Faser i prosjektet:

  1. Gruppedannelse
  2. Bestemme/lage problemstilling
  3. Lage hypoteser
  4. Gå igjennom/finne sekundærdata/få oversikt over temaet/problemstillingen
  5. Lage spørreskjema basert på hypotesene
  6. Samle inn primærdata
  7. Kommentere og vurdere data
  8. Ferdigstille oppgaven – Innlevering av rapport.
  9. Event. kort presentasjon

Varighet.     4 – uker (20 skoletimer)

Hvordan skrive oppgaven

vei


Vurderingsskjema: Prosjektarbeid – Rapport

INNHOLD

EVALUERING

Gruppe:
Tema:
Problemstilling og hypoteser
Planleggingsfasen
Lage arbeidsplan
Tidsbruk
Organisering
Gjennomføringsfasen
Kartlegge og samle
inn sekundærdata
Hente primærdata
Samarbeid
Problemløsing
Generell layout:
Rapportskriving:
Forord
Innholdfortegnelse
Innledning
Problemstilling
Hypoteser
Drøfting av resultater
Konklusjon
Kildebruk
Kommentarer: Karakter