Ordet kultur bygger på de latinske substantivene cultura, som stod for dyrking av jorden, og cultus, som stod for dyrking av gudene.

De to betydningene finner vi også igjen i den norske bruken av ordet kultur. På den ene siden betegner kultur en menneskelig aktivitet som innebærer en bearbeidelse av naturen og annet råmateriale vi finner rundt oss, på den andre siden betegner det åndsarbeid – altså arbeid med tanker og ideer.

Ordet kultur er ofte brukt om den måten mennesker lever på. Det finnes beskrivelser av ungdomskultur, organisasjonskultur, forretningskultur, innvandrerkultur, japansk og norsk kultur. Her tenkes det nok mest på den fjerde betydningen: kultur som livsform. Men den femte betydningen: meningsfellesskap ligger kanskje under alle de fem kategoriene.