Kompetansemål:
document_new– definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå


For å forstå hva et sosialt system er, må man først forstå begrepet sosial struktur.

  1. En sosial struktur er en gruppe personer som kan avgrenses, det vil si man kan klart avgjøre hvem som er med i gruppen og hvem som ikke er med.

  2. Den må videre ha en viss varighet eller opptre med en viss regularitet.

  3. Til slutt skal den være forutsigbar i den forstand at det må være mulig å definere visse normer og regler for strukturen. (Fra Wikipedia, den frie encyklopedi)

Vi er deltakere i en rekke sosiale systemer. Eksempler på sosiale systemer er familien, ulike grupper, sosiale nettverk, organisasjoner, en fabrikk, et sykehus og samfunnet. Noe av det som er viktig i sosiologien og sosialantropologien, er å studere hvordan vi mennesker samhandler med andre innenfor ulike sosiale systemer.

En vanlig definisjon på et sosialt system er at det består av et sett av roller som står i et gjensidig definert forhold til hverandre.

Det mest omfattende sosiale systemet er samfunnet. Med et samfunn forstår vi en gruppe mennesker som lever sammen i et varig, organisert fellesskap innenfor et geografisk område. De har utviklet felles institusjoner og har felles tradisjoner.

makroI sosiologi og sosialantropologi studerer vi individer, grupper og samfunn. Til disse begrepene kan vi knytte tre ulike nivåer.

Mikro betyr noe som er lite. Perspektivet er mikrososiologisk hvis du studerer samhandling innenfor små sosiale enheter som familien eller skoleklassen. Det å studere forholdet mellom foreldre og tenåringer innad i en familie er et eksempel.

Meso betyr noe som er imellom. I vår sammenheng betyr det noe som er mellom individet og samfunnet. Studier av ulike organisasjoner er på mesonivå.

Ser vi på hvordan det som skjer i familier, er preget av samfunnsstrukturer som for eksempel lover og kultur, er perspektivet makrososiologisk. Men skal vi forklare et sosialt fenomen mer i dybden, for eksempel hvorfor flere og flere velger å ikke gifte seg, må vi inkludere både makro-, meso- og mikroorienterte teorier for å forklare
det.

Fra Individ og fellesskap: Skolen som sosialt system
Sosiologi og sosialantropologi handler mye om å studere sosiale systemer på ulike nivåer. Du er selv deltaker i flere ulike sosiale systemer, blant annet er skolen du går på, et sosialt system. Organisasjonskartet for skole er den formelle strukturen til skolen. På toppen vi du finne en rektor, med assisterende rektorer, avdelingsledere, rådgivere osv. Disse rollene utgjør det som er skolens ledelse og administrasjon. Det er mange ulike roller på en skole. Noen av dem er tillagt mer makt og innflytelse enn andre, og avhengig av typen rolle er det ulike måter å samarbeide og kommunisere på.