– Utfordringen er ganske så betydelig. Det har det brukt å være i flere år, men har blitt verre og verre over flere år. I fjor høst ble det ikke gjennomført så mange tiltak for å bedre driftssituasjonen. Utfordringen ble forskjøvet framover til i år. Mitt innstendige håp er at vi i år tar de nødvendige grep for å få skuta på en bærekraftig kjøl, sa Mathisen til politikerne før han la fram forslaget.

Rådmannens salderingstiltak er på 34 millioner kroner. Nesten 19 av dem er foreslått tatt innenfor sektor Oppvekst.

Dette prioriterer rådmannen

Rådmannen opplyser at inntektsskatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og finansavkastning ikke er nok til å dekke kommunens utgifter på bærekraftig vis.

«Dette til tross for at inntektsskatten og rammetilskuddet øker betydelig i 2017. Gjøvik kommune har kommet godt ut av endret inntektsfordeling i kommunesektoren, og kommunen har også hatt god skattevekst i 2015 og 2016», står det i budsjettforslaget.

Rådmannen velger å prioritere barnvern, heldøgns omsorgsplasser, legevakt, arealplan, mens han vil nedprioritere skole, ungdomsavdeling og korttidsplasser i Snertingdal.

Biristrand skole står igjen i fare for å bli lagt ned, i likhet med Redalen skole
Biristrand skole står igjen i fare for å bli lagt ned, i likhet med Redalen skole

Endringer i skole og omsorg

Rådmannen foreslår strukturendringer innenfor både skole og helse og omsorg.

Innen skole vil rådmannen utrede endringer av skolekretsgrenser i Redalen og Biristrand. Dette innebærer at skoler kan bli lagt ned. Rådmannen har en rekke ganger foreslått en slik endring, men politikerne har så langt skjermet de to skolene.

Innenfor helse og omsorg foreslår rådmannen at kommunen samler korttids sykehjemsplasser på Haugtun, mens korttidsplassene i Snertingdal avvikles. Rådmannen foreslår også å gjøre om 16 omsorgsplasser i Sørbyen til heldøgns omsorgsplasser. Det ligger også inne investering i nytt omsorgssenter i Biri som skal stå ferdig i 2019.

Ungdommens hus kan bli borte

Ungdomsavdelingen rammes hardt av rådmannens forslag. Forslaget går ut på å fjerne 3,8 stillinger og at driften på Ungdommens Hus i dagens lokaler opphører.

«Avdelingen beholder fire stillinger som må omorganiseres i internt i sektor Oppvekst. Det er en forutsetning at stillingene brukes til forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid for ungdom. Herunder må det brukes ressurser til helsestasjonen for ungdom. En reduksjon i bemanning og opphør av nåværende lokaler innebærer at tilbudet til ungdom blir smalere», skriver rådmannen.

Fjerne åtte lærerstillinger

Videre foreslår rådmannen at leksehjelpen omorganiseres, og det kan bli assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som bistår elevene, framfor lærere.

Rådmannen foreslår også å fjerne åtte lærerstillinger.

«En reduksjon i lærerstillinger kan ikke tas fra ressursene til rettighetsbaserte timer som spesialundervisning og tospråklig undervisning. Reduksjonen vil derfor måtte tas fra den ordinære opplæringen. Videre er det ved de minste skolene liten mulighet til å redusere stillinger. Konsekvensen vil derfor være at de store skolene må bære reduksjonen. Tilpasset opplæring er lovpålagt rett alle elever har. Tilpasset opplæring skjer som regel i mindre grupper. Færre lærere innebærer færre muligheter til inndeling i ulike grupper», står det i forslaget.

Rådmannen foreslår også å stenge alle kommunale barnehager i juli måned.

Eiendomsskatten foreslås uendret.

Oppland Arbeiderblad