Home planarbeid Periodeplan for Karriere Oppland – vår 2017

Periodeplan for Karriere Oppland – vår 2017

UKE 1: 5 januar  Presentasjon av faget, boka, kompetansemål og blogg.

 Kapittel 1- Kampen om framtiden

I dette kapitlet skal du lære om forskjellige typer demokrati, norsk økonomi med velferdsstaten og om de politiske partiene i Norge.

Arbeidsrutiner og gjennomføring og bruk av digitale plattformer: fronter – Skoleportalen – Onedrive – Onenote

Læreboka på nett:
Kapittel 1 – Kampen om fremtiden

Kompetansemål:
gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor

analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

 

 

 

Oppgaver:
Lese side 11-23 og gjør oppgave 1-7 side 24

Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 1 på elevnettsted

Lenker:


UKE 3 – 19 januar:
Kapittel 2 Slik styres Norge

I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette. For å kunne dette, må du lære om både Storting og regjering, og om stat, fylker, kommuner og om Sametinget.

  • Hvem bestemmer i Norge
  • Det offentlige Norge
  • Hvordan kan du delta?
  • Hvem har makt?
  • Ulike typer demokrati
  • De ikke-demokratiske statene

Kompetansemål:
gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar

diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

Bloggsider

– folkestyre i Norge


Læreboka på nett:
Kapittel 2 – Slik styres Norge

Lekser:
Les side 31-47
Oppgaver: 1-9 side 48


Styringsorganer – former
NDLA presentasjon


Stortinget og demokratiet (pdf, 3 MB)


Uke 5 – 2. februar:
Kapittel 3: Du og samfunnet

Læreboka på nett:
Kapittel 3 – Du og samfunnet

Digital kompetanse

Kompetansemål:
definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Bloggsider


Læreboka på nett:
Kapittel 3 – Du og samfunnet

Lekser
– Les hele kapitlet
– Oppgaver side 78 1-7


Integrering: Lærer å være god nok far i Norge.


Samefolkets dag 6. februar

Vurdering: Fagartikkel

Du skal skrive en drøftende fagartikkel der du bruker fagbegreper og varierte kilder. Du skal svare på følgende problemstilling:

Oppgavetittel: Muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn.

Kompetansemål:
formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

 Oppgave:
– Les side 28-29
– Hvordan skrive en fagartikkel
Her er oppgaven:
Muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn.

UKE 7: 16 februar: Prøve!


Prøve i kapittel 1-2-3
Forberedelser til prøven:
Se pdf under fagstoff i fronterrommet

UKE 11: 16 Mars

 

Læreboka på nett:
– Kapittel 4 – Kriminalitet
– Bloggside om kriminalitet
Artikler om kriminalitet på bloggen

 

Oppgaver:
Repeter og redgjør oppgaver på slutten av hvert kapittel

UKE 13: 30. mars: Arbeidsliv

I dette kapitlet skal du lære om utfordringer ved å finne seg jobb, og arbeidsløshet.  Videre dreier det seg her om hvorfor det finnes lønnsforskjeller, og om ulikheter mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Vi skal også se på hvordan arbeidslivet er organisert gjennom organisasjoner, og hvordan det finnes en rekke lover som regulerer hva som er lov og ikke lov både for arbeidsgivere og arbeidstagere.

Bloggsider:
Kapittel 5: Arbeidsliv 
– Hvorfor jobbe?
– Arbeidsledighet
– Arbeidsmarkedet i dag
– Fagorganisasjoner og lønn
– Etikk i arbeidslivet
Læreboka på nett:
– Kapittel 5 – Arbeidsliv


– Fakta om arbeid og ledighet

Oppgaver:
Repeter og redgjør oppgaver på slutten av hvert kapittel

KOMPETANSEMÅL
– 
finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
– reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
– gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på
– gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
– drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

 UKE 13: 30. mars: Ung økonomi

Du skal lære om ulike sider ved din personlige økonomi. Det betyr at du både skal lære om hvilket ansvar du har som forbruker i et forbrukersamfunn, hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan holde oversikt over din egen økonomi. Du kan her også lære om hvordan man fører budsjett og regnskap i en bedrift, og hvordan man kan beregne om en bedrift er lønnsom eller ikke.

Bloggsider: 
– Etablere bedrift
RegnskapMulige oppgaver/tekster:
– Personlig økonomi …. (artikkel)
– Personlig økonomi NDLA – video
– Boligsparing og frikort – (Banklenker: DNBNordea – Totens Sparebank)
2. Ditt eget budsjett

KOMPETANSEMÅL
Individ, samfunn og kultur
– gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
– rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
Arbeids- og næringsliv
– vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap

 Uke 17: 27. April
Kapittel 7: En og samme verden

I dette kapitlet skal du lære om det internasjonale samfunnet, og om hvordan dette preges av globalisering og maktbruk.

Vi ser på samarbeid i Europa gjennom EU og EØS-avtalen, og på hvordan fattigdom fortsatt er et stort problem i verden.

Til slutt skal du også lære om hvordan bistand og frihandel foreslås som måter å bekjempe fattigdommen på.

PRØVE I KAPITTEL 4-5-6

Læreboka: 
Kapittel 7 – Én og samme verden

Bloggsider:

Kompetansemål:
Utforskaren
– drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg
Internasjonale forhold
– definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
– gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU
– gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

 Uke 19: 11. Mai
Kapittel 8: Krig og fred

I dette kapitlet starter vi med å snakke om begrepene makt og suverenitet. Disse er helt sentrale for å forstå hvordan det internasjonale samfunnet fungerer. Du skal også lære om ulike typer krig, og om hvordan organisasjoner som FN jobber for å skape fred.

Deretter handler det om terrorisme, det vil si både om hva som kan føre til at noen blir terrorister og hva som kjennetegner terroristene.

Til sist i kapitlet ser vi på hvordan du kan finne og vurdere informasjon om konflikter fra kilder som ofte kan ha ulikt syn på konflikten.

 Læreboka: Kapittel 8 – Krig og fred

Bloggsider:

KOMPETANSEMÅL

Utforskaren
– bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Internasjonale forhold
– definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
– finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
– diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Kapittel 9: Samfunnsfaglig metode Bloggsider: Utforskeren
Samfunnsfaglig metode
Utforskeren, et eksempel
 Kapittel 9:
– Læreboka
– Sway-presentasjon

Eksamensforberedelser

 BEGREPSBANK
SHARE