Bærekraftsmålene ble i 2015 vedtatt av FNs medlemsland i en felles plan for utvikling fram mot 2030, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Nå er over 60 indikatorer for de globale bærekraftsmålene samlet på én faktaside på ssb.no.

Prosjektet har hatt dialog med departementer og direktorater i utvelgelsen av indikatorer. Indikatorene som er presentert kan benyttes sammen med annen informasjon som et verktøy i norsk rapportering på bærekraftsmålene. Det tas sikte på å supplere med flere indikatorer over tid for å bedre belyse bredden i de ulike bærekraftsmålene. Det er departementene som står for den offisielle rapporteringen på de enkelte målene ved årlige omtaler i sine budsjettproposisjoner og samlet i Nasjonalbudsjettet. For mer informasjon gå til Regjeringen.no.