Hva vi skal forstå med ordet kultur, er det mange meninger om. Bare innen faget sosialantropologi var det for 30 år siden over 150 forskjellige definisjoner av dette begrepet. Men det mange kan være enige om, er at kultur er:

  • lært, og ikke medfødt og består av verdier, vaner og kunnskaper
  • Kultur kommer til uttrykk gjennom språk, klær, religiøse ritualer osv.
  • Kultur er det som medlemmene i ei sosial gruppe må vite og kunne for å fungere godt  i gruppa.

Definisjon:
– Kultur er kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker, ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være medlemmer av et samfunn.
– Kulturen er skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra generasjon til generasjon.
– Kulturen er menneskeskapt og tillært.

Delkulturer og motkulturer
Ser vi på Norge og prøver å finne ut hva som er typisk norsk, vil vi nok finne noen fellestrekk i nordmenns verdier, vaner og kunnskaper. Men vi vil også finne mange forskjeller. Forskjellene kan ha ulike årsaker: geografi – alder – økonomi og sosial status – ideologi.

Det kan være store forskjeller mellom hvordan folk tenker og lever f.eks. i Oslo og på kysten av Finnmark. De unge i mange samfunn skiller seg ofte klart fra eldre generasjoner når det gjelder verdisyn og levemåte, og også blant ungdom kan vi finne svært ulike ungdomskulturer. Hvilken økonomisk bakgrunn og sosial status folk har, vil ofte prege deres verdier, vaner og kunnskaper.

Når en gruppe i samfunnet utvikler felles verdier, kunnskap og atferd som skiller dem fra andre samfunnsgrupper, kan vi kalle dette en delkultur. Noen delkulturer er utviklet som en protest mot den dominerende kulturen i et samfunn. Hippiekulturen i 60-årene er et eksempel på at nye verdier og ny livsstil også var ideologisk motivert. En slik protestkultur kan vi kalle en motkultur.

Kultur endrer seg:

Kultur endrer seg over tid. Hva vi ser som typisk norsk i dag, er ikke det samme som for 100 år siden. På samme måte kan vi si at ungdomskulturen på 1960-tallet og i dag er forskjellige.

Kultur endrer seg også fra sted til sted. Det er lett å se at det er forskjell på for eksempel den norske kulturen og den afrikanske, eller på den itaienske og den japanske. Men også innenfor det vi kaller vestlig kultur er det store forskjeller. Mange sier gjerne at Norge er «amerikanisert». Likevel er det store forskjeller på norsk og amerikansk kultur. Vi trenger ikke dra til en annen verdensdel heller, selv innad i Skandinavia er det forskjeller som gjør at vi kan misforstå hverandre.