Termin 1
Uke 1-4: K6: Kulturforståelse Lenker og oppgaver  Kompetansemål
……reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
 …..sammenlikne sosialisering i ulike kulturer
……. sammenlikne kulturer- analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg
……..forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene
 1. Typisk norsk video
 2. PP + artikler i onenote
….. reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
Uke 5-6: K7: Religion Lenker og oppgaver  Kompetansemål
gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille,

gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner

og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn

Uke 6: man. 4. feb: Muntlig presentasjon – Tema: kultur og kulturforskjeller
Se film – skrive fagartikkel: Sammenligne kulturer ??????????
Uke 7: torsdag 14. februar. Prøve i kapittel 6-7
 • Se film – skrive fagartikkel
 
Uke 6-7: Produksjon og samfunn Lenker og oppgaver Kompetansemål

sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

Uke 8: kapittel 9
Næringsstruktur og sysselsetting
Lenker og oppgaver Kompetansemål

diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

Uke 9: Vinterferie    
Uke 10-11: Kapittel 10 og 11
Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø

11. Norsk og internasjonal økonomi Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet handler om den moderne norske økonomien og om internasjonal arbeidsdeling og globalisering.

forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Uke 12: Fagartikkel
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema: produksjon og arbeid: handler om produksjon, arbeidets betydning for individ og samfunn, organisasjonsteorier, arbeidsmiljø, kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal arbeidsdeling.
Uke 13: forts. kap.11
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapitlet avsluttes med en gjennomgang av verdens fattigdomsproblem: Hvorfor er noen land fattige mens andre er rike?

Hovedområdet produksjon og arbeid handler om produksjon i ulike kulturer og tidsepoker og om arbeidets betydning for individ og samfunn. Det dreier seg om organisasjonsteorier, arbeidsmiljø, kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal arbeidsdeling.
 Uke 15-18: K12 Goder makt og fordeling Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet handler om ulike prinsipper for fordeling av goder, og om sammenhengen mellom makt og fordeling. Det handler også om hvilken rolle ulike aktører og politiske ideologier spiller i fordelingsprosessen.

 • Fordelingsprinsipper
 • Makt og fordeling
 • Deltakere i fordelingsprosessen
 • Hva er rettferdig fordeling?
 • Ideologiers syn
 • Nyere teorier om fordeling
Kompetansemål


Hva er makt?


Goder makt og fordeling


Ideologier, makt og fordelingsspørsmål 

gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet

forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og

drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

Uke 18: K13 Sosial ulikhet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på.

 • Lagdeling og klasser: Weber/Marx
Sosial ulikhet – lagdeling og klasser

 

gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
Uke 18: Torsdag 2. mai: Presentasjoner av fagartikkel
Uke 19: K13 Sosial ulikhet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Sosial ulikhet – lagdeling og klasser
Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på.

 • Lagdeling og klasser: Weber/Marx
 • Nymarxisme
 • Pierre Bourdieu
 • Er sosial og økonomisk ulikhet uunngåelig?

gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Uke 20: K14 Sosial ulikhet i Norge Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapittel 14: Sosial ulikhet i Norge handler om inntekt, utdanning og helse,og hvilke sammenhenger det er mellom disse godene.

finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge

Uke 21: Sosial mobilitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Jeg har ferieuke! Tilpasset opplegg.
 Dette kapitlet tar for seg ulike former for sosial mobilitet, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at det skal skje.

 • Sosial rang – sosial status
 • Forutsetninger for sosial mobilitet
 • Konsekvenser av sosial mobilitet
 • Kastevesenet – et lukket samfunn
 • Konsekvenser av lav sosial mobilitet

Sammendrag kapittel 15

definere begrepet «sosial mobilitet»

gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet

drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

Uke 22 Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Repetisjon og eksamenstrening i sosiologi
 2. Repetisjon: ASK-videoer
 3. Lage tankekart for hvert kapittel i læreboka
 4. Jobbe med refleksjonsoppgaver i læreboka
 5. Diskusjoner
 6. Vi må gi mer faen
 7. Lese artikler på bloggen
 8. slideshare.net
Presentasjoner/fagartikkel Lenker og oppgaver Kompetansemål
Les artikler og ta notater. Knytt de opp mot kompetansemål og læreboka:

 • Læreboka:
  • Repetisjon: side 277
  • Refleksjon: Oppg. 1 og 4(s.288)