Kompetansemål:
definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd


«Det vi kaller sosial atferd, er atferd som direkte eller indirekte er påvirket av andres forventninger. – Fra Mangfold

Som individer lever vi og samhandler i ulike fellesskap. Mye av det vi gjør, gjør vi i samhandling med andre. Samhandling betyr at det er noen som gjør noe sammen. Du lever livet ditt og samhandler med andre som medlem av ulike sosiale systemer, og du gjør en rekke ting hver dag. – Fra Individ og fellesskap

Arv eller miljø?
Det går et viktig skille mellom teorier som forklarer handlingene våre ut fra indre biologiske krefter, og teorier som legger vekt på ytre forhold som samfunnet og kulturen vi lever i, altså påvirkning fra fellesskapet og menneskene rundt oss.

Vi mennesker er tenkende vesener. Vi tolker situasjoner og har ofte en bevisst mening med det vi gjør. Og da blir ofte begrepet handlinger brukt. Handlinger er den atferden som har en mening for individet, det vil si at vi gjør noe hvor våre ønsker eller vilje i større eller mindre grad er med i bildet.

Hva styrer atferd?
I samfunnsvitenskapene er vi ikke opptatt av natur, men av kultur, det vil si det som er skapt av mennesker. Men likevel – spørsmålet om biologiens betydning for menneskers atferd har alltid vært et viktig spørsmål i samfunnsvitenskapene. Hvor mye av atferden vår og det sosiale livet er bestemt av biologiske krefter? I dag vil de fleste hevde at menneskers atferd i stor grad er kulturelt bestemt. Det sosiale og det kulturelle er så tydelig at de biologiske føringene på atferd oppfattes som nokså beskjedne.

  1. Individet er styrt av ubevisste drifter
  2. Individet er styrt utenfra
  3. Individet har en fri vilje

Teoriene om at individet er styrt av ubevisste drifter og av ytre påvirkning, har hatt stor betydning for utviklingen av psykologien.

Men det finnes teorier som legger vekt på at individet av natur er aktivt og har en fri vilje. Innenfor den retningen som er kalt humanistisk psykologi, er dette et helt grunnleggende utgangspunkt. Mennesket er selv ansvarlig for sine handlinger. Dette er et syn som ligger til grunn i behovsteorien til Abraham Maslow (1907–70).

Sosial atferd: samfunn eller individ?
Når vi skal forklare individers atferd i samfunnsfagene, vil vi ofte legge vekt på en kombinasjon av forhold i samfunnet, kulturelle forhold og individuelle egenskaper.

Men et enkelt utgangspunkt er at samfunnsfagene retter oppmerksomheten mot sider ved samfunnet for å forklare mange forhold ved individenes atferd, blant annet at individet blir formet gjennom sosialiseringsprosessen, og at denne innlæringen av kunnskaper og normer får betydning for atferden vår.

Samfunnsskapte normer bestemmer
En viktig funksjon i sosialiseringsprosessen er at barnet lærer seg de normene og verdiene som gjelder i samfunnet. Samfunnet har forventninger til hvordan vi skal opptre i mange situasjoner.

Forventningene til en rolle er styrende for atferd. Lever vi opp til rolleforventningene, får vi positive reaksjoner, men dersom atferden ikke svarer til rolleforventningene fra omgivelsene, kan vi bli møtt med negative reaksjoner.

Til en situasjon er det knyttet bestemte forventninger, uskreven regler, og slike regler kaller vi normer. Normer uttrykker alt fra personlige forventninger til atferd, krav og direkte påbud eller forbud. Normer er ikke naturgitte, men varierer fra gruppe til gruppe og over tid. De er uttrykk for hva omgivelsene oppfatter som riktig eller uriktig atferd, og derfor vil vi møte reaksjoner ut fra om vi følger normene eller bryter dem. Slike reaksjoner på atferd i forhold til en norm blir kalt sanksjoner. Disse sanksjonene kan være både positive og negative.

Mange sosiologer legger vekt på at normer og sanksjoner blir sosiale føringer på atferden til menneskene.

Individet bestemmer selv sine handlinger
Mange kritiserer mer normorienterte teorier for at de legger for liten vekt på individets evne og muligheter til å handle selvstendig.

Mange framhever at individet selv bestemmer over sine handlinger. Teoriene går ut fra at mennesket er rasjonelt, det vil si at det er i stand til å tenke fornuftig, og sosial atferd er ikke bare en passiv tilpasning til en situasjon, men er også en aktiv bearbeiding fra individet selv.

Kilde: Fra Individ og fellesskap