Home planarbeid Termin 2 – 1STC

Termin 2 – 1STC

Termin 1
UKE 1-2 Kriminalitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Hva er årsakene til kriminalitet?
 • Hvem er de kriminelle?
 • Omfang av kriminalitet
 • Typer kriminalitet
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk
 • SamfunnstraffElektronisk fotlenke

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
UKE 4-5-6: Kapittel 5: Arbeidsliv Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Arbeids og næringsliv
  1. Hvorfor jobbe?
  2. Arbeidsmarkedet i dag
  3. Fakta om arbeid og ledighet
  4. Arbeidsledighet
  5. Rettigheter og arbeidsforhold
   1. Fagorganisasjoner og lønn
  6. Etikk i arbeidslivet

Nyheter 29 januar: TV2 skole


Arbeidstilsynet grep inn overfor Gjøvikbedrift


Hvor mange arbeidsledige er det egentlig?


NYHETER FOR UKE 6:

Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Arbeid og lønn fra SSB


Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne


5 Arbeidsliv – Læreboka


Arbeidsliv – TV2 skole


Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker


Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

UKE 7   Lenker og oppgaver
 Tirsdag: Forberede reportasje/nyhetsartikkel (se onenote)
Onsdag: Fagartikkel om kriminalitet . Innlevering onsdag 13. februar.
UKE 8   Lenker og oppgaver
Onsdag: Skrive fagartikkel på skolen Tema: Arbeidsliv. Alle hjelpemidler tillatt
Torsdag: 4-5 time: Samiske veivisere på besøk. Auditoriet Skrive reportasje/nyhetsartikkel
UKE 9: Vinterferie
UKE 10-11  Ung økonomi Lenker og oppgaver
gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar
 • Oppgave i onenote:
  Pararbeid: ‘Jeg en grynder’

vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap

UKE 12 K7 En og samme verden Lenker og oppgaver Kompetansemål

definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

UKE EU Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

UKE 13 Påskeferie
UKE  Tema: Tverrfaglig prosjekt i geografi og samfunnsfag Kompetansemål

gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

UKE  Tema: Samer og urfolk(2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

UKE ???: Krig og fred  Lenker og oppgaver Kompetansemål

 definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

– diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

 • Lage OneNote side: Syria konflikten
  • Innlevering av tverrfaglig prosjekt
Gruppearbeid: Presentasjoner av konflikter

 1. Beskriv konflikten: Bakgrunn og parter/aktører i konflikten
 2. FN’s rolle
 3. Norges engasjement
 4. Hva er situasjonen nå i dag?
 5. Løsninger?
Oppgave: Kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug


Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive.

UKE 13 Påskeferie
Artikkel på bloggen – Oppgaver i onenote


Vikarmilliarden

UKE 14 Krig og fred  Lenker og oppgaver Kompetansemål

diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

UKE 15 Menneskerettigheter  Lenker og oppgaver Kompetansemål

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

UKE 17 Tema  Lenker og oppgaver
Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet.
 Prøve  Globalisering + Kap.8 Krig og fred
UKE 18 Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kinas nye «sosial kreditt»-system skal overvåke borgerne og vurdere dem etter hvor pent de oppfører seg.

Det ulmer av misnøye i muslimske områder vest i Kina. IS vil hevne undertrykte uigurer.

SLIK BRYTES MENNESKERETTIGHETENE
Amnesty Internationals

Menneskerettigheter i ulike land

UKE 19: Tema Lenker og oppgaver Tankekart
Onsdag 8. mai:
Besøk av Skatt Øst
Spleiselaget informerer om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.
 Her kan du lese om hvordan man kan gå fram for å studere ulike samfunnsfaglige temaer.Samfunnsfaglig metode er ellers også integrert i alle kapitler i læreboka Delta!, og du finner metodeoppgaver i oppgavesamlingen til hvert kapittel. Du finner kapitlet som filvedlegg under fanen «ressurser til kapitler» øverst på siden. Læreboka K9

 Coggle is an online mind map that you can use in Chrome. It comes in three flavors. These are «free», «awesome» and «organization». I’m sure I don’t have to explain what «free» means. Try it out. It has quite a lot of functionality and allows you to mind map in different colors!
UKE 20 Tema: Palestina konflikten. Lenker og oppgaver Kompetansemål
Onsdag 16. mai: 70 år etter at staten Israel ble opprettet, ble i går over 50 palestinere drept og flere enn 2000 såret – den blodigste dagen i Gaza siden krigen i 2014.

 – finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

UKE 21 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Her finner du kompetansemålene
UKE 22 Tema: Bærekraftig utvikling Lenker og oppgaver Kompetansemål


UKE 23 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Gruppearbeid: Reflekter og diskuter. (Ansvar Nora og Sivert?)

 1. Oppgave 13 og 14 på side 201 i læreboka
 2. Les artikkelen og diskuter innholdet
  Kan utslippskutt og økonomisk vekst gå hånd i hånd? 
 3. Radio om menneskerettigheter: Menneskerettighetene er vår tids religion
  gå til 6.30
Fredag: Diskutere påstander (se onenote)
SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Regn ut ditt eget budsjett!

regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi


Onsdag og torsdag 14-15 juni:
Tema: Sosiale avvik – radikalisering og voldelig ekstremisme

 1. Opprett en side i onenote om temaet. (definer begreper, aktuelle nyhetsartikler, filmer etc.)
 2. Les mer om sosiale avvik
 3. Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Utforskeren: Samfunnsfaglig metode

SHARE