Home planarbeid Termin 1 – 1STC

Termin 1 – 1STC

UKE 34 Tema (2 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål

Introduksjon til faget.
– Blogg og digitale plattformer
– Hva er samfunnsfag?
– Bli kjent – gruppearbeid (onenote)

 • Timeplan:
 • Onsdag 1-2 time
 • Tirsdag 1-2 time-ulike uker

UKE 35-36 Tema (4+2 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål

– gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet,……

Kompetansemål:
diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

UKE 37-38 Tema (4+2 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Fagartikkel om norsk øk. politikk
 2. Norsk økonomisk politikk
 3. Hvordan bruker vi pengene
 1. Fordypningstekst
 2. Vår viktigste jobb er å……
 3. Regjeringen.no: statsb. 2018

– analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

UKE 39 Tema (4 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. De politiske partiene i Norge
 2. Presentasjon av de største partiene.
 3. Hva står de politiske partiene for?
 4. Hvilket parti er riktig for deg?

Søndag 30/9: Innlevering fagartikkel!!

Kompetansemål:
gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge

UKE 40 Høstferie
UKE 41 Tema (4 timer) Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kompetansemål:
gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge
UKE 42-43: Slik styres Norge Lenker og oppgaver Kompetansemål
Lærebokas nettside
– Det norske lokaldemokratiet
Plan International -innsamlingsaksjon

gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet

VALGKANALEN:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

UKE 44 Slik styres Norge Diverse
Hvorfor det er så avgjørende hvilken side det lille sentrumspartiet KrF velger i politikken?
UKE 45 Slik styres Norge Kompetansemål
 • Kapittel 3: Du og samfunnet -6 økter (12 timer)
 • Nytt opplegg fram mot jul!! Elevstyrt gruppearbeid
 • Selvvalgt gruppe jobber seg gjennom kapitlet.
 • Dere velger selv hvordan dere lærer stoffet.
 • Dere skal lage en onenote-side over temaet (som gir svar på kompetansemålene)
 • Dere skal lage en presentasjon på ca. 20 minutter.

Ressurssider:Læreboka – Bloggen – ndla – TV2 skole – se onenote. Presentasjoner uke 50-51

 • Onsdag 28. november: Studiedag
 • Tirsdag 4. desember: Planleggingsdag for lærere.

Etter jul!!!!!! 2019

Les om kriminalitet side 87-97

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

 • Hva er årsakene til kriminalitet?
 • Hvem er de kriminelle?
 • Omfang av kriminalitet
 • Typer kriminalitet
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk
Artikkel på bloggen – Oppgaver i onenote


Vikarmilliarden

UKE : Arbeidsliv Lenker og oppgaver Kompetansemål
Lekse: Lese side 107-113 Tall for ledighet i kommunen
 1. Kapittel 5: Arbeidsliv
  1. Hvorfor jobbe?
  2. Arbeidsmarkedet i dag
  3. Fakta om arbeid og ledighet
  4. Arbeidsledighet
  5. Rettigheter og arbeidsforhold
   1. Fagorganisasjoner og lønn
  6. Etikk i arbeidslivet
Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Arbeid og lønn fra SSB


Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne

Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

Tema: Skrive fagartikkel.
Til oppgaven
SHARE