Kompetansemål:
analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

Når vi går til valg gir vi stemmen vår til et politisk parti. Alle partier har et mål om et best mulig samfunn, men de er ofte uenige om hvilken vei som er den beste til målet.

Norge har et flerpartisystem, og i stortingsvalget i 2013 ble åtte partier valgt inn på Stortinget. Det er et høyt antall sammenliknet med de fleste andre parlamenter.

Venstre- og høyresiden
Ofte sorterer vi de politiske partiene langs en akse med en «venstreside», en «høyreside» og et «sentrum». Denne aksen er en sterk forenkling av virkeligheten, og mange saker går på tvers av aksen. Vi kan se på økonomisk politikk for å illustrere forskjellene mellom partiene på venstresiden og høyresiden.

Partiene på venstresiden ønsker ofte et relativt høyt nivå på skatter og avgifter. Til gjengjeld skal staten sørge for velferdsgoder som gratis sykehus, utdanning og kulturtilbud. De ønsker å utjevne økonomiske forskjeller mellom grupper i samfunnet, og er villige til å skattlegge dem med høyest inntekt mer for å oppnå dette. Av de åtte partiene på Stortinget, plasserer vi gjerne Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (A) på venstresiden.

Partiene på høyresiden ønsker lavere skatter, og mener at private bedrifter kan levere mange av velferdstjenestene på en mer effektiv måte enn staten. De snakker mindre om sosial utjevning, og er i større grad villige til å akseptere økonomiske forskjeller mellom grupper i samfunnet. Av de åtte partiene på Stortinget, plasserer vi gjerne Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) på høyresiden.

Sentrum i politikken
I det politiske sentrum, mellom høyre- og venstreblokkene, plasserer vi som regel Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp). Miljøpartiet de grønne (MDG) kaller seg «blokkuavhengig», og ønsker ikke å bli plassert i noen av «blokkene».

Det er viktig å huske at plasseringen av partier på aksen er en sterk forenkling, og at det finnes mange saker hvor partier i ulike blokker er enige med hverandre.

Felles for alle partier er selvfølgelig også at de ønsker et trygt og godt samfunn, men de er uenige om hvordan man best oppnår det.

Partiene er bindeledd mellom velgerne og de ulike politiske styringsorganene. Det er partiene som stiller lister ved kommune- fylkes- og stortingsvalg, og det er deres kandidater vi stemmer på. Partiene finner både folk til valglistene og rekrutterer nye medlemmer og personer til verv. De markedsfører også partiet på lokalplanet og i mediene. Alle partier utarbeider et partiprogram som kandidatene deres er forpliktet til å følge.

Dette er politikerne som skal representerer deg på Stortinget 2017- 2021:

Interaktivt kart hvis du klikker på bildet

Lenker:

Oppgaver:

 1. Når fikk vi partiene Høyre og Venstre?
 2. Hva er parlamentarisme?
 3. Hvorfor var det en motsetning mellom arbeidere og bedriftseiere?
 4. Hvor lenge har Arbeiderpartiet vært det største partiet i Norge?
 5. Hvilke partier er de ikke-sosialistiske partiene?
 6. Diskuter: Hvem er den typiske SV-velgeren? Hva kjennetegner velgerne til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet?
 7. Diskuter: Burde vi i Norge ha et parti av og for ungdom som kalte seg «Ungdomspartiet»? Diskuter behovet for et slikt parti.

Hva skiller partiene i norsk politikk?

 1. Hva er en ideologi?
 2. Hva er et sosialdemokratisk parti?
 3. Hva er hovedsakene for SV?
 4. Hvor mange mandater har den nåværende regjeringen bak seg?
 5. Hva er kjernesakene til Senterpartiet?
 6. Hvilke grunnverdier står Kristelig Folkeparti for?
 7. Hva betyr det at Venstre er et sosialliberalt parti?
 8. Hvordan skiller Høyres politikk seg fra Kristelig Folkepartis?
 9. Hvordan vil Rødt endre det norske samfunnet?
 10. Diskuter: Hva vil du legge mest vekt på når du skal velge parti?
 11. Diskuter: En mann ligger i grøfta. Han er full, syk, har ikke noe sted å bo og ingen jobb. Har samfunnet et ansvar for denne mannen, eller er han selv ansvarlig for den situasjonen han har kommet i? Hvilke partier mener hva, mener du?