KOMPETANSEMÅL:
– FINNE FRAM TIL, BEARBEIDE OG PRESENTERE INFORMASJON OM FORDELINGEN AV GODER I NORGE
– GJØRE REDE FOR PRINSIPPER FOR FORDELING AV GODER OG DISKUTERE HVORDAN PRINSIPPENE HENGER SAMMEN MED MAKTFORHOLD I SAMFUNNET
– GJENGI OG BRUKE TEORIER OM LAGDELING OG KLASSER FOR Å FORKLARE SOSIAL ULIKHET


Sosial ulikhet er et område innenfor sosiologien som ser på fordelingen av goder og onder i samfunnet. 

Et gode kan for eksempel være inntekt, utdanning, jobb eller fødselspermisjon, mens onder for eksempel kan være rusproblemer, kriminalitet eller arbeidsløshet.

Én tilnærming er å studere selve fordelingen av godet, for eksempel om inntektene er nokså jevnt fordelt i befolkningen eller om det er store forskjeller mellom dem som tjener relativt lite og dem som tjener relativt mye.
– Er likhet en viktig verdi? En annen tilnærming er å undersøke hvilke muligheter personer med forskjellig bakgrunn har til å oppnå mer eller mindre av godet eller ondet.

Andre aktuelle spørsmål. Hvilke konsekvenser har stor ulikhet i et samfunn? Hvor stor grad av ulikhet er ønskelig – eller bør vi akseptere?

Aktuelle sider på bloggen:


Flere lenker: