Sammendrag fra læreboka Folk :
«Vår type samfunn er moderne. Moderniteten oppsto i Europa og Nord-Amerika på 1700-tallet, men har røtter tilbake til renessansen i annen halvdel av 1400-talet. I senere tid har moderniteten spredt seg til andre deler av verden, og land som Kina, Brasil og India har utviklet sin egen form.»

Modernitet har flere kjennetegn:
– For det første plasseres individet i sentrum, ikke gruppen. Individet har rettigheter, ikke bare plikter.
– For det andre preges moderniteten av sekularisering; religionens politiske og offentlige makt har blitt svekket (men folk blir ikke nødvendigvis mindre religiøse).
– For det tredje er framskrittstro og et positivt syn på vitenskap og teknologi karekteristisk.
– For det fjerde kjennetegnes moderniteten av standardisering, som gjør det mulig å integrere mennesker i stor skala. Både tid, språk og penger er blitt standardisert i moderne tid, noe som gjør kommunikasjon over store avstander relativt lett.

modernitet Store norske leksikon:

(til moderne), begrep som bl.a. henspiller på den sosiale, kulturelle og intellektuelle tilstand som avgrenser det distinkte ved Vesten. I begrepet moderne henviser man til en tid eller et referansepunkt ulik fortiden, imodernisering tenker man på en prosess som legger tradisjoner bak seg og som gjerne er knyttet til økonomisk utvikling, og og i modernisme visse typer uttrykk i kultursektoren (f.eks. litteratur, billedkunst). Modernitetsbegrepet brukes som et uttrykk for en tilstand i verden, i sin videste forstand et slags synonym for kapitalismen, industrialisering, kommunikasjonssamfunnet eller andre ideologiske eller institusjonelle trekk som ansees som karakteristiske når man vil kontrastere Vesten med andre typer samfunn. …………………………

Oppgaver: