Begrepet kapital er vi vant til å forbinde med penger og materielle verdier. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu var svært opptatt av maktrelasjoner i samfunnet og utvidet kapitalbegrepet med det han kalte sosial og kulturell kapital. Ifølge Bourdieu disponerer enkeltmennesket over ulike kapitalformer. Disse kapitalformene gir individet adgang til forskjellige samfunnsarenaer. Her skal vi se på hva disse kapitalformene kan innebære.

  • Den økonomiske kapitalen er adgangen til penger og materiell rikdom.
  • Den kulturelle kapitalen opparbeides gjennom oppvekst og utdannelse. Det er symbolske goder som har både bruks- og bytteverdi. Eksempler på dette kan være kunnskaper, språk og det å mestre sosiale koder og regler for oppførsel.
  •  Den kulturelle kapitalen kan omsettes i sosial kapital ved at man kan få tilgang til sosiale kretser og nettverk som kan være nyttige og åpne dører.

Pierre Bourdieu (1930–2002) kom fra beskjedne kår i Sør-Frankrike, men ved hjelp av stipendier ble han tatt opp på en av eliteskolene i Paris. Han fant seg aldri helt til rette blant samfunnseliten og de besteborgerlige i hovedstaden. Verneplikten avtjente han i Algerie, som den gang var fransk koloni. Oppholdet i Algerie strakk seg over flere år, og Bourdieu ga seg i kast med etnografiske studier av en berbisk folkegruppe i landet.