Home planarbeid Termin 2 – 1STC

Termin 2 – 1STC

Termin 1
UKE 1-2 Kriminalitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Hva er årsakene til kriminalitet?
 • Hvem er de kriminelle?
 • Omfang av kriminalitet
 • Typer kriminalitet
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk
 • SamfunnstraffElektronisk fotlenke

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
UKE 4-5-6: Kapittel 5: Arbeidsliv Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Arbeids og næringsliv
  1. Hvorfor jobbe?
  2. Arbeidsmarkedet i dag
  3. Fakta om arbeid og ledighet
  4. Arbeidsledighet
  5. Rettigheter og arbeidsforhold
   1. Fagorganisasjoner og lønn
  6. Etikk i arbeidslivet

Nyheter 29 januar: TV2 skole


Arbeidstilsynet grep inn overfor Gjøvikbedrift


Hvor mange arbeidsledige er det egentlig?


NYHETER FOR UKE 6:

Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Arbeid og lønn fra SSB


Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne


5 Arbeidsliv – Læreboka


Arbeidsliv – TV2 skole


Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker


Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

UKE 7   Lenker og oppgaver
Forberede reportasje/nyhetsartikkel (se onenote)
Onsdag: Fagartikkel om kriminalitet . Innlevering onsdag 13. februar.
UKE 8   Lenker og oppgaver
Skrive fagartikkel på skolen Tema: Arbeidsliv. Alle hjelpemidler tillatt
Torsdag: 4-5 time: Samiske veivisere på besøk. Auditoriet Skrive reportasje/nyhetsartikkel

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

UKE 9: Vinterferie
UKE 10-11:  Ung økonomi Lenker og oppgaver
Gjøre greie for rettene en har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar

regne ut inntekter, sette opp budsjett for et hushold og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personlig økonomi

vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap

– Unge sliter med egen økonomi
Stadig flere unge får betalingsanmerkninger og flere sliter med å håndtere sin egen økonomi
Nyheter: Terror på New Zealand – Vindkraft og naturvern på kollisjonskurs
UKE 12: En og samme verden Lenker og oppgaver Kompetansemål

definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering

UKE 13 EU Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

UKE 14-15 Tverrfaglig prosjekt i geografi og samfunnsfag Kompetansemål

gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Nyheter i dag:
– Lønnsoppgjøret i havn
– C02 utslipp de siste 30 år.
– NATO fyller 70 år Gå til sendingen.

UKE 16 Påskeferie
UKE 17: Fattigdom Lenker og oppgaver
 • Innlevering av prosjektoppgave (Video/Powerpoint): Fredag 26. april
 • Fronterinnlevering
UKE 18: Ingen undervisning Lenker og oppgaver
UKE 19: Tema: Krig og fred Lenker og oppgaver

 definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

– diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

UKE 20: Tema: Terrorisme Lenker og oppgaver Kompetansemål
 – diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

UKE 21: Tema: Skatt Øst Lenker og oppgaver
 • Tirsdag 21. mai: NB! Engelskundervisning
 • Onsdag 22. mai: Besøk av Skatt Øst
 Spleiselaget informerer om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.
Uke 22: Prøve – Onsdag 29. mai Globalisering + Kap. 8 Krig og fred
 Her kan du lese om hvordan man kan gå fram for å studere ulike samfunnsfaglige temaer.Samfunnsfaglig metode er ellers også integrert i alle kapitler i læreboka Delta!, og du finner metodeoppgaver i oppgavesamlingen til hvert kapittel. Du finner kapitlet som filvedlegg under fanen «ressurser til kapitler» øverst på siden. Læreboka K9

 Coggle is an online mind map that you can use in Chrome. It comes in three flavors. These are «free», «awesome» and «organization». I’m sure I don’t have to explain what «free» means. Try it out. It has quite a lot of functionality and allows you to mind map in different colors!
UKE  Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Her finner du kompetansemålene
UKE: Tema: Bærekraftig utvikling Lenker og oppgaver Kompetansemål


UKE Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Gruppearbeid: Reflekter og diskuter. (Ansvar Nora og Sivert?)

 1. Oppgave 13 og 14 på side 201 i læreboka
 2. Les artikkelen og diskuter innholdet
  Kan utslippskutt og økonomisk vekst gå hånd i hånd? 
 3. Radio om menneskerettigheter: Menneskerettighetene er vår tids religion
  gå til 6.30
Fredag: Diskutere påstander (se onenote)
SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Regn ut ditt eget budsjett!

regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi

Kinas nye «sosial kreditt»-system skal overvåke borgerne og vurdere dem etter hvor pent de oppfører seg.

Det ulmer av misnøye i muslimske områder vest i Kina. IS vil hevne undertrykte uigurer.

SLIK BRYTES MENNESKERETTIGHETENE
Amnesty Internationals

Menneskerettigheter i ulike land

SHARE