Fagforeningene organiserer arbeidstakere innenfor samme yrke eller fagområde og hjelper deg til å ta vare på dine rettigheter i arbeidslivet. Fagforeningene forhandler også om lønn på vegne av deg og dine kolleger.

  • I Norge er nesten to tredeler av dem som arbeider, medlem i en fagforening.
  • Dei fire store hovudsamanslutningane LO, YS, Unio og Akademikarane organiserer om lag 93 prosent av alle medlemene i arbeidstakarorganisasjonar.
  • En fagforening er en lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industri eller fagområde.
  • Fagforeningene jobber for å fremme rettighetene til de ansatte. Dette kan for eksempel være i saker der en ansatt står i fare for å miste jobben, eller der det er dårlig arbeidsmiljø. Medlemmene i fagforeningene må betale en del av lønna si til fagforeningen. Pengene går til administrasjon og drift av fagforeningene. Noen velger å ikke bli medlem fordi de mener de ikke får igjen nok i forhold til hva de betaler.
  • Den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge er Landsorganisasjonen i Norge (LO) med sine 800 000 medlemmer.
  • 1,5 millioner nordmenn er organisert i en eller annen landsomfattende arbeidstakerorganisasjon.
  • På arbeidsgiversiden er flertallet av bedriftene i Norge organisert i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
  • Lønns- og arbeidsforhold i Norge blir i hovedsak avgjort mellom partene i arbeidslivet, som forhandler seg fram til en tariffavtale.
  • En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en arbeidsgiverforening og et fagforbund om lønn, arbeidstid, ferie og andre forhold som angår de ansattes rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.
  • Det er alltid to parter i en tariffavtale – arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Vanligvis blir avtalen inngått mellom to organisasjoner, men et fagforbund kan også gjøre avtaler med en enkelt arbeidsgiver.

 Hva bestemmer lønna?

I Norge har vi forholdsvis små lønnsforskjeller. Likevel tjener noen mennesker mye mer enn andre. Yrkesgrupper som for eksempel sykepleiere og førskolelærere har relativt lav lønn. Andre yrkesgrupper, som flygeledere og tannleger, har høyere lønn. Hvorfor har vi disse forskjellene mellom yrkesgrupper? Hva er det som bestemmer lønna?

Hva er en tariffavtale?
Tariffavtaler skal regulere arbeidstid, lønn, overtidsbetaling og mye annet, og er en viktig del av lønnsforhandlingene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er imidlertid ikke alle arbeidsgivere som vil ha en tariffavtale med arbeiderne. Noen arbeidstagere synes det er så viktig med en tariffavtale, at de går til streik for å få det. Her hører du om et slikt tilfelle i 2014. NRK video | TV2skole

Fagforeninger i Norge – en oversikt


Lenker: