Dato: Torsdag 3. januar  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
Kapittel 1- Kampen om framtiden
I dette kapitlet skal du lære om forskjellige typer demokrati, norsk økonomi med velferdsstaten og om de politiske partiene i Norge.

 1. Direkte og indirekte demokrati
 2. Velferdsstaten
 3. Video: Fra vugge til grav
 4. Bærekraftig utvikling
 5. De politiske partiene i Norge
 6. Presentasjon av de største partiene.
 7. Hva står de politiske partiene for?

Kompetansemål:
gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet om representasjon fra urfolk og minoriteter

gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor

analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Norge


 Dato: Torsdag 10. januar  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
 • Politiske partier – se lenker over
 
Kapittel 2 Slik styres Norge
I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette. For å kunne dette, må du lære om både Storting og regjering, og om stat, fylker, kommuner og om Sametinget.

 1. Informasjonsfilm om valg 2015
 2. Stortingsvalg

Kompetansemål:
gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar

diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

 Dato: Torsdag 24. januar  Lenker og oppgaver
Nyheter: Video
Rekordstor regjering(TV2)
 

Prøve  Torsdag 7. februar!! Prøve i kapittel 1-2  Forberedelser til prøven:
Se pdf under fagstoff i fronterrommet
 Dato: Torsdag 21. februar  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
Kapittel 3: Du og samfunnet

Frontermappe

Digital kompetanse

Kompetansemål:
definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette


7. mars: Flerkulturelt samfunn og kriminalitet

Skrive en fagartikkel


Dere skal levere inn en fagartikkel der dere svarer på disse oppgavene.

Oppsett:
– Innledning
1. Innvandringsgrupper og fordommer
2. Holdninger og rasisme
3. Å delta i samfunnsdebatten
– Oppsummering
– Bibliografi/kildeliste


Innlevering på fronter:
torsdag 21 mars. 

Kompetansemål:
formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

 Læreboka på nett:
– Kapittel 4 – Kriminalitet
– Bloggside om kriminalitet
Hatkriminalitet 
Artikler om kriminalitet på bloggen
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer

21. mars: Arbeidsliv

I dette kapitlet skal du lære om utfordringer ved å finne seg jobb, og arbeidsløshet.  Videre dreier det seg her om hvorfor det finnes lønnsforskjeller, og om ulikheter mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Vi skal også se på hvordan arbeidslivet er organisert gjennom organisasjoner, og hvordan det finnes en rekke lover som regulerer hva som er lov og ikke lov både for arbeidsgivere og arbeidstagere.

 

Bloggsider:
Kapittel 5: Arbeidsliv 
– Hvorfor jobbe?
– Arbeidsledighet
– Arbeidsmarkedet i dag
– Fagorganisasjoner og lønn
– Etikk i arbeidslivet
Læreboka på nett:
– Kapittel 5 – Arbeidsliv


– Arbeidstilsynet grep inn overfor Gjøvikbedrift
– Hvor mange arbeidsledige er det egentlig?
– Fakta om arbeid og ledighet

Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne

KOMPETANSEMÅL
– 
finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
– reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
– gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på
– gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
– drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

 21. mars: Ung økonomi

Du skal lære om ulike sider ved din personlige økonomi. Det betyr at du både skal lære om hvilket ansvar du har som forbruker i et forbrukersamfunn, hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan holde oversikt over din egen økonomi. Du kan her også lære om hvordan man fører budsjett og regnskap i en bedrift, og hvordan man kan beregne om en bedrift er lønnsom eller ikke.

Bloggsider:
Personlig økonomi-forbrukeretikk
– Etablere bedrift
RegnskapMulige oppgaver/tekster:
– Personlig økonomi …. (artikkel)
– Personlig økonomi NDLA – video
– Boligsparing og frikort – (Banklenker: DNBNordea – Totens Sparebank)
2. Ditt eget budsjett

KOMPETANSEMÅL
Individ, samfunn og kultur
– gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
– rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
Arbeids- og næringsliv
– vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap

 Dato: Torsdag 4 april  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
En og samme verden
I dette kapitlet skal du lære om det internasjonale samfunnet, og om hvordan dette preges av globalisering og maktbruk.


Nyheter:TV2Skole


Skjev matvarefordeling


Hans Rosling (1948-2017) forklarer fattigdom og ulikhet.

PRØVE I KAPITTEL 4-5

Læreboka: 
Kapittel 7 – Én og samme verden


Skole-epost og delte dokumenter
Hvordan lese delte dokumenter:
– Logg inn på Skoleportal
– Sjekk e-post eller klikk på onedrive og se etter delte filer.

Kompetansemål:

Internasjonale forhold
– definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

– gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

 Dato: Torsdag 2 og 16 mai  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
I går var det 1. mai, i sendingen besøker vi Årdal som har sterke tradisjoner knyttet til arbeidernes dag.  
 Vi ser på samarbeid i Europa gjennom EU og EØS-avtalen.

Kompetansemål:
– gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU

Kapittel 8: Krig og fred:
Først ser vi på begrepene makt og suverenitet. Disse er helt sentrale for å forstå hvordan det internasjonale samfunnet fungerer.Du skal også lære om ulike typer krig, og om hvordan organisasjoner som FN jobber for å skape fred.Deretter handler det om terrorisme, det vil si både om hva som kan føre til at noen blir terrorister og hva som kjennetegner terroristene.

Til sist ser vi på hvordan du kan finne og vurdere informasjon om konflikter fra kilder som ofte kan ha ulikt syn på konflikten.

NDLA Læringssti: Konflikter og ……

Internasjonale forhold

– definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

– finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

– diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Kapittel 9: Samfunnsfaglig metode
– Læreboka
– Sway-presentasjon
Bloggsider: Utforskeren
Samfunnsfaglig metode
Utforskeren, et eksempel
BEGREPSBANK

Eksamensforberedelser

 • Muntlig eksamen:
  • Trekk 3.juni Eksamen 5.juni
  • Trekk 7.juni Eksamen 12.juni
 Kantina klokka 08.00 og FRONTER