cropped-avanonymisering.jpgMetode: En beskrivelse av ulike fremgangsmåter ved en undersøkelser. Den fremgangsmåten man bruker for å samle inn empirien, f. eks spørreskjema, intervju eller observasjon.

Empiri: Det utsnittet av virkeligheten som undersøkes, for eksempel det materialet man har samlet inn via for eksempel en spørreundersøkelse, et intervju, skriftlig materiale eller en feltstudie.

Teori: En generell og abstrakt beskrivelse av sosiale fenomener og som regel av sammenhengen mellom sosiale fenomener. Teorier anvender definerte begreper for å beskrive samfunnet og sier noe om sammenhengen mellom disse begrepene.

Data: Opplysninger som samles inn om et tema, et fenomen, en person, en situasjon osv. Vi skiller mellom to typer data: primærdata og sekundærdata.

Hypotese: En påstand om mulige eller antatte sammenhenger mellom variabler. Hypoteser blir formulert av forskeren. Et eksempel: «Det er en sammenheng mellom kjønn og inntekt.»

En hypotese som også inneholder retningen på sammenhengen, som sier noe om årsak og virkning, kan formuleres slik: «Kjønn påvirker inntekt.»

Den påstanden som fremmes i en hypotese undersøkes ved å teste den mot innsamlet empiri. Er det slik at det er kjønn som påvirker inntekt, eller kan sammenhengen skyldes en annen variabel som utdanning eller yrke, eller er det flere variabler som virker sammen?

Enheter: Enhetene er undersøkelsesobjektene, de menneskene, organisasjonene e.l. som forskeren vil finne noe ut om i forskningsopplegget. I kvalitative studier er det vanlig å kalle enhetene ”informanter”.

Variabler: Variablene er de egenskapene eller kjennetegnene ved enhetene som forskningsopplegget undersøker. Dersom enhetene er mennesker vil altså variablene være egenskaper hos disse menneskene. For eksempel kjønn, alder, bosted og inntekt. Med variablenes verdier mener vi de mulige egenskapene (verdiene) enhetene kan ha på en variabel. For eksempel har variabelen ”kjønn” to mulige verdier; mann eller kvinne.

Feltarbeid: Feltarbeid, arbeid med innsamling av datamateriale ute i et bestemt forskningsfelt. Deltagende observasjon – ikke deltagende  – åpen – skult

Reliabilitet: Pålitelighet. Det går på om målingene og bearbeidingen av datamaterialet i undersøkelsen er utført på en slik måte at vi kan stole på at resultatene av undersøkelsen er nøyaktige og korrekte.

Representativitet: Det vil si at resultatene for utvalget blir de samme som vi ville fått om vi hadde undersøkt hele populasjonen. Et representativt utvalg

Validitet: (gyldighet) I hvilken grad en undersøkelse faktisk måler eller registrerer det vi ønsker å finne ut noe om.  Spørsmålet er om dataene vi samler inn, er relevante for problemstillingen.

Viktige begreper i metode (NSD)

Innen statistisk analyse, er tre begreper svært sentrale: enhet, variabel og verdi. Opplegget forsøker å gi en lettfattelig og eksemplifisert beskrivelse av disse begrepene. Gå til opplegget >>