Home Uncategorized Periodeplan sosiologi: Termin 1- 2017-2018

Periodeplan sosiologi: Termin 1- 2017-2018

Termin 1 2017-2018

UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Presentasjon  av faget.
Gjennomføring og bruk av digitale plattformer.

 1. Bloggside: Om faget med videoer
 2. Læreboka og kompetansemål
 3. Skoleportalen og OneNote.
 • Timeplan
  • Mandag: 7-8 time
  • Fredag: 7-8 time
  • Torsdag: 9-10 time-like uker

Alle kompetansemålene

 1) Kapittel1: Samf. og vit. tenkemåter
– Perspektiver og samfunnsoppfatninger
– Sosialt system/struktur: Mikro/Meso/Makro
Lekse til fredag:
Side 10-18 i læreboka
Oppgaver side 33:1-14
Svar på oppgavene i oneNote under arbeidsbok
UKE 35 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Resten av oppgavene på side 33
Nettoppgaver: – Repetisjon

definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

UKE 37 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
2) Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?

Hvorfor sykler Ola og Kari på rødt?


Begreper | Spørreundersøkelser

gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

UKE 38 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Mandag: Prosjekt
 • Torsdag: Prosjekt/prøveforberedelse
 • Teoriprøve: fredag 22. sept.

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

UKE 39 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 •  Prosjekt: Spørreundersøkelse
  • Utforming av spørreskjema
  • Innhenting av data

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

Uke 40 Høstferie
Uke 41- Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
  Prosjekt: Spørreundersøkelse
Uke 42-43  Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Prosjekt: Spørreundersøkelse Lekse til mandag 16. oktober: Lese side 54 – side 64 i læreboka
Kapittel 3: Hva er et samfunn?

 • Bæresøylene i et samfunn
 • Globalisering
 • Forventninger/normer/Sanksjoner
 • Harmoni/konflikt modell
 • Hva er et sosialt system?
 • Skolen som sosialt system
 Sosialisering (på bloggen) 
Tilhørighet
Flere begreper 
Sosialt system/struktur 
Skolen som sosialt system


Arbeidsoppgaver side 84-85


Quizlet:
– Kapittel 3: Hva er et samfunn?
– Samfunn og menneske

– definere sentrale begreper knyttet til sosialisering- sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

– definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå

– analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

Uke 43 Innlevering av rapport Fredag 27. oktober kl. 15.00
Uke 44 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Framføringer av metodeoppgaver
 2. Skolen som sosialt system
 3. Nøkkeltall for utdanning
 • Fokus/sosialisering(onenote)

  Margaret Mead og hennes tre ulike former for sosialisering: postfigurativkonfigurativ og prefigurativ .

 • K4: Kommunikasjon og påvirkning 
  • Personlig/masse kommunikasjon
  • Sosiale medier
  • Medier og sosialiseringsprosessen
   • Konsekvenser og påvirkning
  • Teorier
Massemedier (på bloggen)

– Nye medier

gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringenedrøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

Uke 45: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
forts. kommunikasjon og påvirkning Norsk mediebarometer
 • Kapittel 5 Sosiale avvik
  • Normalitet – sosiale avvik
  • Kriminalitet
  • Reaksjoner på avvik

diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Uke 46: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
  Fredag 17 november: PRØVE I DEL 2 – SOSIALISERING
Uke 47-48-49   Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Mandag 20 november
Oppsummering av samfunn og sosialisering: 
Artikkel og film fra Brennpunkt
141 millioner kroner har blitt brukt på det som skulle løfte befolkningen – og ikke minst de unge – på Tøyen. Likevel har barnefattigdommen og ungdomskriminaliteten økt. >>>>>>
Del 3 Kulturforståelse
– Kapittel 6: Hva er kultur?
– Kulturell variasjon – side 132 —
– Kulturelt mangfold side 139 —
 Kulturell globalisering side – side 134 —
– 
Modernitet
Læreboka side 128 – 150

Oppgave i onenote – Integreringen i Norge: 
Tall og statistikk over integreringen i Norge


Oppgave: Høy innvandrerandel gir ikke dårligere skoleresultater

http://www.mangfoldsportalen.no/

 

gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer

forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

 48-49
Uke 49- 50: Religion Lenker og oppgaver Kompetansemål
K7: Religion og samfunnsfag


 

????? Kort presentasjon: Religion og samfunn

gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille,

gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner

og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn

Del 4: Produksjon og arbeid

 Læreboka:
Kapittel 8: Produksjon og samfunn
 – lange linjer

sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

 

SHARE