SSB bruker hovedsakelig tre forskjellige mål på inntektsulikhet: Gini-koeffisienten, P90/P10 og S80/S20. Målene sier noe om hvor stor avstand det er mellom «fattig» og «rik», og hvordan inntektene er fordelt i befolkningen.

De forskjellige ulikhetsmålene bidrar til å belyse hvor store inntektsforskjeller det er innenfor et land, og kan også brukes til å sammenligne land med hverandre.

I et land med relativt lav inntektsulikhet, slik som Norge, vil det være få personer med svært lave inntekter og få personer med veldig høye inntekter. De fleste befinner seg i midten av fordelingen med et relativt høyt inntektsnivå. I land som har høy inntektsulikhet, slik som eksempelvis Sør-Afrika, er det noen få mennesker som er veldig rike, og veldig mange mennesker som er svært fattige.


Tegnet film fra Zoaring. Den handler om hvordan ulike forutsetninger hos forskjellige mennesker kan påvirke helsen, direkte og indirekte.