Home planarbeid Periodeplan i sosiologi

Periodeplan i sosiologi

Termin 1 2017-2018
Uke 51: Produksjon og samfunn Lenker og oppgaver Kompetansemål

sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

Uke 1-2: kapittel 9
Næringsstruktur og sysselsetting
Lenker og oppgaver Kompetansemål

diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

Uke 3 – Kapittel 10
… vår måte å produsere på?
Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø

Uke 4 og 5:
Norsk og internasjonal økonomi
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet handler om den moderne norske økonomien og om internasjonal arbeidsdeling og globalisering. Kapitlet avsluttes med en gjennomgang av verdens fattigdomsproblem: Hvorfor er noen land fattige mens andre er rike?

forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Uke 6: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Prøve i del 4: produksjon og arbeid – Torsdag 8. februar.
 Kapittel 12. Goder makt og fordeling
Uke 6-7-8: Kapittel 12 Lenker og oppgaver Kompetansemål
Goder makt og fordeling
Dette kapitlet handler om ulike prinsipper for fordeling av goder, og om sammenhengen mellom makt og fordeling. Det handler også om hvilken rolle ulike aktører og politiske ideologier spiller i fordelingsprosessen.

gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet

forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og

drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

Sosial ulikhet – lagdeling og klasser
Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på.

 • Lagdeling og klasser: Weber/Marx
 • Nymarxisme
 • Pierre Bourdieu
 • Er sosial og økonomisk ulikhet uunngåelig?

gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Uke 9: Vinterferie
Uke 10-11: Sosial ulikhet i Norge Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapittel 14: Sosial ulikhet i Norge handler om inntekt, utdanning og helse,og hvilke sammenhenger det er mellom disse godene.

 • Fattigdom i Norge
 • Hvem er de fattige?
 • Utdanning
  • Forskjeller
  • Innvandring
 • Helse

finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge

Startpunktet Wasim Zahid: Typisk vestkantgutt  definere begrepet «sosial mobilitet»
Uke 12: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Tirsdag 20.mars: Presentasjoner
 • Torsdag 22.mars: Presentasjoner
 • Torsdag 22. mars: Innlevering av fagartikkel

Uke 13: Påskeferie: 26.03.–02.04.

Uke 14 og 15: Sosial mobilitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Sosial mobilitet innebærer å flytte seg på den sosiale rangstigen, som regel oppover, men det kan også være nedover. Dette kapitlet tar for seg ulike former for sosial mobilitet, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at det skal skje.

 • Sosial rang – sosial status
 • Forutsetninger for sosial mobilitet
 • Konsekvenser av sosial mobilitet
 • Kastevesenet – et lukket samfunn
 • Konsekvenser av lav sosial mobilitet

Sammendrag kapittel 15

definere begrepet «sosial mobilitet»

gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet

drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

Uke 16: Heldagsprøveperiode Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Mandag 9 april:
 • Onsdag 18 april: ‘Fagdag’
 • Torsdag 19. april:
 • Fredag 20. april:
Uke 17-18-19 Lenker og oppgaver Kompetansemål
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 20: Mandag 14. mai Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Vurdering: Fagartikkel som omfatter flere kompetansemål

 

SHARE