Home planarbeid SOS Termin 2

SOS Termin 2

Termin 1
Uke 1-2: Religion Lenker og oppgaver  Kompetansemål
K7: Religion og samfunnsfag

Kort presentasjon: Religion og samfunn

gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille,

gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner

og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn

Uke 3-4: Produksjon og samfunn Lenker og oppgaver Kompetansemål
Del 4: Produksjon og arbeid

Læreboka:
Kapittel 8: Produksjon og samfunn
 – lange linjer

sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

Uke 5-6: kapittel 9
Næringsstruktur og sysselsetting
Lenker og oppgaver Kompetansemål

diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

Uke 7 – Kapittel 10
… vår måte å produsere på?
Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø

Uke 8-10:
Norsk og internasjonal økonomi
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet handler om den moderne norske økonomien og om internasjonal arbeidsdeling og globalisering. Kapitlet avsluttes med en gjennomgang av verdens fattigdomsproblem: Hvorfor er noen land fattige mens andre er rike?

forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Uke 11: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Prøve i del 4: produksjon og arbeid – Torsdag 8. februar.
 Kapittel 12. Goder makt og fordeling
Uke 12-13: Kapittel 12 Lenker og oppgaver Kompetansemål
Goder makt og fordeling
Dette kapitlet handler om ulike prinsipper for fordeling av goder, og om sammenhengen mellom makt og fordeling. Det handler også om hvilken rolle ulike aktører og politiske ideologier spiller i fordelingsprosessen.

 • Fordelingsprinsipper
 • Makt og fordeling
 • Deltakere i fordelingsprosessen
 • Hva er rettferdig fordeling?
 • Ideologiers syn
 • Nyere teorier om fordeling
Kompetansemål 

Hva er makt?

Goder makt og fordeling

Ideologier, makt og fordelingsspørsmål 

gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet

forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og

drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

Sosial ulikhet – lagdeling og klasser
Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på.

 • Lagdeling og klasser: Weber/Marx
 • Nymarxisme
 • Pierre Bourdieu
 • Er sosial og økonomisk ulikhet uunngåelig?

gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Uke ???: Sosial ulikhet i Norge Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapittel 14: Sosial ulikhet i Norge handler om inntekt, utdanning og helse,og hvilke sammenhenger det er mellom disse godene.

 • Fattigdom i Norge
 • Hvem er de fattige?
 • Utdanning
  • Forskjeller
  • Innvandring
 • Helse

finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge

Startpunktet Wasim Zahid: Typisk vestkantgutt  definere begrepet «sosial mobilitet»
Uke 12: Presentasjoner/fagartikkel Lenker og oppgaver Kompetansemål
Les artikler og ta notater. Knytt de opp mot kompetansemål og læreboka:

 • Læreboka:
  • Repetisjon: side 277
  • Refleksjon: Oppg. 1 og 4(s.288)
Uke 13: Påskeferie: 26.03.–02.04.
Uke 14: Sosial mobilitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Sosial mobilitet innebærer å flytte seg på den sosiale rangstigen, som regel oppover, men det kan også være nedover. Dette kapitlet tar for seg ulike former for sosial mobilitet, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at det skal skje.

 • Sosial rang – sosial status
 • Forutsetninger for sosial mobilitet
 • Konsekvenser av sosial mobilitet
 • Kastevesenet – et lukket samfunn
 • Konsekvenser av lav sosial mobilitet

Sammendrag kapittel 15

definere begrepet «sosial mobilitet»

gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet

drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

Uke 15-16: Heldagsprøveperiode Kompetansemål
 • Mandag 9 april: Forberedelser til fagdag
 • Onsdag 18 april: ‘Fagdag’: Muntlig presentasjoner
 • Tema Sosial mobilitet og selvvalgt kompetansemål
 Kompetansemål i sosiologi
Uke 17-18: 5 økter Lenker og oppgaver Kompetansemål
Fra kapittel 2:
Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?
Samfunnsviterne prøver å beskrive, forklare, forstå og forutsi sosiale fenomener. 

hvordan sosiologer og sosialantropologer innhenter kunnskap om samfunnet

gjennomføre en samfunnsfaglig undersøkelse

Kapittel 3: Hva er et samfunn?
Dette kapitlet tar for seg hva vi mener med «samfunn» og hvilke grunnleggende prosesser som må til for at det skal opprettholdes. Du lærer også viktige samfunnsvitenskapelige begreper og om sosiale systemer, for eksempel skolen.
Kapittel 4: Kommunikasjon og påvirkning
Dette kapitlet handler om kommunikasjon mellom mennesker, og hvilken rolle ulike former for kommunikasjon spiller i sosialiseringsprosessen. Du lærer om sosialisering gjennom tradisjonelle massemedier og sosiale medier, og om konsekvenser av dagens mediebruk. 
 Uke 19: Mandag 7. mai Lenker og oppgaver Kompetansemål
Uke 20: Mandag 14. mai Lenker og oppgaver Kompetansemål
5 Sosiale avvik
Sosiale avvik er oppførsel som bryter med gjeldende normer i et sosialt system. Kriminalitet er en form for avvik som har store konsekvenser for samfunnet.
diskutere årsaker til sosiale avvik

reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Uke 21: Fredag 25. mai Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Repetisjon og eksamenstrening i sosiologi
 2. Lage tankekart for hvert kapittel i læreboka
 3. Jobbe med refleksjonsoppgaver i læreboka
 4. Diskusjoner
 5. Lese artikler på bloggen
 6. slideshare.net
 Uke 22: Tverrfaglige tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kultur, kriminalitet og massekommunikasjon. 

Håkon Evensen ser på sammenfallende tema med faget psykologi.

Hovedområdet sosialisering dreier seg om sosialisering i ulike kulturer, primær- og sekundærgrupper og om massemedienes rolle i sosialiseringen. Det handler også om kommunikasjon mellom mennesker og sosiale avvik.

Hovedområdet kulturforståelse handler om likheter og forskjeller mellom kulturer.

 

 

SHARE