Definere og bruke sentrale begreper knyttet til sosialisering

Begreper du må kunne i forbindelse med sosialisering:

 • samfunn
  • Kultur – språk – lokalsamfunn – verdenssamfunn
 • sosialisering
 • verdier
 • identitet: gruppeidentitet
 • normer – formelle og uformelle normer – internalisering
 • roller – rollekonflikt – diverse typer roller
 • sosialiseringsområder – arenaer – agenter
  • primærsosialisering
  • sekundærsosialisering
 • sosial kontroll
  • sanksjoner – positive og negative

Undersøke og diskutere trekk ved sosialisering av ungdom i Norge:

Sosialisering