Hva er sammenhengen mellom levestandard, livskvalitet, lykke og økonomisk vekst? Og er det mulig å oppnå slike verdier innenfor en bærekraftig utvikling?

Først noen definisjoner av begrepene:

Levestandard
Levestandard er et samlet uttrykk for alt som har betydning for en persons velferd. Vanligvis begrenser man seg til å se på et noe snevrere levestandardbegrep, hvor det bare tas hensyn til tilgangen på økonomiske goder. Levestandarden vil da stort sett være bestemt av forbruk av varer og tjenester, men det er vanlig også å regne med hva man må yte for å kunne oppnå et slikt forbruk. Det betyr at man må regne fritiden som en bestanddel av levestandarden. Levestandard kan oppfattes som graden av behovstilfredsstillelse. Da behovene skifter med bosted (pga. klima o.a.), vil samme tilgang kunne representere ulike levestandarder: f.eks. kreves høyere brenselsforbruk for å oppnå en bestemt levestandard i et kaldt klima. Kilde: http://snl.no/levestandard

Livskvalitet
I begrepet livskvalitet legges vanligvis forhold som tilfredshet med tilværelsen, godt forhold til ens nærmeste, trivsel og god funksjon i arbeid, glede ved fritid og evne til fysisk og psykisk utfoldelse.

Livskvalitet kan måles på grunnlag av intervjuer eller spørreskjemaer. Den siste metoden brukes mest fordi den er minst ressurskrevende og lettest å administrere. Det finnes spørreskjemaer som er skreddersydd for å kartlegge livskvaliteten ved spesielle sykdommer, og spørreskjemaer som måler livskvalitet i sin alminnelighet. Kilde: http://sml.snl.no/livskvalitet

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Begrepet brukes ofte av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og for å argumentere for at kortsiktige økonomiske hensyn må vike plassen for langsiktige miljøhensyn. Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraftig_utvikling

Økonomisk vekst og bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling innebærer en forvaltning av miljø og ressurser som overlater kloden i en forsvarlig tilstand for neste generasjon. Hva må til?

 • Reduksjon i bruken av ikke-fornybare ressurser som fossile energikilder som kull, olje og gass
 • Minske drivhuseffekten som skapes av blant annet CO­2, nitrogenoksid og metangas.
 • Økt bruk av fornybare kretsløpsressurser som vann, vind og bølger
 • Senke utslipp av miljøgifter
 • Redusere sur nedbør fra svovel og nitrogen
 • Fjerne bruken av KFK-gasser (klor, fluor og karbon)for å verne ozonlaget

Å komme fram til forpliktene avtaler om reduksjon av klimagasser har vist seg vanskelig. En internasjonal avtale får først betydning når den er ratifisert (godkjent) i det enkelte medlemsland.

FILM: SYSTEM CHANGE NOT CLIMATE CHANGE

Vår tids største utfordringer er å få slutt på urettferdig fordeling og omfattende klimaendringer. Hva stopper oss, og hvordan kan DU gjøre en forskjell?


Multimedia om jordas klima

Se klimaendringene i de siste 630 millioner år. Følg kontinentenes vandring over jordskorpa og livets utvikling. Les mer om istider og globale katastrofer. I denne multimedia-produksjonen er klimadata samlet i ny innpakning for å gi det store bildet.klimaspc3b8rsmc3a5l


Lenker:

Oppgaver:

 1. Hvorfor ble ikke miljøspørsmål tatt på alvor før i 1970-årene?
 2. Hvorfor er det riktig å si at miljøspørsmål må løses globalt?
 3. Hva menes med bærekraftig utvikling?
 4. Gjør greie for noen av de viktigste miljøproblemene i dag.
 5. Hvilke miljøavtaler kjenner du til?
 6. Hvorfor er nordområdene ekstra sårbare miljømessig?
 7. Diskuter: «Fattige land bør få forurense like mye som de rike landene har gjort tidligere.»
 8. Diskuter: Er du villig til ikke å ha bil?
 9. Diskuter: «Vi bør bygge ut alle elver og vassdrag i Norge for å produsere miljøvennlig elektrisitet. Naturopplevelser og uberørt natur kan ikke lenger
  prioriteres.»