Home Uncategorized Samfunnsfag – Periodeplan – termin 1

Samfunnsfag – Periodeplan – termin 1

UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Introduksjon til faget.
– Blogg og digitale plattformer
– Hva er samfunnsfag?


Lekse til neste uke:
Lese kapittel 1 og bli kjent med onenote

 1. Presentasjon av faget
 2. Bloggen
 3. Skoleportalen (Onenote)
 4. Yammer
 5. Elevpresentasjon av artikler
 • Timeplan
 • Onsdag 1-2 time
 • Fredag 2 time-ulike uker

UKE 35 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

– gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet,……

– analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål


VALGKANALEN:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

UKE 37 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Valgresultater og oppsummering
Valgresultatet 2017
– Skolevalget 2017


Kapittel 2: Slik styres Norge
I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette.

Oppgave: Valgresultatet 2017 er klart! 
Er Sperregrensen rettferdig?


Elevene leser kap 2 og leverer felles svar på oppgave 1-9 (onenote)


– Det norske lokaldemokratiet
– Hvem er stortingsrep.?
– Repetisjonsoppgaver

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

UKE 38 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

UKE 39 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Onsdag
  • Redigere innlevering
  • Repetisjonsoppgaver
 • Fredag: Prøve i Kapittel 1 og 2
UKE 40 – Høstferie
UKE 41 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

Norges økonomi (side 14-17)
Den norske velferdsstaten

 1. Video: Fra vugge til grav
 2. Velferdsstaten(bloggside)
 3. Oppgave fra ung økonomi: – Velferdsstatens utfordringer

Ukequiz 41 i onenote!!!!

Prezi om velferdsstaten

Artikkel: Vi elsker velferdsstaten. Kan vi slippe regningen?

Kompetansemål:
diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor


gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

UKE 42 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Video fra Dagsrevyen og VG
 2. Norsk økonomisk politikk
 3. Dette er statsbudsjettet 2018(NRK)
  (Forslag fra regjeringen blir lagt fram 12. oktober)
 1. Onenote-side
 2. Vår viktigste jobb er å……
 3. Hvordan bruker vi pengene
 4. Forslag til statsbudsjett 2018
 5. Regjeringen.no: statsb. 2018

Kompetansemål:
gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

UKE 43 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapittel 3: Du og samfunnet

 1. Lage 2 onenotesider:
  1. Du og samfunnet
  2. Identitet og sosialisering
 2. Prezi: ‘Jeg og samfunnet’ om
  Identitet – normer – roller – sosialisering
 3. Din sosialiseringsprosess
 4. Repetisjonsoppgaver

Kompetansemål:
definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

Stikkord:
gruppeidentitet- normer – internalisering – roller – rollekonflikt- sosialiserings – områder/arenaer/agenter -primær/sekundær sosialisering

UKE 44 Tema (2t) Lenker og oppgaver Kompetansemål
UKE 45 Tema (4t) Lenker og oppgaver Kompetansemål

Kompetansemål:

definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Hva er kultur?

 • Hva former samfunn og kultur?
 • Norsk kultur
 • Kulturell variasjon
 • Hvordan kan rasisme, fordommer og diskriminering motarbeides.
Gang på gang får jeg bekreftet:
Du er faktisk ikke norsk


Nøkkeltall for innvandring

Tema: Skrive fagartikkel.
Til oppgaven
UKE 46-47: Kriminalitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Lekse til onsdag 15. november:
Les om kriminalitet side 87-97

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

 • Hva er årsakene til kriminalitet?
 • Hvem er de kriminelle?
 • Omfang av kriminalitet
 • Typer kriminalitet
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk
Innlevering av fagartikkel: 24 november
UKE 48: Statistikk Lenker og oppgaver Kompetansemål
Artikkel på bloggen – Oppgaver i onenote


Vikarmilliarden

UKE 49: Arbeidsliv Lenker og oppgaver Kompetansemål
Lekse: Lese side 107-113 Tall for ledighet i kommunen
 1. Kapittel 5: Arbeidsliv
  1. Hvorfor jobbe?
  2. Arbeidsmarkedet i dag
  3. Fakta om arbeid og ledighet
  4. Arbeidsledighet
  5. Rettigheter og arbeidsforhold
   1. Fagorganisasjoner og lønn
  6. Etikk i arbeidslivet
Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Arbeid og lønn fra SSB


Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne

Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

Oppsummering 2017: Innsikt – Aftenposten 

Prøve fredag 5 januar: Kap. 3-4-5

SHARE