Innvandrerbarns livssjanser avhenger av hvor gamle de
er når de kommer til landet«Hadde dette vært Oslo-tall,
ville plenen foran Stortinget
vært fullt av demonstranter» 

Opphopning av dårlige levekår

Rapporter 2016/32    Publisert: En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.


 

Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

 

Rapporter 2016/30  Publisert: De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende.