Home Internasjonale forhold Norge i verden

Norge i verden

 

Norge er medlem av mange internasjonale organisasjoner – både regionale og globale, og mye av norsk utenrikspolitikk styres av samarbeidet innenfor disse organisasjonene. Viktige områder for Norge er arbeidet for fred, klima og fattigdomsbekjempelse. 

  • Norge ønsker et globalt verdenssamfunn basert på aktive stater som respekterer internasjonal rett og de grunnleggende menneskerettighetene.
  • Norge skal være en tydelig fredsnasjon, og skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter.
  • Norge skal også være en internasjonal pådriver for økonomisk utjevning mellom nord og sør.

Norge og FN


 Norge og NATO

North Atlantic Treaty Organisation (NATO)

NATO (Den nordatlantiske traktats organisasjon) er en forsvarsallianse som bygger på Atlanterhavspakten, som ble undertegnet i Washington D.C 4. april 1949.

Alliansen ble dannet for å skape en motvekt til Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa fra slutten av førtitallet. I paktens artikkel 5 slåes det fast at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene skal regnes som et angrep mot alle. Landene forplikter seg dermed til å forsvare de andre landene dersom noen blir angrepet. De senere årene har militær krigshåndtering utenfor de nordatlantiske territorier blitt en viktig del.

Under et toppmøte i Lisboa i november 2010 ble Nato-landene enige om et nytt strategisk konsept for alliansen. Solidariteten allierte imellom, slik den er nedfelt i Atlanterhavspaktens artikkel 5, er selve kjernen i samarbeidet. Natos verdigrunnlag og forankringen i FN-pakten ligger fast.

Alliansens hovedoppgaver i det nye konseptet er definert som:

  • kollektivt forsvar
  • Krisehåndtering
  • Sikkerhet gjennom samarbeid

Aktuelle lenker:

SHARE