Home Samfunnsfag Arbeids og næringsliv Arbeidsmarkedet i dag

Arbeidsmarkedet i dag

Kompetansemål:
bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag

Definisjon av begrepet ‘arbeidsmarked’:
Ordet «marked» viser til et sted hvor det foregår kjøp og salg av bestemte varer. Begrepet «arbeidsmarked» viser følgelig til de delene av samfunnet der det foregår kjøp og salg av arbeidskraft.

Tradisjonelt deler vi opp arbeidsmarkedet i næringer. Vi skiller gjerne mellom primær-, sekundær- og tertiærnæringene. I tillegg trekkes det et skille i næringslivet mellom privat og offentlig sektor. Tilbud og etterspørsel styrer prisen på varer og tjenester.

  • På arbeidsmarkedet kjøpes og selges arbeidskraft.
  • Arbeidsgivere kjøper arbeidskraft
  • Arbeidstakere selger arbeidskraft
  • Prisen for varen (arbeidskraften) er lønna som betales

Arbeidsmarkedet endres over tid. Det finnes forskjeller i arbeidsmarkedet geografisk, aldersmessig, mellom kjønn og mellom innvandrere og nordmenn. For å få en oversikt over disse forskjellene og endringene kan vi gå til Statistisk sentralbyrå som utgir kvartalsvise oppdateringer om en rekke forhold knyttet til arbeidsmarkedet.

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Rettigheter:
– Arbeidskontrakt
– Lønn under sykdom
– Fødselspermisjon
– Vern mot usaklig oppsigelse.
Plikter:
– Gjøre sitt beste og godt utført arbeid
– Lojal overfor arbeidsplassen, kollegaene og arbeidsgiveren.
– Høy arbeidsmoral, ikke skulk og at en møter presis.

Lenker: