UKE 34: Introduksjon av faget

Presentasjon av faget, boka, kompetansemål og blogg
– Arbeidsrutiner og gjennomføring
– Bruk av digitale plattformer:
Skoleportalen – Onedrive – Onenote

Kapittel 3: Du og samfunnet
I dette kapitlet skal du lære om identitet og sosialisering. Du lærer mer om begrepene norm, rolle og rollekonflikt.

Digital kompetanse

Kompetansemål:
definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

Oppgaver
Les side 58-60 og svar på oppgave 1-4 side 78

Presentasjon av artikler på bloggen.
Hver time skal to elever i samarbeid presentere en artikkel fra bloggen. – 5 min – onenote
Knytte artikkelen til et kompetansemål i faget Hvilke nøkkelord – tags

Hvem presenterer når?

UKE 35 og 36: forts Kapittel 3

Kultur er et annet begrep som er viktig her, og vi skal både se på hva norsk kultur var og er, og hvordan kulturen er i stadig endring.Vi skal også se på kulturen til samene, og til andre minoriteter i Norge.

Til sist ser dette kapitlet på positive og negative følger av kulturell variasjon, og på hvordan rasisme, fordommer og diskriminering kan motarbeides.

 

 

Kompetansemål:
definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

Oppgaver:

Les side 61-65 og gjør oppgave 5.

Les side 66-76 og oppsummer svar på oppgave 6 og 7 felles i klassen.

Gjør oppgave 8 og 10 side 78

Diskuter oppgave 13 eller gjør oppgave 14 side 79
Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 3 på elevnettsted

UKE 36: Hel fagdag på onsdag

 1. Kap. 3 Du og samfunnet
  – Gjennomgang og oppsummering.
 2. Tema: Skrive fagartikkel.

Oppgave:
Les side 28-29
oppgavetittel:
Muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn.

 UKE 37: Kapittel 4: Kriminalitet

Med kriminalitet menes vanligvis handlinger som er forbudt ved lov. (sway 1sway 2)

Hva er årsakene til kriminalitet, og kan vi si noe generelt om hvem som er kriminelle. Hvor stort omfang av kriminalitet har vi, og hva slags type kriminalitet er det mest av?

 • Hva er kriminalitet?
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Sway 1 – Sway 2

Oppgaver:
Gjør oppg. 1-7 side 98

Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 4 på elevnettsted

Diskuter oppgave 12 og 13 side 98-99.

Gjør oppgave 17 side 99

Diskuter påstandene i oppgave 14 i grupper og deretter i samlet klasse.

 UKE 38: forts. kriminalitet – fagartikkel

UKE 39: Faguke: ingen undervisning

  Torsdag: Innlevering av fagartikkel

UKE 40: Høstferie

UKE 41: Prøve på onsdag

Tema:
kap. 3: Du og samfunnet
kap. 4: kriminalitet

 Forberedelse:
– Prøve å svare på kompetansemålene

UKE 42: Kap. 1- Kampen om framtiden

I dette kapitlet skal du lære om forskjellige typer demokrati, norsk økonomi med velferdsstaten og om de politiske partiene i Norge.

Kompetansemål:

gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

Oppgaver:
Lese side 8-23 og gjør oppgave 1-7 side 24

Statsbudsjettet 2017

Oppgave????:
En fagartikkel om norsk økonomisk politikk

Uke 43 (2 timer) Velferdsstaten

 diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

Vi jobber i onenote
Oppgave fra ung økonomi: – Velferdsstatens utfordringer

Uke 44 (4t): Politiske partier

Du skal lære å plassere partiene i forhold til hverandre, ved hjelp av begreper som høyre og venstre, og røde, blå og grønne partier.

Eksempler på samarbeid:
– Barnehageavtalen
– KrF sier ja til Høyre, men lover ikke….

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

– Bloggside:
Oppgaver som vi gjør muntlig
– Hva står partiene egentlig for?(2013)
– Interaktive oppgaver fra læreboka

Lekse til uke 44:
– Læreboka: s. 12-23
– Oppg. s. 24: 3-4-5


Nettoppgave:
Hva står de politiske partiene for?

UKE 45: 1/2 fagdag på mandag

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

Uke 46(4t): Kap2: Slik styres Norge

I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette.

Kompetansemål:
gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

Læreboka:
-Les side 31-39
-Oppg. 1-2-3-4-5-10 side 48


Nettoppgaver:
– Det norske lokaldemokratiet
– Hvem er stortingsrep.?
– Repetisjonsoppgaver

Uke 47 (2t): Påvirkningskanaler

Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

 Læreboka:
– Les side 40-43
– Oppg. 6 og 11 side 48
Uke 48 – 4 timer 

Prøve:
Se vurderingskriterier i onenote

Tema på prøven:
– Velferdsstaten
– Politiske partier
– Styringsform og styringsorganer
– Påvirkningskanaler

Uke 49 – 2 timer

diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

 Læreboka: side 44-47
– Oppgaver: 7-8-9-18
Oppgave 19 eller oppsummeringsspørsmål.
UKE 50: Ingen undervisning
2017

 diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
Termin 2:

Uke 1 og 2: Onsdag 4 og 11 januar – torsdag 12. januar

Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

 Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Oppgaver på nett: 
Hvor mye skal vi jobbe?
Ulike typer ledighet
Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
Et tøft arbeidsmarked
Hva er greit på jobb?
De andre innvandrerne

 

Uke 3: Onsdag 18. januar

 • Avslutning og oppsummering av Kap. 5: Arbeidsliv
 • Introduksjon til kapittel 6: Ung Økonomi
  • Bruk og kast – forbrukeretikk
  • Dine penger

Uke 4: Ung økonomi

Onsdag 25. januar – torsdag 26. januar: Vi jobber videre med kapittel 6 og ung økonomi


Uke 5: Onsdag 1. februar

 1. Personlig økonomi pensum fra høsten (artikkel)
 2. Personlig økonomi NDLA – video

Oppgaver:
1. Boligsparing og frikort – (Banklenker: DNBNordea – Totens Sparebank)
2. Ditt eget budsjett

Lekse: lese til prøva


Uke 6: Faguke – 1/2 dag på tirsdag og onsdag


Uke 7 og 8: Utforskeren: Samfunnsfaglig metode


Uke 9: Vinterferie


Uke 10: Halv fagdag på torsdag


Uke 11-12-13-14: Fattigdom – tverrfaglig oppgave

I denne oppgaven skal du lage en sammensatt tekst om et land som vi regner som lite utviklet. Du skal legge vekt på å utforske, beskrive og å presentere informasjon, fakta og kunnskap. Du står altså relativt fritt til selv å bestemme hva du vil skrive om, men teksten skal du lage i Sway. Dette er et utmerket verktøy for å lage en sammensatt tekst. Vi stiller derfor krav om at du i teksten din har med både bilder, videoer, lyd og grafikk for å illustrere og utdype teksten din. Du må også huske og oppgi kilder.

Kapittel 7: En og samme verden?


Kompetansemål
– definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
– gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda


Lenker:  Læreboka
Bloggsider:
Globalisering – Fattigdom – Sult
Fra global ulikhet… – – Artikler om fattigdom
FNs bærekraftsmål – – Video om fattigdom

 

Uke 16 og 17: Kapittel 7: En og samme verden

Uke 16: 4 timerKompetansemål:
gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU


– uke 17: 2 timer

Krig og fred – Læreboka
Bloggsider: Suverenitet og makt

Uke 18-19-20: Krig og fred

Oppgave 1: Krigen i Syria og Irak
Oppgave 2: Bør Norge delta i kampen mot IS?

Uke: |18: 4t | uke 19: 2t | 20: 2t | 21 2tOppgave 1: Krigen i Syria og Irak
Oppgave 2: Bør Norge delta i kampen mot IS?

Kompetansemål:
– definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdssamfunnet
– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
– diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

Uke 21: onsdag 24 mai: Prøve

 Presentasjoner av artikler på bloggen

Onsdag og torsdag 14-15 juni:
Tema: Sosiale avvik – radikalisering og voldelig ekstremisme

 1. Opprett en side i onenote om temaet. (definer begreper, aktuelle nyhetsartikler, filmer etc.)
 2. Les mer om sosiale avvik
 3. Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Onsdag 21 juni: Bærekraftig utvikling – et tverrfaglig dagsprosjekt