Uke 1 og 2: Religion og samfunnsfag

Uke 3: Del 4: Produksjon og arbeid

Uke 4 – 5 -7: Næringsstruktur og sysselsetting

 • Uke 6: Faguke – ingen undervisning

Uke 7: Oppgaver 

Uke 8: Oppsummering og prøve

Mandag 20. februar: Prøve!!! Tema: kap. 6-7-8-9-10-11


 Uke 9: Vinterferie


UKE 10 Kap. 12: Goder makt og fordeling

Vi kan definere goder som forutsetningene for et godt liv. Det kan for eksempel være penger, god utdanning og helse. Noen goder kan være sikret gjennom lover og regler – stemmerett, lik rett til utdanning og trygd hvis du blir syk eller arbeidsløs. Dette kapitlet handler om ulike prinsipper for fordeling av goder, og om sammenhengen mellom makt og fordeling. Det handler også om hvilken rolle ulike aktører og politiske ideologier spiller i fordelingsprosessen.

Uke 10: tirsdag – 1/2 fagdag

UKE 11: Kap.12: Makt og deltakere

 • Deltakere i fordelingsprosessen
 • Hva er rettferdig fordeling?
 • Noen ideologiers syn på makt og fordeling
 • Nyere teorier om fordeling
– Goder makt og fordeling – 4 timer Aktuelle lenker:
– Hva er makt? – video
– Hva er makt – bloggside

UKE 12: Sosial ulikhet – lagdeling og klasser

Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på. To sentrale begrep er sosiale lag og sosial klasse. Innfallsvinkelen er teoriene til Karl Marx og Max Weber. Men også nyere teorier blir tatt opp, for eksempel Pierre Bourdieus teorier om kulturelle ulikheter. Kapitlet drøfter også om Norge er et samfunn med små sosiale forskjeller, og om sosial og økonomisk ulikhet er uunngåelig.

 • Lagdeling og klasser ut fra Weber og Marx´s syn
 • Nymarxisme
 • Pierre Bourdieu om økonomisk og kulturell kapital
 • Er sosial og økonomisk ulikhet uunngåelig?

KOMPETANSEMÅL:
gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet


Læreboka: sammendrag kapittel 13
Timer: – Uke 12: 6 timer


Aktuelle lenker:
1. Sosial ulikhet – lagdeling og klasser – bloggside
2. Økonomisk, kulturell og sosial kapital – bloggside
   – med oppgaver
3. Lag presentasjon av sammendrag
– Et eksempel på prezi

Uke 13 og 14 forts. sosial ulikhet

Uke 13: Mandag 2t
– Oppgaver til muntlig presentasjoner deles ut
– Uke 14: Hel fagdag på tirs. 4. april + torsdag: 2t

Fagdagen brukes til muntlige presentasjoner og jobbing med kapittel 14 – Sosial ulikhet i Norge

 1. Les om sosial ulikhet i Norge
 2. Løse oppgaver på side 257 i læreboka
 3. Oppgaver på lærebokas nettside:
  1. Interaktive oppgaver – Repetisjon
  2. Velg ut to tekstoppgaver – svar på disse.
 4. Les denne artikkelen

 

 1. Drøft hvem som har mest makt til å fordele goder i Norge
 2. “Hvordan behandler “din” ideologi makt og fordelingsspørsmål”? «Hva sier ideologien om hvem/hvilke grupper som bør ha makt i samfunnet, – og hvorfor”? “Hva sier ideologien om hvordan selve fordelingen i et samfunn bør være, og hvorfor?”
 3. Sammenlign to ideologier i forhold til fordelingsspørsmålene over. En kan velge ideologier som føles å ligge ganske nær hverandre (eks. liberalisme – konservatisme), eller ideologier med stor politisk avstand (eks. sosialisme – fascisme).
 4. Forbered et innlegg der du drøfter i hvilken grad vi har en systematisk ulik fordeling av goder i Norge. Mange føler at klassebegrepet er uklart og vanskelig å bruke på dagens norske samfunn.  
 5. Drøft om Norge er et klassedelt samfunn.
 6. Drøft om Bourdieus analyse passer på det norske samfunnet i dag.

Uke 15: Påskeferie


UKE 16: Kap. 14: Sosial ulikhet i Norge

Norge blir regnet som et samfunn der den sosiale ulikheten ikke er så stor. Men er det egentlig slik? Selv om Norge er blant de vestlige landene med minst forskjeller mellom rike og fattige, har forskjellene her i landet siden 1980-årene økt kraftigere enn gjennomsnittet for rike land. I Norge øker inntekten til dem som tjener mest, mye raskere enn inntekten til dem som tjener minst.

Sosial ulikhet i Norge handler om inntekt, utdanning og helse, og hvilke sammenhenger det er mellom disse godene.

 • Lekse til mandag: Repetisjonsoppgaver side 257


KOMPETANSEMÅL:
finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge


UKE 17.18: Kap. 15: Sosial mobilitet

Sosial mobilitet innebærer å flytte seg på den sosiale rangstigen, som regel oppover, men det kan også være nedover. Dette kapitlet tar for seg ulike former for sosial mobilitet, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at det skal skje.

 • Sosial rang – sosial status
 • Forutsetninger for sosial mobilitet
 • Konsekvenser av sosial mobilitet
 • Kastevesenet – et lukket samfunn
 • Konsekvenser av lav sosial mobilitet

Torsdag 27. april: Se gruppeoppgave i onenote!

Prøve torsdag 4. mai!: Kap. 14-15

KOMPETANSEMÅL
– definere begrepet «sosial mobilitet»
– gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet
– drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet


Sammendrag kapittel 15


Bloggartikler:
– Sosial mobilitet – bloggside
 Klassereisen
– Innvandrerbarnas klassereise
– Liten klassereise gir ingen jubel
– Startpunktet Wasim Zahid: Typisk vestkantgutt

UKE 19: ..

UKE 20-21-22: Repetisjon og eksamenstrening

 

Video/film: Jihad – hellige krigere


Torsdag 8. juni: Hva kan vi bruke kvalitativ forskning til?

Hvordan kan intervjuer med et lite antall personer si noe om hvordan vi tenker eller handler? Men kvalitativ metode kan være sterkere enn den kvantitative, mener forskere. Les artikkelen og svar på oppgavene


Mandag 12. juni: Utdanningsnivå, kjønn og fylke

I lenka til SSB nedenfor ligger en tabell over utdanningsnivå (grunnskole, videregående, lang og kort universitets- og høyskoleutdanning) etter kjønn og bostedsfylke for personer over 16 år i Norge. Les det som står om hypoteser i læreboka på side 38 før du starter på oppgaven. Utdanningsnivå, kjønn og fylke.


Tirsdag 13. juni:


Torsdag 15. juni