Home Internasjonale forhold Globalisering

Globalisering

Kompetansemål:
forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering


Globalisering handler om flyt av varer, penger, informasjon, kommunikasjon, teknologi, mennesker, ideer og kulturuttrykk på tvers av landegrensene.

Globalisering er ikke noe nytt. Det beskriver en prosess hvor verdens land og mennesker knytter tettere bånd gjennom handel, politikk og kultur. Vi vil drøfte ulike utfordringer globaliseringsprosessen medfører.

En hovedutfordring i et globalisert samfunn er fattigdom. Mange mener at globalisering gjør at gapet mellom fattige og rike blir større.

Forskjellige typer globalisering:

Kulturell globalisering
Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags «global kultur», et stadig større sett av referanser som mennesker i alle verdens land forholder seg til. Ungdom over hele verden hører på den samme musikken, har de samme heltene og ønsker seg de samme statussymbolene. Forskerne er uenige i oppfatningen om hvilken grad av felleskultur dette innebærer, men det er i hvert fall klart at tendensen er økende. I tidligere tider var det dessuten bare de øverste samfunnslag som fulgte internasjonale trender, nå gjelder det alle.

Politisk globalisering
Politisk globalisering handler om utenrikspolitikkens inntreden på nær sagt alle områder, eventuelt opphøret av skillet mellom innenriks- og utenrikspolitikk. På den ene siden bruker politikerne stadig mer av sin tid på deltakelse i internasjonale eller globale institusjoner hvor overnasjonale strategier og spilleregler diskuteres og samkjøres. På den andre siden finnes det i dag knapt et saksfelt hvor politikerne utelukkende kan forholde seg til et rent nasjonalt perspektiv. Omfanget av internasjonale regelverk og forpliktelser er enormt, dessuten kan man få store problemer (f.eks. med rentenivået) dersom man prøver å gå sin egen vei uten hensyn til at man er koblet på et internasjonalt system.

Økonomisk globalisering
Økonomisk globalisering handler om hvordan økonomiske aktører (både stater og næringsliv) veves sammen i et felles system. Den internasjonale handelen har aldri vært større i dag, og mesteparten av den foregår innad i og mellom transnasjonale selskaper som opererer over hele verden. Samtidig er kapitalmarkedene deregulert, hvilket betyr at det ikke lenger finnes noen standard med fast verdi. Valutasvingningene som følger av dette er blitt utgangspunktet for en av verdens største næringer – valutaspekulasjon. Selv et land med god økonomi kan havne i krise dersom det skjer store valutasvingninger i et annet land – vi er vevd sammen i et slags skjebnefellesskap. (http://www.forskning.no/Artikler/2002/juni/1022840935.8)

Årsaker til globalisering:

  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Bedre transportmidler
  • Færre handelsbarrièrer
  • Bedre flyt av arbeidskraft mellom land
  • Transnasjonale selskaper

Aktuelle lenker:

SHARE