Lokalpolitikk er en viktig del av den norske politikken, og skal blant annet sørge for økt nærhet mellom de som tar beslutninger og de som beslutningene angår.

Du skal ha større innflytelse på saker som angår deg fordi du bor der du bor.

I Norge har vi tre styringsnivåer. Det ene er staten med Stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. Så har vi fylkeskommunene og så kommunene. Fylkeskommunen og kommunen kaller vi for de lokale styringsorganene eller lokaldemokratiet.

Lokaldemokratiet og det lokale selvstyret henger sammen. Viktige verdier i det kommunale selvstyret er frihet, demokrati og likeverd. Gjennom selvstendig
oppgaveløsning og frihet til å foreta lokale prioriteringer fatter folkevalgte i kommune
og fylkeskommune viktige beslutninger som gjelder eget lokalsamfunn og innbyggernes
hverdag. Et godt lokaldemokrati kjennetegnes ved at innbyggerne har tillit til lokalpolitikerne. Det forutsetter åpenhet og god dialog mellom de folkevalgte og
innbyggerne.

Demokrati og innflytelse

Ved valg har innbyggerne en mulighet til å si fra om de synes kommunen og fylkeskommunen gjør en god jobb.

  • Leveres de tjenestene innbyggerne ønsker?
  • Er tjenestene av god nok/tilfredsstillende kvalitet?
  • Styrer (fylkes)kommunen samfunnsutviklingen slik innbyggeren ønsker det?
  • Utnytter kommunen ressursene slik den bør?
  • Er det kommunale avgiftsnivået passe?

Er innbyggeren tilfreds og svarer ja på disse spørsmålene har han eller hun grunn til å stemme på partier og kandidater som har hatt hovedansvaret for kommunepolitikken de fire siste årene. Er de ikke tilfredse vil et alternativ være å stemme på opposisjonen. Gjennom valg stilles de politiske lederne til ansvar for sine handlinger de siste fire årene.

kommunestrukturiKommuner

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og setter saker på saklista til kommunestyret. Rådmannen er ansvarlig for at sakene er tilstrekkelig utredet.

kommunekassaKommunestyret består av representanter som ble valgt inn ved forrige lokalvalg . De fleste er registrert på lister til de politiske partiene, men kan også stå på bygdelister, tverrpolitiske lister eller liknende. De avgjør om forslaget blir realisert. Ofte blir innbyggere, interesseorganisasjoner og næringsliv invitert til å komme med innspill eller forslag i sakene før de blir behandlet i kommunestyret. Tanken er at de som blir berørt, skal få et ord med i laget.


Kommunespillet i KS Besøkssenter
I Kommunespillet lærer elevene om lokaldemokrati, medvirkning og beslutningsprosesser i en kommune. Oppgaven er å bygge et sykehjem for eldre i Snasen kommune. Elevene må finne innovative løsninger og vurdere økonomi, miljø og rekruttering.
http://www.ks.no/ks-ung/