I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn. Innvandrernes store andel med kun grunnskole er en viktig årsak til ulikhetene i sysselsetting.

Vi skal i denne artikkelen gå nærmere inn på sysselsettingen blant unge voksne i aldersgruppen 25-39 år med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU per 4. kvartal 2019. Vi skal belyse forskjeller i sysselsetting mellom innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og de i befolkningen i samme alder som ikke har innvandrerbakgrunn. Denne siste gruppen blir også omtalt som majoriteten. Hva ligger bak ulikhetene? Hvilken rolle spiller innvandrerbakgrunn, og hva betyr det å være født i Norge av innvandrerforeldre kontra det å ha innvandret selv?

De som har annen landbakgrunn enn nevnt ovenfor, det vil si EØS-landene og Nord-Amerika etc., omfattes ikke av denne analysen. Gruppen av innvandrere er i denne framstillingen ytterligere begrenset til dem med botid på mer enn tre år, siden mange innvandrere er utenfor arbeidsmarkedet de første årene i Norge, og blant annet deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og familiegjenforente.