Home Samfunnsvitenskaplige tenkemåter Metode

Metode

Kompetansemål
– gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet
– gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørrsmål og presentere resultatene


Metode er et redskap, en måte vi kan løse problemer og komme frem til ny viten og forståelse. Alle midler som kan brukes i en slik sammenheng vil være metode – men ikke alle vil være holdbar og tåle kritisk etterprøving.

Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper; kvalitative- og kvantitative metoder. Navnet til disse to metodene sier mye om forskjellen på dem.

I et kvantitativt forskningsopplegg samler vi inn informasjon som lar seg tallfeste eller uttrykke som et tall. Egenskaper som inntekt og alder er jo et tall i utgangspunktet. Men også en egenskap som kjønn kan la seg utrykke med et tall. Vi kan si at alle menn har verdien 1 og alle kvinner har verdien 2. Dette er nyttig dersom man vil gjøre statistiske analyser av et datamaterialet med mange enheter.

I et kvalitativt forskningsopplegg samler forskeren inn informasjon som ikke lar seg tallfeste på denne måten, for eksempel informasjon om hvordan unge asylsøkere og flyktinger i Saltdal opplever tilværelsen sin.

Kvalitativ metode:

—Forskeren ønsker å oppfatte helheten – —Mange opplysninger – —Få enheter

Den kvalitative metode benytter seg av (i grove trekk):
– Intervju
– Observasjon, både deltakende og ikke-deltakende,
– Dokumentanalyse, og Analyse av data

En særegen praksis innenfor samfunnsfag er det vi kaller feltarbeid. I slike sammenhenger blir forskeren en medaktør i feltet blant sosiale deltaker i sine naturlige omgivelser. Her forsøker forskeren å oppholde seg med sine observasjoner av samhandling mellom mennesker.

Kvantitativ metode:

—Forsker ønsker sammenlignbare data – —Få opplysninger – —Mange enheter

Den kvantitative metode benytter seg av (i grove trekk): Operasjonalisering, Datautvelgelse, Databearbeiding, Dataanalyse, og Datatolkning.

vit

I en undersøkelse vil det ofte kunne være gunstig å benytte seg av begge tradisjonene for å sikre at man kan generalisere. Og det å generalisere er jo en av de ting forskere gjerne vil gjøre.

flere begrepsavklaringer


 

Nettressurser:

SHARE