Home Samfunnsfag Artikler samfunnsfag Enige om ny regjeringsplattform

Enige om ny regjeringsplattform

Erna Solberg bekrefter en utvidet regjering med Høyre, Frp og Venstre – en blågrønn regjering. – Vi har spilt hverandre gode, og funnet gode løsninger. Dette er politikk på sitt beste, sier partilederen.

Erna Solberg: Her er plattformen til den blågrønne regjeringen

– Vi har spilt hverandre gode, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og trekker frem seks områder som den utvidede regjeringen bestående av Høyre, Frp og Venstre, skal jobbe spesielt med.

Nå har jeg gleden av å vise denne. Her er den: Jeløya-plattformen, sier en stolt Erna Solberg og viser plattformen Høyre, Frp og Venstre er blitt enige om.

– Vi legger frem en ny regjeringsplattform for en regjering med Høyre, Frp og Venstre – en blågrønn regjering.

Erna Solberg mener de tre partiene «har spilt hverandre gode» under forhandlingene.

– Vi har hatt gode diskusjoner. Det har vært litt temperatur noen ganger, men for det meste har stemningen vært god. Vi har spilt hverandre gode, vi har sammet funnet gode løsninger, sier hun.

Solberg peker spesielt på seks utfordringer den utvidede regjeringen må løse:

  1. Omstille norsk økonomi forå skape vekst og nye, lønnsomme arbeidsplasser
  2. Oppfylle Norges klimaforpliktelser
  3. Skape et inkluderende arbeidsliv
  4. Sikre gode velferdsordninger
  5. Redusere fattigdom
  6. Skape et integreringsløft

Verner Lofoten, Vesterålen og Senja

Venstre-leder Trine Skei Grande er fornøyd med plattformen.
– Vi skal nå klimapolitikken, men vi skal også ha en næringspolitikk som får til vekst og utvikling, sier Grande.

– Samtidig skal vi ta vare på de mest sårbare områdene i norsk natur, som å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ga grønt lys

Delegasjonene fra Høyre, Frp og Venstre har sittet i regjeringsforhandlinger på Jeløya siden 2. januar.
Klokken 11 i formiddag samlet Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande sine styrende partiorgan for å legge frem resultatet av tolv dagers forhandlinger.

Venstre-leder Trine Skei Grande mottok hyllest da hun ankom partiets landsstyremøte like før klokken 11 i formiddag. Etter tre timer avsluttet landsstyret sitt møte, og Venstres stortingsgruppe, som har det avgjørende ordet, samlet seg for å formelt vedta om de skulle si ja eller nei til å gå i regjering.

Etter en knapp halvtime ble det klart: Venstre går inn i regjering med Høyre og Frp. Også Siv Jensen fikk grønt lys fra sine. – Frps landsstyre har hatt en god og grundig diskusjon, og vi har enstemmig besluttet at vi gir tilslutning til denne fremforhandlede avtalen, sa Frp-leder Siv Jensen.

Dermed er det klart for at regjeringen Solberg utvides.


Eiendomsskatt. Miljøavgifter. Lofoten og pelsdyr: Her er ti seire for Frp og ti seire for Venstre

Venstre må sluke en restriktiv innvandringspolitikk, og Frp må akseptere dyrere diesel. Begge partier har måttet gi og ta i forhandlingene.

 13 dager etter at de satte seg ned ved forhandlingsbordet kunne lederne i Høyre, Venstre og Frp søndag kveld presentere en felles regjeringsplattform.

Her er ti viktige seire for hvert av de partiene som har sått lengst fra hverandre: Venstre og Frp.

Noen av Frps viktigste seire:

1. Eiendomsskatt: Frp har ikke får fjernet skatten slik partiet gikk til valg på, men redusert den ved at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres. Maksimal eiendomsskattesats settes ned med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger. Det skal også innføres en regel med tak på verdsettelsen av boliger og fritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune ikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt.

2. Statsborgerskap: Flere må vente lenger enn i dag for å få norsk statsborgerskap. Regjeringen vil utrede og endre statsborgerloven slik at det som hovedregel blir åtte års botid for å få statsborgerskap. Det innføres et unntak for personer som etter fastsatte kriterier er selvforsørget og botidskravet for disse settes til seks år. De som har unntak fra dagens hovedkrav, samt anerkjente flyktninger, beholder gjeldende botidskrav.

3. Bevæpning i politiet: Frp er eneste parti som går inn for generell bevæpning av politiet. Det gjennomføres ikke, men partiet har fått gjennomslag for «punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse.»

4. Asyl- og flyktningpolitikk: Regjeringen skal «videreføre innsatsen» for å tilbakekalle tillatelser når beskyttelsesbehovet er bortfalt. Venstre har tidligere kritisert Sylvi Listhaug for å ha intensivert denne innsatsen.

Regjeringen skal også arbeide for å etablere omsorgssentre i hjemlandet.

5. Tvungen språkopplæring: Personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskap, skal få en aktivitetsplikt til å delta på språkopplæring.

6. Familiegjenforening: De tre partiene vil «legge til grunn at ved familieinnvandring til Norge må man kunne forsørge seg selv, eller bli forsørget av den man gjenforenes med.» Det sies imidlertid ikke noe om dette betyr endrede aldersgrenser eller økt krav til inntekt for å få familiegjenforening.

7. Eldreomsorg: Frp har tidligere fått gjennomslag for en prøveordning der staten og ikke kommunene skal finansiere eldreomsorgen. Nå skal prøveordningen utvides «både i tid og i antall kommuner.»

8. Liberalisering av alkoholsalg: Partiene vil endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol. Frp har også fått gjennomslag for å utvide alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til kl. 21. på hverdager og lørdager.

9. Restriksjoner på niqab og burka: Ifølge plattformen er en ny regjering «imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorgen.»

Arbeidsgivere skal også få rett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden. Det skal ikke bli tillatt å bruke ansiktsdekkende plagg i barnehage og «i undervisningssituasjoner».

10. Bilavgiften. Frp har fått gjennomslag for at økte miljøavgifter (CO₂-og NOx-komponentene) i engangsavgift på nye kjøretøy ikke skal «øke avgiftsinntektene i budsjettet». En eventuell økning i avgiftene skal kompenseres med tilsvarende reduksjon i trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften.)

Dette er noen av Venstres viktigste seire

1. Vern av sårbare områder. Partiet har fått gjennomslag for å holde følgende områder «fri for oljevirksomhet i hele perioden»: Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene.

25. konsesjonsrunde skal ikke gjennomføres før revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet.

2. Rusreform: Venstre karakteriserer det som deres seier at det skal gjennomføres en rusreform, men Høyre går også inn for en slik reform i sitt program. Ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Det skal også snarlig settes ned et offentlig utvalg som forbereder gjennomføring av denne reformen. Politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak, og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner

3. Miljøavgifter/grønt skatteskifte: Det skal innføres en flat CO₂-avgift for alle sektorer. Den skal trappes denne gradvis opp i perioden. Andre relevante avgifter (blant annet HFK/PFK) økes tilsvarende.

Partiene er enige om å åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det er nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

4. Elbiler: Skattefordelene for elbil videreføres når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene. Perioden varer frem til 2021.

5. Barnefattigdom: Det skal innføres gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager. Det skal tilbys gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak.

6. Likestilling: Venstre har fått gjennomslag for en tredeling av foreldrepermisjonen: altså en lik kvote forbeholdt mor og far og en tilsvarende kvote til felles fordeling. Stortinget har allerede vedtatt en økning som mer eller mindre medfører at dette målet er innfridd.

7. Personvern: Det skal settes ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge. Denne skal blant annet se på personvern i justissektoren, og hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, herunder rettighetene til brukere av sosiale medier.

8. Flere kvoteflyktninger: Venstre har fått gjennomslag for å «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere» – men det siste forutsetter at tilstrømmingen av flyktninger til Norge fortsetter på dagens lave nivå. Det skal også «sees i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer.»

9. Inkludering: Venstre har fått gjennomslag for en rekke tiltak som inngår i det de tre kaller en «inkluderingsdugnad» for å få flere integrert i det norske samfunn.

10. Pelsdyr: Regjeringen er enige om å gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.