Kompetansemål:
gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn


Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer som søker svar på grunnelggende spørsmål i menneskenes liv. Samfunnsfagene er opptatt av religionens funksjoner: Hvordan den fyller et behov for individet og for fellesskapet.  

  • Religion kan handle om ønsket om å bli et bedre menneske.
  • Religion kan handle om å finne mening og sammenheng i tilværelsen.
  • Religion kan handle om den sosiale tilhørigheten det religiøse fellesskapet kan gi.
Religioner har noen filosofiske fellestrekk: de forsøker å gi svar på eksistensielle spørsmål.
Religioner har mange funksjoner: gir mening, trøst, håndhever atferdsregler på gruppenivå, bidrar til integrasjon og forpliktende fellesskap i storsamfunnet. Marx mente den herskende klasse utnyttet religion som maktmiddel for å holde fattigfolk nede. Weber hevdet at religionens forståelsesformer ville forsvinne til fordel for rasjonalitet og vitenskap.
Funksjon for individet

Tilbyr skapelsesberetninger – gjør det mulig å forstå verden (for mange erstattet av vitenskap i moderne, sekulariserte samfunn)

Gir forestillinger om hva som skjer etter døden. Gir svar på ”meningen med livet”

Gir moralregler – hva er rett og galt

Tilbyr ritualer for viktige begivenheter i livet

Virker integrerende for sine tilhengere

Funksjon for samfunnet: 

Sosiologen Emile Durkheim mente at religion fungerte som et lim som holdet samfunnet sammen.

Religionssosiologien Peter L. Berger mente religion bidro til at samfunnets tanker, verdier og forordninger ble gjort forståelige og selvsagte.

Religionens verdigrunnlag  kan bidra til å opprettholde et fellesskap i samfunnet.

Religion og etikk

  • Mange samfunn har normer vi kan kjenne igjen, som Den gylne regel: Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.
  • Mange av verdensreligionene har verdier og normer som ble til i førmoderne samfunn.
  • Religion gir mange mennesker en motivasjon for å gjøre godt.
  • Etikk og religion henger sammen, men etikk kan også diskuteres utenfor en religiøs ramme.
  • Samfunnsutviklingen har ført til endrede normer og det kan være ulike syn på hva som skal være samfunnets felles verdigrunnlag.

Funksjonalisme; Begrepet funksjon blir i samfunnsvitenskapen ofte brukt om de virkningene skikker, handlingsmønstre og institusjoner har for hele eller deler av samfunnet. Fra og med Émile Durkheim har funksjonalisme representert et viktig teoretisk perspektiv innenfor samfunnsvitenskapen.


Oppgaver fra læreboka Mangfold


Lenker