Utforskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegreper
 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere kildenes formål og relevanse
 • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforumer og vurdere egne forståelser i lys av andres innlegg

Individ, samfunn og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge
 • gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer
 • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid
 • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urbefolkning
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette

Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
 • gjøre rede for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
 • gjøre rede for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet, og faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
 • vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Politikk og demokrati

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning
 • gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urbefolkninger og minoriteter
 • diskutere hvordan makt og innvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter
 • gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet
 • analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge
 • gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor
 • diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

Internasjonale forhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne