Nye tall fra Norsk Monitor Av Ottar Hellevik Professor emeritus og faglig leder for Ipsos’ undersøkelse Norsk Monitor.

Vi befinner oss i en krise som preger samfunn og livssituasjon i en ekstremt sterk grad, og som ingen vet sikkert når og hvordan vil ende. For den enkelte skaper den utrygghet for liv og helse og for framtidig arbeid og inntekter. En slik opplevelse vil påvirke virkelighetsoppfatning, tilfredshet med livssituasjon og samfunnsforhold og forventninger til framtida. Også våre verdier, grunnleggende oppfatninger om mål i livet og hvordan de skal realiseres, vil kunne bli endret. Er det mulig å si noe om retningen for slike verdiendringer ved hjelp av Norsk Monitor?

I dette prosjektet til Ipsos har store utvalg, nye hver gang, blitt intervjuet hver annen høst siden 1985. Materialet dekker nå en periode på 35 år, og inneholder mange interessante tidsserier med ulike utviklingsmønstre. For eksempel har andelen som sier de er meget lykkelige ligget ganske stabilt rundt en femtedel av befolkningen. Andelen som foretrekker full likestilling mellom kjønnene framfor ulike roller i familie- og yrkesliv har steget jevnt og trutt fra 44 til 82 prosent mellom 1985 til 2019. Andelen som svarer at de tror på Gud har falt gradvis fra 53 til 30 prosent. Andelen som sier de er svært stolte over å være norske har svingt opp og ned med 43 og 59 prosent som ytterpunkter.

Et hovedformål med Monitor har vært å kartlegge befolkningens verdioppfatninger og hvordan disse endrer seg over tid. Mer enn 60 spørsmål brukes til å plassere de intervjuede på 25 indekser for verdimotsetninger, slik som prioritering av økonomisk vekst versus vern av miljøet, eller av egne interesser (egoisme) versus hensynet til andre (altruisme). Gjennom en analyse av hvilke verdipreferanser som ofte opptrer sammen hos en person, er det avdekket tre hovedskiller i befolkningen i synet på det gode liv og det gode samfunn. De tre dimensjonene er blitt kalt moderne-tradisjonell, materialistisk-idealistisk og radikal-konservativ.