Kompetansemål:
document_new– definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer


Sosialisering – en livslang prosess
Mennesket er både et biologisk og et sosialt vesen. Som biologisk vesen er vi født med visse særtrekk og egenskaper. Disse gitte betingelsene er arvelige og utvikler seg over tid. Mennesket som sosialt vesen er et produkt av den lærdommen vi får i omgang med andre mennesker.

sosiSosialiseringsprosessen
Menneskene må tilpasse seg fellesskapet på en rekke områder, og fellesskapets regler, verdier og normer former individene. Sosialiseringen er på mange måter en prosess hvor samfunnet former individene, om hvordan vi blir en del av et samfunn og en kultur.

Vi kan definere sosialisering som en prosess der nye medlemmer i et sosialt system føres inn i rollene og lærer de grunnleggende pliktene og rettighetene som medlem av systemet. Les mer: Individ og fellesskap

Primærsosialisering
den første sosialisering et menneske gjennomgår i barndommen, og derigjennom blir et medlem av samfunnet. Individets ”første verden” er gjennomgripende og total, og former hele personligheten bygger på et intimt, personlig samspill (foreldre og barn), mens sekundærsosialiseringen forutsetter ikke bestemte personer som identifikasjonen rettes mot

 

Sekundærsosialisering
enhver senere prosess, som styrer et allerede sosialisert individ i nye sektorer av samfunnets objektive verden. bygger på den primære, og er en del-sosialisering som vi for eksempel trenger for å fylle bestemte roller eller rollefunksjoner. har som hensikt å knytte individet til vedlikehold og overføring av kunnskap, verdier og ferdigheter som er av betydning for reproduksjon av samfunnet (man blir kvalifisert for deltakelse i det eksisterende samfunn).

Det er vanlig å si at sosialiseringen har to sider. Formell og uformell sosialisering.

  • Med formelle sosialiseringsagenter mener vi personer eller institusjoner som av samfunnet er tildelt et formelt mandat til oppdragelse/opplæring av den oppvoksende generasjon. Eksempel på slike er foreldre, barnehage og skole.

  • Uformelle sosialiseringsagenter er personer eller institusjoner som i praksis fungerer som sosialiseringsagenter, men uten at de har blitt tildelt et tilsvarende mandat. Eksempel på dette er jevnaldringsgrupper, massemedia, reklame.

sosialiseringsprosessen


Oppgave:

Forklar disse begrepene (Gi eksempler):

  1. Identitet – forventninger – normer – roller – Internalisering – funksjonstapping
  2. kjønnsrolle – krysspress – primær gruppe, sekundærgruppe, referansegruppe – sanksjoner
  3. primærsosialisering og sekundærsosialisering – Formell og uformell sosialisering – Sosialiseringsagenter -Sosialiseringsfaktorer
  4. Subkultur, delkultur, motkultur, parallellkultur