Home planarbeid Periodeplan i sosiologi 2017-2018

Periodeplan i sosiologi 2017-2018

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 34 Presentasjon  av faget, læreboka, kompetansemål og bloggen.Gjennomføring og bruk av digitale plattformer – Onedrive og OneNote. Innledning/video:
– et begrepsfag
– Integrasjon
– Utvikling
– Makt
 Alle kompetansemålene
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 35

Uke 36

1) Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter

Presentasjon av artikler fra bloggen.
Elever presenterer artikler fra bloggen.
– Bruk onenote
– Finn kompetansemål
– Finn begreper
Hvem presenterer når?

gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 37

Uke 38

Uke 39

2) Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?

 Artikkelpresentasjoner:
-elever –

gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

Uke 40 Høstferie

UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 41  Oppstart metodeprosjekt

  • Prosjektbeskrivelse (se One Note) event.
Metodeprosjekt – spørreundersøkelse – 4 uker
  • gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 42
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 43
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 44
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 45
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 46
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 47
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 48
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 49
UKE Tema Lenker og oppgaver Kompetensemål
Uke 50

Forslag til årsplan i Sosiologi

Kapittel Tidsbruk Dato Kompetansemål
3 Hva er et samfunn?  3 ukerdefinere sentrale begreper knyttet til sosialiseringsammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå

analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

4 Kommunikasjon og påvirkning   1 uke gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringenedrøfte massemedienes rolle i sosialiseringen
5 Sosiale avvik   2 uker diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik
6 Hva er kultur? 3 uker gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer

forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

 

 

Kapittel Tidsbruk Dato Kompetansemål
7 Religion og samfunnsfag 1 uke gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn
8 Produksjon og samfunn – lange linjer 1 uke sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepokergjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

 

9 Næringsstruktur og sysselsetting 1 uke diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov
10 Hva kjenne-tegner vår måte å produsere på? 1 uke gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø
11 Norsk og internasjonal økonomi 2 uker forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv
12 Goder, makt og fordeling 3 uker gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnetforklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

 

13 Sosial ulikhet – lagdeling og klasser 2 uker gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
14 Sosial ulikhet i Norge 3 uker finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge
15 Sosial mobilitet 2 uker definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet
ReservetidProsjekt

Repetisjon

Prøver

8 uker
Totalt 38 uker

 

SHARE