Kompetansemål
– gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet
– gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørrsmål og presentere resultatene


Metode er et redskap, en måte vi kan løse problemer og komme frem til ny viten og forståelse. Alle midler som kan brukes i en slik sammenheng vil være metode – men ikke alle vil være holdbar og tåle kritisk etterprøving.

Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper; kvalitative- og kvantitative metoder. Navnet til disse to metodene sier mye om forskjellen på dem.

I et kvantitativt forskningsopplegg samler vi inn informasjon som lar seg tallfeste eller uttrykke som et tall. Egenskaper som inntekt og alder er jo et tall i utgangspunktet. Men også en egenskap som kjønn kan la seg utrykke med et tall. Vi kan si at alle menn har verdien 1 og alle kvinner har verdien 2. Dette er nyttig dersom man vil gjøre statistiske analyser av et datamaterialet med mange enheter.

I et kvalitativt forskningsopplegg samler forskeren inn informasjon som ikke lar seg tallfeste på denne måten, for eksempel informasjon om hvordan unge asylsøkere og flyktinger i Saltdal opplever tilværelsen sin.

Kvalitativ metode:

Forskeren ønsker å oppfatte helheten –Mange opplysninger
–Få enheter

Eksempler:
– Intervju
Observasjon
– Dokumentanalyse

En særegen praksis innenfor samfunnsfag er det vi kaller feltarbeid. I slike sammenhenger blir forskeren en medaktør i feltet blant sosiale deltaker i sine naturlige omgivelser. Her forsøker forskeren å oppholde seg med sine observasjoner av samhandling mellom mennesker.

Kvantitativ metode:

Forsker ønsker sammenlignbare data
– Få opplysninger
– Mange enheter

Eksempler:
– Spørreundersøkelser
Operasjonalisering,
– Databearbeiding /analyse / tolke

vit

I en undersøkelse vil det ofte kunne være gunstig å benytte seg av begge tradisjonene for å sikre at man kan generalisere. Og det å generalisere er jo en av de ting forskere gjerne vil gjøre.

Aktuelle lenker:


Nettressurser: