6 av 10 er i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram for flyktninger. Men nye tall fra SSB viser at svært mange av dem som er i jobb, jobber svært få timer. For eksempel jobber kun 4 prosent av somaliske kvinner 30 timer eller mer i uken, viser tallene fra SSB.

Den ferske rapporten fra SSB har sett på personer som fullførte introduksjonsprogrammet i tidsrommet 2011 til 2015, og i hvilken grad de har kommet i jobb og/eller utdanning etterpå.

Programmet er særlig aktuelt for flyktninger og asylsøkere som har fått opphold. Tallene viser at man er et stykke unna å nå et viktig nasjonalt mål for programmet.

Når ikke nasjonalt måltall

Blant 2014-kullet, for eksempel, var 58 prosent av deltakerne i jobb eller utdanning ett år etterpå. Ser man på alle årgangene 2011–2015 varierer tallet mellom 58 og 63 prosent. Andelen kvinner i arbeid eller utdanning er betydelig lavere enn for menn.

Det nasjonale målet er 70 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter fullført program.

Tar man bort dem i 2014-kullet som kun var i utdanning, hadde 43 prosent av deltakerne hel – eller deltidsjobb ett år etter avsluttet program. 18 prosent hadde heltidsjobb, definert som 30 timer avtalt arbeid per uke, eller mer.

Av totalbefolkningen i Norge november 2018 (20-50 år) hadde 63 prosent heltidsjobb.