Om lag 600 barn i Gjøvik lever i familier som er vedvarende fattige.

Det går fram av en fersk rapport fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

16.08.2017
Oppland Arbeiderblad

Rapporten slår fast at over halvparten av barna som lever i vedvarende fattigdom, det vil si over tre år, bor i 29 av landets 426 kommuner. Gjøvik er en av de 29 kommunene med en relativt høy andel barnefattigdom.

Mange av dem som regnes som fattige, er lavinntektsfamilier med minoritetsbakgrunn.

Sissel Henriksen og Monika Bekkelund, to prosjektledere ved Nav Gjøvik, sier at 60 prosent av lavinntektsfamiliene i Gjøvik har minoritetsbakgrunn. Til tross for mange års norskopplæring, har de ikke klart å lære seg norsk.

Toårig prosjekt

– Vi ser at det nytter med tett oppfølging, sier Henriksen og Bekkelund.

De leder et toårig prosjekt som nettopp tar sikte på å styrke lavinntektsfamiliene.

Hovedmålsettingen med prosjektet, «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier», er å forhindre at fattigdom går i arv. Nav-kontoret på Gjøvik har tett oppfølging av 21 barnefamilier som er langtidsmottakere av sosialhjelp.

Felles kjennetegn

– Felles kjennetegn for alle familiene er at foreldrene har lav utdannelse og at de ikke er i lønnet arbeid. De fleste har helseutfordringer, både psykisk og fysisk, sier de Nav-ansatte.

Deres erfaring er at lavinntektsfamiliene ønsker alt det beste for barna sine, og prioriterer at barna har fine klær og utstyr. Fattigdommen måles med andre ord ikke i mangel på trampoliner og den slags, heller i manglende sosialt nettverk, mangelfull hjelp på leksefronten, med mer.

– Et annet kjennetegn på de fleste lavinntektsfamiliene er at de bor i leid, kommunal bolig. Noen av dem sliter med trangboddhet. Foreldrene har som regel vært gjennom en rekke Nav-tiltak, men står likevel fortsatt langt unna det ordinære arbeidslivet.

Forebyggende arbeid

– Hva kan dere gjøre?

 – Vi ser det blant annet som et svært viktig forebyggende arbeid å sikre barna barnehageplass, SFO-plass og aktivitetstilbud. Et annet mål er å sikre alle tilfredsstillende boforhold i prosjektperioden. Kommunen planlegger for øvrig et prosjekt «Fra leie til eie», som skal bidra til at flere får mulighet til å kjøpe sin egen bolig.

 I samarbeid med Frivilligsentralen vil NAV videre sette i gang et leksehjelp-prosjekt ved Blomhaug skole til høsten.

– Vi samarbeider også med Røde Kors, Frelsesarmeen og flere frivillige organisasjoner. De gjør en kjempeinnsats, blant annet ved å organisere ferieturer og aktivitetsdager for lavinntektsfamilier, konkluderer prosjektlederne, Sissel Henriksen og Monika Bekkelund.

Slik defineres fattigdom

 Rapporten til barne, ungdoms og familiedirektoratet er laget av Ingar Bratbak og en kollega ved Arbeidsforskningsinstituttet.

 Han sier at definisjonen av fattigdom de har brukt i rapporten er den samme som er vanligst å bruke i Europa.

– Vi tar utgangspunkt i dem som tjener under 60 prosent av gjennomsnittsinntekten her i landet, svarer Ingar Brattbakk. Han er en av to ansatte ved Arbeidsforskningsinstituttet, som har laget rapporten for Bufdir.

Gjenstand for diskusjon

– Er dette en omstridt definisjon på fattigdom?

– Nei, men den er stadig gjenstand for noe diskusjon. Det skyldes ikke minst at inntektene det dreier seg om kun omfatter kontante yrkesinntekter, inkludert trygdeytelser av ulike slag. Inntektsbegrepet omfatter med andre ord ikke tjenester som det offentlige leverer, slik som subsidiert barnehageplass, helsetjenester og fritidsaktiviteter med mer. Denslags tjenester kompenserer selvsagt delvis for dårlig økonomi på individnivå, svarer Brattbakk.

Ingen egne kartlegginger

– Bufdir anslår altså at det er 600 barn som lever under vedvarende fattigdom i Gjøvik kommune. Stemmer det med Nav sine tall, Nav-leder i Gjøvik, Reidun Karlsen?

– NAV Gjøvik har ikke gjort egne kartlegginger av fattigdom i kommunen. I vår oppfølging av barnefamilier retter vi innsatsen mot dem som over tid har mottatt økonomisk sosialhjelp. Andre definisjoner på fattigdom gjør det vanskeligere å identifisere familiene, og det er ikke alle som omfattes av fattigdom som har kontakt med NAV, svarer Karlsen.


Politikerne forsøker flere mottiltak