Kompetansemål:
gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet om representasjon fra urfolk og minoriteter

Hva er et demokrati?
Selve ordet betyr folkestyre. Det vil si at det er folket i et land, ikke en diktator, som skal bestemme hvordan et land skal styres. Folket er suverent. Dette prinsippet lå til grunn for Grunnloven vi fikk i 1814, og blir kalt folkesuverenitetsprinsippet.

I Norge har vi et indirekte demokrati, også kalt representativt demokrati.


Kjennetegn ved demokratier:

 • Folkesuverenitet – frie, hemmelige valg med allmenn stemmerett.
 • Pluralisme – flere å velge mellom – reell valgmulighet
 • Flertallet bestemmer, men mindretallet (opposisjonen) får uttrykke sitt syn.
 • Respekt for menneskerettigheter som organisasjons- og ytringsfrihet.
 • Allmenn rettssikkerhet (Rettsstat) – uavhengige domstoler
 • Politikkfrie soner

Utfordringer med demokratiet:

 • Lav valgdeltagelse.
  Et politisk system som baserer seg på frivillig deltakelse, er avhengig av folkets tillit. Demokratiet fungerer dårlig hvis det blir veldig lav valgdeltagelse.
 • Svekket tillit til systemet.
  Det er fare for at folk kan føle at makten er på vei bort fra folket og de folkevalgte. Mange mener at avstanden mellom velgerne og de folkevalgte har blitt for stor.
 • Overnasjonale myndigheter (EU, FN, Nato – globalisering)
 • Ekspertstyre og sterk lobbyvirksomhet. Problematisk for demokratiet dersom ressurssterke interesseorganisasjoner og bedrifter påvirker avgjørelser i sin retning.
 • Mediene setter dagsorden
  Ytringsfriheten er en sentral verdi i et demokrati. Mediene skal formidle informasjon og er et viktig bindeledd mellom velgere og politikere. I et folkestyre må folk få informasjon og kunne følge med på hva som skjer. Det må være rom for en saklig debatt. Enkelte hevder at mediene i dag legger for mye vekt på underholdning, og det blir vanskelig å ha en saklig samfunnsdebatt. Også dette kan være et problem for et folkestyre.

Hva skiller egentlig et diktatur fra et demokrati? Bli med til Nord-Korea – verdens mest lukkede og isolerte land.

Aktuelle lenker:


Oppgave: Demokrati og diktatur.
Sett tydelige streker fra stikkordene i midten til riktig begrep

dem (1)