Termin 1 – 1STC

Termin 1 IT1SK

Termin 1: 2018-19

2HUD vår 2018

IT1SK Termin 2

planarbeid

Home planarbeid

SOS Termin 2

Termin 1
Uke 1-4: K6: Kulturforståelse Lenker og oppgaver  Kompetansemål
……reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
 …..sammenlikne sosialisering i ulike kulturer
……. sammenlikne kulturer- analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg
……..forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene
 1. Typisk norsk video
 2. PP + artikler i onenote
….. reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
Uke 5-6: K7: Religion Lenker og oppgaver  Kompetansemål
gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille,

gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner

og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn

Uke 6: man. 4. feb: Muntlig presentasjon – Tema: kultur og kulturforskjeller
Se film – skrive fagartikkel: Sammenligne kulturer ??????????
Uke 7: torsdag 14. februar. Prøve i kapittel 6-7
 • Se film – skrive fagartikkel
 
Uke 6-7: Produksjon og samfunn Lenker og oppgaver Kompetansemål

sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

Uke 8: kapittel 9
Næringsstruktur og sysselsetting
Lenker og oppgaver Kompetansemål

diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

Uke 9: Vinterferie    
Uke 10-11: Kapittel 10 og 11
Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø

11. Norsk og internasjonal økonomi Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet handler om den moderne norske økonomien og om internasjonal arbeidsdeling og globalisering.

forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Uke 12: Fagartikkel
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Tema: produksjon og arbeid: handler om produksjon, arbeidets betydning for individ og samfunn, organisasjonsteorier, arbeidsmiljø, kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal arbeidsdeling.
Uke 13: forts. kap.11
Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapitlet avsluttes med en gjennomgang av verdens fattigdomsproblem: Hvorfor er noen land fattige mens andre er rike?

Hovedområdet produksjon og arbeid handler om produksjon i ulike kulturer og tidsepoker og om arbeidets betydning for individ og samfunn. Det dreier seg om organisasjonsteorier, arbeidsmiljø, kunnskaps- og informasjonssamfunnet og internasjonal arbeidsdeling.
 Uke 15-18: K12 Goder makt og fordeling Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet handler om ulike prinsipper for fordeling av goder, og om sammenhengen mellom makt og fordeling. Det handler også om hvilken rolle ulike aktører og politiske ideologier spiller i fordelingsprosessen.

 • Fordelingsprinsipper
 • Makt og fordeling
 • Deltakere i fordelingsprosessen
 • Hva er rettferdig fordeling?
 • Ideologiers syn
 • Nyere teorier om fordeling
Kompetansemål


Hva er makt?


Goder makt og fordeling


Ideologier, makt og fordelingsspørsmål 

gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet

forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og

drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

Uke 18: K13 Sosial ulikhet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på.

 • Lagdeling og klasser: Weber/Marx
Sosial ulikhet – lagdeling og klasser

 

gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
Uke 18: Torsdag 2. mai: Presentasjoner av fagartikkel
Uke 19: K13 Sosial ulikhet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Sosial ulikhet – lagdeling og klasser
Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på.

 • Lagdeling og klasser: Weber/Marx
 • Nymarxisme
 • Pierre Bourdieu
 • Er sosial og økonomisk ulikhet uunngåelig?

gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Uke 20: K14 Sosial ulikhet i Norge Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapittel 14: Sosial ulikhet i Norge handler om inntekt, utdanning og helse,og hvilke sammenhenger det er mellom disse godene.

finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge

Uke 21: Sosial mobilitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
Jeg har ferieuke! Tilpasset opplegg.
 Dette kapitlet tar for seg ulike former for sosial mobilitet, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at det skal skje.

 • Sosial rang – sosial status
 • Forutsetninger for sosial mobilitet
 • Konsekvenser av sosial mobilitet
 • Kastevesenet – et lukket samfunn
 • Konsekvenser av lav sosial mobilitet

Sammendrag kapittel 15

definere begrepet «sosial mobilitet»

gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet

drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

Uke 22 Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Repetisjon og eksamenstrening i sosiologi
 2. Repetisjon: ASK-videoer
 3. Lage tankekart for hvert kapittel i læreboka
 4. Jobbe med refleksjonsoppgaver i læreboka
 5. Diskusjoner
 6. Vi må gi mer faen
 7. Lese artikler på bloggen
 8. slideshare.net
Presentasjoner/fagartikkel Lenker og oppgaver Kompetansemål
Les artikler og ta notater. Knytt de opp mot kompetansemål og læreboka:

 • Læreboka:
  • Repetisjon: side 277
  • Refleksjon: Oppg. 1 og 4(s.288)

 

Termin 2 – 1STC

Termin 1
UKE 1-2 Kriminalitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Hva er årsakene til kriminalitet?
 • Hvem er de kriminelle?
 • Omfang av kriminalitet
 • Typer kriminalitet
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk
 • SamfunnstraffElektronisk fotlenke

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
UKE 4-5-6: Kapittel 5: Arbeidsliv Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Arbeids og næringsliv
  1. Hvorfor jobbe?
  2. Arbeidsmarkedet i dag
  3. Fakta om arbeid og ledighet
  4. Arbeidsledighet
  5. Rettigheter og arbeidsforhold
   1. Fagorganisasjoner og lønn
  6. Etikk i arbeidslivet

Nyheter 29 januar: TV2 skole


Arbeidstilsynet grep inn overfor Gjøvikbedrift


Hvor mange arbeidsledige er det egentlig?


NYHETER FOR UKE 6:

Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Arbeid og lønn fra SSB


Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne


5 Arbeidsliv – Læreboka


Arbeidsliv – TV2 skole


Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker


Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

UKE 7   Lenker og oppgaver
Forberede reportasje/nyhetsartikkel (se onenote)
Onsdag: Fagartikkel om kriminalitet . Innlevering onsdag 13. februar.
UKE 8   Lenker og oppgaver
Skrive fagartikkel på skolen Tema: Arbeidsliv. Alle hjelpemidler tillatt
Torsdag: 4-5 time: Samiske veivisere på besøk. Auditoriet Skrive reportasje/nyhetsartikkel

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

UKE 9: Vinterferie
UKE 10-11:  Ung økonomi Lenker og oppgaver
Gjøre greie for rettene en har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar

regne ut inntekter, sette opp budsjett for et hushold og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personlig økonomi

vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap

– Unge sliter med egen økonomi
Stadig flere unge får betalingsanmerkninger og flere sliter med å håndtere sin egen økonomi
Nyheter: Terror på New Zealand – Vindkraft og naturvern på kollisjonskurs
UKE 12: En og samme verden Lenker og oppgaver Kompetansemål

definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering

UKE 13 EU Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

UKE 14-15 Tverrfaglig prosjekt i geografi og samfunnsfag Kompetansemål

gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Nyheter i dag:
– Lønnsoppgjøret i havn
– C02 utslipp de siste 30 år.
– NATO fyller 70 år Gå til sendingen.

UKE 16 Påskeferie
UKE 17: Fattigdom Lenker og oppgaver
 • Onsdag 24/4: Suverenitet og makt Hva er krig?
 • Fredag 26/4: Innlevering av prosjektoppgave (Video/Powerpoint):
  • Viktig at video blir levert i et format som kan ses på av en pc med standard programvare. Og at filen ikke er for ‘stor’.
 • Fronterinnlevering
UKE 18: Ingen undervisning Lenker og oppgaver
UKE 19: Tema: Krig og fred Lenker og oppgaver Kompetansemål

 definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

– diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

UKE 20: Tema: Terrorisme Lenker og oppgaver
UKE 21: Tema: Skatt Øst Lenker og oppgaver
 • 22. mai: Besøk av Skatt Øst
  • Hvorfor betaler vi skatt?
  • Hva brukes skattepengene til?
  • Hva menes med begrepet velferdsstat?
  • Hvilke konsekvenser har svart økonomi og svart arbeid for den enkelte, samfunnet og arbeidslivet?
  • Hva er viktig å vite som arbeidstaker? Om rettigheter og plikter i arbeidslivet
  • Hvem bestemmer hvor mye vi betaler i skatter og avgifter
Spleiselaget informerer om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.

Uke 22: Onsdag 29. mai Lenker og oppgaver
Coggle is an online mind map that you can use in Chrome.
Prøve: fredag 31 mai – 5-6 time – rom 2307

Kompetansemål:

 • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
 • definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering
 • gjøre rede for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU
 • finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
 • diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor
 • diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem
UKE 23: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Her finner du kompetansemålene
UKE 24: Eksamensforberedelse Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Onsdag 12. juni: Lage tankekart for hvert kompetansemål. Legges på samarbeidsområdet i onenote.
 Her finner du kompetansemålene


Periodeplan 2016-17 – samfunnsfag

UKE 34: Introduksjon av faget

Presentasjon av faget, boka, kompetansemål og blogg
– Arbeidsrutiner og gjennomføring
– Bruk av digitale plattformer:
Skoleportalen – Onedrive – Onenote

Kapittel 3: Du og samfunnet
I dette kapitlet skal du lære om identitet og sosialisering. Du lærer mer om begrepene norm, rolle og rollekonflikt.

Digital kompetanse

Kompetansemål:
definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

Oppgaver
Les side 58-60 og svar på oppgave 1-4 side 78

Presentasjon av artikler på bloggen.
Hver time skal to elever i samarbeid presentere en artikkel fra bloggen. – 5 min – onenote
Knytte artikkelen til et kompetansemål i faget Hvilke nøkkelord – tags

Hvem presenterer når?

UKE 35 og 36: forts Kapittel 3

Kultur er et annet begrep som er viktig her, og vi skal både se på hva norsk kultur var og er, og hvordan kulturen er i stadig endring.Vi skal også se på kulturen til samene, og til andre minoriteter i Norge.

Til sist ser dette kapitlet på positive og negative følger av kulturell variasjon, og på hvordan rasisme, fordommer og diskriminering kan motarbeides.

 

 

Kompetansemål:
definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

Oppgaver:

Les side 61-65 og gjør oppgave 5.

Les side 66-76 og oppsummer svar på oppgave 6 og 7 felles i klassen.

Gjør oppgave 8 og 10 side 78

Diskuter oppgave 13 eller gjør oppgave 14 side 79
Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 3 på elevnettsted

UKE 36: Hel fagdag på onsdag

 1. Kap. 3 Du og samfunnet
  – Gjennomgang og oppsummering.
 2. Tema: Skrive fagartikkel.

Oppgave:
Les side 28-29
oppgavetittel:
Muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn.

 UKE 37: Kapittel 4: Kriminalitet

Med kriminalitet menes vanligvis handlinger som er forbudt ved lov. (sway 1sway 2)

Hva er årsakene til kriminalitet, og kan vi si noe generelt om hvem som er kriminelle. Hvor stort omfang av kriminalitet har vi, og hva slags type kriminalitet er det mest av?

 • Hva er kriminalitet?
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Sway 1 – Sway 2

Oppgaver:
Gjør oppg. 1-7 side 98

Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 4 på elevnettsted

Diskuter oppgave 12 og 13 side 98-99.

Gjør oppgave 17 side 99

Diskuter påstandene i oppgave 14 i grupper og deretter i samlet klasse.

 UKE 38: forts. kriminalitet – fagartikkel

UKE 39: Faguke: ingen undervisning

  Torsdag: Innlevering av fagartikkel

UKE 40: Høstferie

UKE 41: Prøve på onsdag

Tema:
kap. 3: Du og samfunnet
kap. 4: kriminalitet

 Forberedelse:
– Prøve å svare på kompetansemålene

UKE 42: Kap. 1- Kampen om framtiden

I dette kapitlet skal du lære om forskjellige typer demokrati, norsk økonomi med velferdsstaten og om de politiske partiene i Norge.

Kompetansemål:

gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

Oppgaver:
Lese side 8-23 og gjør oppgave 1-7 side 24

Statsbudsjettet 2017

Oppgave????:
En fagartikkel om norsk økonomisk politikk

Uke 43 (2 timer) Velferdsstaten

 diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor

Vi jobber i onenote
Oppgave fra ung økonomi: – Velferdsstatens utfordringer

Uke 44 (4t): Politiske partier

Du skal lære å plassere partiene i forhold til hverandre, ved hjelp av begreper som høyre og venstre, og røde, blå og grønne partier.

Eksempler på samarbeid:
– Barnehageavtalen
– KrF sier ja til Høyre, men lover ikke….

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

– Bloggside:
Oppgaver som vi gjør muntlig
– Hva står partiene egentlig for?(2013)
– Interaktive oppgaver fra læreboka

Lekse til uke 44:
– Læreboka: s. 12-23
– Oppg. s. 24: 3-4-5


Nettoppgave:
Hva står de politiske partiene for?

UKE 45: 1/2 fagdag på mandag

analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge

Uke 46(4t): Kap2: Slik styres Norge

I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette.

Kompetansemål:
gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

Læreboka:
-Les side 31-39
-Oppg. 1-2-3-4-5-10 side 48


Nettoppgaver:
– Det norske lokaldemokratiet
– Hvem er stortingsrep.?
– Repetisjonsoppgaver

Uke 47 (2t): Påvirkningskanaler

Kompetansemål:
utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

 Læreboka:
– Les side 40-43
– Oppg. 6 og 11 side 48
Uke 48 – 4 timer 

Prøve:
Se vurderingskriterier i onenote

Tema på prøven:
– Velferdsstaten
– Politiske partier
– Styringsform og styringsorganer
– Påvirkningskanaler

Uke 49 – 2 timer

diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

 Læreboka: side 44-47
– Oppgaver: 7-8-9-18
Oppgave 19 eller oppsummeringsspørsmål.
UKE 50: Ingen undervisning
2017

 diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
Termin 2:

Uke 1 og 2: Onsdag 4 og 11 januar – torsdag 12. januar

Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

 Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Oppgaver på nett: 
Hvor mye skal vi jobbe?
Ulike typer ledighet
Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
Et tøft arbeidsmarked
Hva er greit på jobb?
De andre innvandrerne

 

Uke 3: Onsdag 18. januar

 • Avslutning og oppsummering av Kap. 5: Arbeidsliv
 • Introduksjon til kapittel 6: Ung Økonomi
  • Bruk og kast – forbrukeretikk
  • Dine penger

Uke 4: Ung økonomi

Onsdag 25. januar – torsdag 26. januar: Vi jobber videre med kapittel 6 og ung økonomi


Uke 5: Onsdag 1. februar

 1. Personlig økonomi pensum fra høsten (artikkel)
 2. Personlig økonomi NDLA – video

Oppgaver:
1. Boligsparing og frikort – (Banklenker: DNBNordea – Totens Sparebank)
2. Ditt eget budsjett

Lekse: lese til prøva


Uke 6: Faguke – 1/2 dag på tirsdag og onsdag


Uke 7 og 8: Utforskeren: Samfunnsfaglig metode


Uke 9: Vinterferie


Uke 10: Halv fagdag på torsdag


Uke 11-12-13-14: Fattigdom – tverrfaglig oppgave

I denne oppgaven skal du lage en sammensatt tekst om et land som vi regner som lite utviklet. Du skal legge vekt på å utforske, beskrive og å presentere informasjon, fakta og kunnskap. Du står altså relativt fritt til selv å bestemme hva du vil skrive om, men teksten skal du lage i Sway. Dette er et utmerket verktøy for å lage en sammensatt tekst. Vi stiller derfor krav om at du i teksten din har med både bilder, videoer, lyd og grafikk for å illustrere og utdype teksten din. Du må også huske og oppgi kilder.

Kapittel 7: En og samme verden?


Kompetansemål
– definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
– gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda


Lenker:  Læreboka
Bloggsider:
Globalisering – Fattigdom – Sult
Fra global ulikhet… – – Artikler om fattigdom
FNs bærekraftsmål – – Video om fattigdom

 

Uke 16 og 17: Kapittel 7: En og samme verden

Uke 16: 4 timerKompetansemål:
gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU


– uke 17: 2 timer

Krig og fred – Læreboka
Bloggsider: Suverenitet og makt

Uke 18-19-20: Krig og fred

Oppgave 1: Krigen i Syria og Irak
Oppgave 2: Bør Norge delta i kampen mot IS?

Uke: |18: 4t | uke 19: 2t | 20: 2t | 21 2tOppgave 1: Krigen i Syria og Irak
Oppgave 2: Bør Norge delta i kampen mot IS?

Kompetansemål:
– definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdssamfunnet
– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
– diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

Uke 21: onsdag 24 mai: Prøve

 Presentasjoner av artikler på bloggen

Onsdag og torsdag 14-15 juni:
Tema: Sosiale avvik – radikalisering og voldelig ekstremisme

 1. Opprett en side i onenote om temaet. (definer begreper, aktuelle nyhetsartikler, filmer etc.)
 2. Les mer om sosiale avvik
 3. Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Onsdag 21 juni: Bærekraftig utvikling – et tverrfaglig dagsprosjekt

Periodeplan i sosiologi 2016-17

 UKE 34: Introduksjon av faget.

 • Presentasjon  av faget, læreboka, kompetansemål og bloggen.
 • Gjennomføring og bruk av digitale plattformer – Skoleportalen/Onedrive og OneNote.
 • Innledning/video – et begrepsfag – IntegrasjonUtviklingMakt

Presentasjon av artikler på bloggen.
Hver time skal to elever i samarbeid presentere en artikkel fra bloggen.
– 5 min – i onenote
– Knytte artikkelen til et kompetansemål i faget
– Hvilke nøkkelord – begreper? Hvem presenterer når?


UKE 35: Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter (kap. 1)

 1. Perspektiver og samfunnsoppfatninger
 2. Sosialt system/struktur: Mikro/Meso/Makro
 3. Torsdag: Lese til side 18- Oppgaver 1-14 side 33 (onenote)
 4. Hva styrer atferd?
 5. Arv eller miljø? (Hjernevask)

Uke 36: Hel fagdag på mandag!

 1. Gjennomgang av PP kap 1.
 2. Gjennomgang av bloggsider:
 3. Behandle sammendraget
 4. Elever presenterer artikler fra bloggen
 5. Arbeid med og presentasjoner av samfunnsvitenskaplige tenkere

Uke  37 Arv og miljø


Uke 38: Samfunnsvitenskaplig metode (kap. 2)

 1. Artikler: Eva og Iris – Ivar Emil og Jan – Markus og Johanna –  Mia og Janne
 2. Introduksjon av metode
 3. Oppsummering – vurderingskriterier
 4. Teoriprøve torsdag 22. september.

Uke  39: Hel fagdag på mandag!


Uke 40: Høstferie


Uke 41: Metodeprosjekt

 • Vi jobber hele uka med spørreundersøkelsen
 • Innlevering av rapport: Mandag 31. oktober

Uke 42: Metodeprosjekt og Sosialisering (6 timer)

 • Mandag: Spørreundersøkelsen
 • Artikler: Ivar Emil – Lars og Ingrid Emilie – Maria og Mathias
 • DEL 2: Sosialisering
  • Kapittel 3: Hva er et samfunn: side 54-81
  • Pararbeid – Oppgaver

Uke 43: Kapittel 3: Hva er et samfunn (2 timer)

 • forts. oppgaver fra forrige uke
 • Artikler: Silje E. og Tobias

Uke 44: Kapittel 4: kommunikasjon og påvirkning (6 timer)

 • Bloggsider: Massemedier – Nye medier
 • Artikler: Fatima og Mari – Rikke og Silje – Ivar Emil
 • Innlevering av metoderapporten: Mandag 31. oktober

Uke 45: Hel fagdag på tirsdag 

 • Oppsummering av kap. 3: Refleksjon: side 85-87
 • Film: Kongen av Bastøy som et sosialt system
 • forts. kommunikasjon og påvirkning: Mediepåvirkning onenote – Video
 • Gruppearbeid om medier med presentasjoner

Uke 46: (6 timer)


Uke 47: (4 timer)


Uke 48: – 6 timer

Del 3 Kulturforståelse
– Kapittel 6: Hva er kultur? Læreboka side 128 – 150
Kulturell variasjon – side 132 —
Kulturelt mangfold side 139 —
 Kulturell globalisering side – side 134 —
Modernitet


Uke 49: – 4 timer


Uke 50: – ingen undervisning

Uke 51: Filmen Crash


Termin 2

 

Uke 2: Kapittel 7: Religion og samfunnsfag Læreboka: side 150 – 163

Uke 3-4: Del 4: PRODUKSJON OG ARBEID

 • Kapittel 8: Produksjon og samfunn – lange linjer
 • Kapittel 9: Næringsstruktur og sysselsetting
 • Kapittel 10: Hva kjennetegner vår måte å produsere på?

Periodeplan IT1 2016-17

arsplanUKE 34 Introduksjon av faget – (2 timer)

 • Presentasjon av faget, boka og programvare
 • Digitale plattformer: Skoleportalen, Onedrive og Onenote
 • Digital mappe og nettskyen
 • Bloggen – Kompetansemål
 • Notatteknikk, skoleportalen og andre digitale plattformer.

Uke 35 Tekst lyd bilde – HTML CSS (6 timer)

 1. Mapper og filer
 2. Filtyper, komprimering og lagring
 3. Kap. 5: HTML og CSS – en introduksjon
  – Oppstart notepad++ – videoer fra læreboka

Uke 36 Hel fagdag: Tekst lyd bilde – HTML CSS

 1. Teori HTML og CSS: Gjennomgang med utgangspunkt i html og css fra bloggen. Vi ser på prezi og andre lenker under artikkelen. Lagre ressurssider sider i onenote.
 2. Følg boka med oppgaver etc. Kap. 5: HTML og CSS side 40- 51

Uke 37 Digitalt utstyr og Internett (6 timer)

 1. Oppsummere Kap. 5: Sammendrag og oppgaver
 2. Kap. 3 Digitalt utstyr
  1. Datamaskinens komponeter og virkemåte
  2. Grunnleggende begrepsguide 
 3. Online html css kurs – >>>>>>>>Logg inn her – kode:QR83T2
 4. Kap. 4: Internett
  1. Slik virker nettet

Uke 38 Digitalt utstyr og Internett (4 timer)

 • Repetisjon – oppsummering
 • Praktisk teoretisk prøve torsdag 22. september
  • Mapper, filer, lagring og struktur
  • Kap 3. Digitalt utstyr
  • Kap 5. html og css

Uke 39 Ingen undervisning (faguke)


Uke 40 Høstferie


Uke 41 – 6 timer


Uke 42 – 4 timer


file-adobe-dreamweaver-css-01-iconUke 43 – 4 timer


Uke 44 – 4 timer


Uke 45 – 1/2 fagdag på torsdag


Uke 46 – 47 – 48: Sidelayout med CSS


Uke 49 – 50: Bildebehandling
IT1 termin 2

Uke 1-2: Planlegging og brukergrensesnitt


Uke:3: PHP


Uke 4 og 5: Databaser og datamodellering


Uke 6 Faguke: ingen undervisning


Uke: 7-8: forts. datamodellering


Uke 9: Vinterferie


Uke 10 Prøve i database og datamodellering

 • 1/2 fagdag tirsdag 7. mars

Uke 11-12: Kap. 16: Hente informasjon fra databaser


Uke 13: forts. SELECT prosjekt

 • Mandag og tirsdag 2t+2t
 • Torsdag 30. mars: Hel fagdag
 • Presentasjoner av prosjektene etter lunsj (fra kl 12.)

UKE 14: Kap. 17 Sette informasjon inn i databaser (INSERT)

Mandag 3. april: 1/2 fagdag – Prøve i kapittel 16 (Select)

 1. Dere får et case med databsemodell og database.
 2. Dere skal lage en nettside som viser informasjon fra databasen.
 3. Deren skal utvide modellen i workbench

Uke 15: Påskeferie


UKE 16 -17: Kap. 17 Sette informasjon inn i databaser (INSERT)


Uke 18 INSERT-prosjekt med delete og update

 Uke 19 INSERT-prosjekt med delete og update


Uke 20: Muligheter og utfordringer

Dette kapitlet tar for seg informasjonsteknologiens påvirkning på samfunnet, i form av ulike muligheter, automatisering av arbeidsoppgaver, digitale trusler, regelverk, etikk og opphavsrett.

 1. Læreboka: 20 Muligheter og utfordringer 2 uker
 2. Digital samtid 
 3. IT sikkerhet (bloggside) 
 4. Torsdag 18. mai: Arbeidsopplegg
  (Jeg er i begravelse og noen av dere forbereder dere til eksamen).
  Dere møter til timen og arbeider med følgende:

  1. Dere jobber fritt med fullføring/innlevering av prosjekt
  2. Fullføre arbeidsoppgaver til kapittel 20 i læreboka

Uke 22: Prøve

 • Teoriprøve på Torsdag 1. juni – kapittel 17-18-19-20
 • Eksamensforberedelser 

Samfunnsfag for Karriere Oppland – 2019

 

 Dato: Torsdag 3. januar  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
Kapittel 1- Kampen om framtiden
I dette kapitlet skal du lære om forskjellige typer demokrati, norsk økonomi med velferdsstaten og om de politiske partiene i Norge.

 1. Direkte og indirekte demokrati
 2. Velferdsstaten
 3. Video: Fra vugge til grav
 4. Bærekraftig utvikling
 5. De politiske partiene i Norge
 6. Presentasjon av de største partiene.
 7. Hva står de politiske partiene for?

Kompetansemål:
gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet om representasjon fra urfolk og minoriteter

gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor

analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Norge


 Dato: Torsdag 10. januar  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
 • Politiske partier – se lenker over
 
Kapittel 2 Slik styres Norge
I dette kapitlet skal du lære om det norske politiske systemet, og hvordan du kan være med å påvirke dette. For å kunne dette, må du lære om både Storting og regjering, og om stat, fylker, kommuner og om Sametinget.

 1. Informasjonsfilm om valg 2015
 2. Stortingsvalg

Kompetansemål:
gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar

diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

 Dato: Torsdag 24. januar  Lenker og oppgaver
Nyheter: Video
Rekordstor regjering(TV2)
 

Prøve  Torsdag 7. februar!! Prøve i kapittel 1-2  Forberedelser til prøven:
Se pdf under fagstoff i fronterrommet
 Dato: Torsdag 21. februar  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
Kapittel 3: Du og samfunnet

Frontermappe

Digital kompetanse

Kompetansemål:
definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette


7. mars: Flerkulturelt samfunn og kriminalitet

Skrive en fagartikkel


Dere skal levere inn en fagartikkel der dere svarer på disse oppgavene.

Oppsett:
– Innledning
1. Innvandringsgrupper og fordommer
2. Holdninger og rasisme
3. Å delta i samfunnsdebatten
– Oppsummering
– Bibliografi/kildeliste


Innlevering på fronter:
torsdag 21 mars. 

Kompetansemål:
formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

 Læreboka på nett:
– Kapittel 4 – Kriminalitet
– Bloggside om kriminalitet
Hatkriminalitet 
Artikler om kriminalitet på bloggen
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer

21. mars: Arbeidsliv

I dette kapitlet skal du lære om utfordringer ved å finne seg jobb, og arbeidsløshet.  Videre dreier det seg her om hvorfor det finnes lønnsforskjeller, og om ulikheter mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Vi skal også se på hvordan arbeidslivet er organisert gjennom organisasjoner, og hvordan det finnes en rekke lover som regulerer hva som er lov og ikke lov både for arbeidsgivere og arbeidstagere.

 

Bloggsider:
Kapittel 5: Arbeidsliv 
– Hvorfor jobbe?
– Arbeidsledighet
– Arbeidsmarkedet i dag
– Fagorganisasjoner og lønn
– Etikk i arbeidslivet
Læreboka på nett:
– Kapittel 5 – Arbeidsliv


– Arbeidstilsynet grep inn overfor Gjøvikbedrift
– Hvor mange arbeidsledige er det egentlig?
– Fakta om arbeid og ledighet

Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne

KOMPETANSEMÅL
– 
finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
– reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
– gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på
– gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
– drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

 21. mars: Ung økonomi

Du skal lære om ulike sider ved din personlige økonomi. Det betyr at du både skal lære om hvilket ansvar du har som forbruker i et forbrukersamfunn, hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan holde oversikt over din egen økonomi. Du kan her også lære om hvordan man fører budsjett og regnskap i en bedrift, og hvordan man kan beregne om en bedrift er lønnsom eller ikke.

Bloggsider:
Personlig økonomi-forbrukeretikk
– Etablere bedrift
RegnskapMulige oppgaver/tekster:
– Personlig økonomi …. (artikkel)
– Personlig økonomi NDLA – video
– Boligsparing og frikort – (Banklenker: DNBNordea – Totens Sparebank)
2. Ditt eget budsjett

KOMPETANSEMÅL
Individ, samfunn og kultur
– gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
– rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
Arbeids- og næringsliv
– vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap

 Dato: Torsdag 4 april  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
En og samme verden
I dette kapitlet skal du lære om det internasjonale samfunnet, og om hvordan dette preges av globalisering og maktbruk.


Nyheter:TV2Skole


Skjev matvarefordeling


Hans Rosling (1948-2017) forklarer fattigdom og ulikhet.

PRØVE I KAPITTEL 4-5

Læreboka: 
Kapittel 7 – Én og samme verden


Skole-epost og delte dokumenter
Hvordan lese delte dokumenter:
– Logg inn på Skoleportal
– Sjekk e-post eller klikk på onedrive og se etter delte filer.

Kompetansemål:

Internasjonale forhold
– definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

– gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

 Dato: Torsdag 2 og 16 mai  Lenker og oppgaver  Kompetansemål
I går var det 1. mai, i sendingen besøker vi Årdal som har sterke tradisjoner knyttet til arbeidernes dag.  
 Vi ser på samarbeid i Europa gjennom EU og EØS-avtalen.

Kompetansemål:
– gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU

Kapittel 8: Krig og fred:
Først ser vi på begrepene makt og suverenitet. Disse er helt sentrale for å forstå hvordan det internasjonale samfunnet fungerer.Du skal også lære om ulike typer krig, og om hvordan organisasjoner som FN jobber for å skape fred.Deretter handler det om terrorisme, det vil si både om hva som kan føre til at noen blir terrorister og hva som kjennetegner terroristene.

Til sist ser vi på hvordan du kan finne og vurdere informasjon om konflikter fra kilder som ofte kan ha ulikt syn på konflikten.

NDLA Læringssti: Konflikter og ……

Internasjonale forhold

– definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

– finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

– diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Kapittel 9: Samfunnsfaglig metode
– Læreboka
– Sway-presentasjon
Bloggsider: Utforskeren
Samfunnsfaglig metode
Utforskeren, et eksempel
BEGREPSBANK

Eksamensforberedelser

 • Muntlig eksamen:
  • Trekk 3.juni Eksamen 5.juni
  • Trekk 7.juni Eksamen 12.juni
 Kantina klokka 08.00 og FRONTER

Forslag til årsplan It 1

Kapitler Tidsbruk Kommentar
2 Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde 2 uker Et alternativ er å spare disse kapitlene til elevene kan litt HTML og CSS, og la elevene lage nettsider som presenterer temaene.
3 Digitalt utstyr 1 uke
4 Internett 1 uke
5 HTML og CSS – en introduksjon 1 uke
6 Mer om HTML 2 uker
7 Mer om CSS 3 uker
8 Sidelayout med CSS 3 uker
9 Bildebehandling 2 uker
10 PHP 3 uker
11 Planlegging og brukergrensesnitt 1 uke Temaene i dette kapitlet kan også gjennomgås i forbindelse med kapitlene om HTML og CSS.
12 Databaser – en introduksjon 1 uke
13 Datamodellering 4 uker
14 MySQL Workbench 2 uker
15 Koble til database fra PHP 1 uke Dette kapitlet kan gjennomgås sammen med kapittel 16.
16 Hente informasjon fra databaser (SELECT) 3 uker
17 Sette inn informasjon i databaser (INSERT) 3 uker
18 Slette informasjon fra databaser (DELETE) 1 uke
19 Endre informasjon i databaser (UPDATE) 2 uker
20 Muligheter og utfordringer 2 uker

 

Forslag til årsplan i samfunnsfag 2016-17 detaljert

Forslag til årsplan samfunnsfag med bruk av Delta! 2016-17 (detaljert versjon)

Uke/
hendelse
Kompetansemål Skoleaktiviteter Hjemmearbeid
Time 1 Time 2 Time 3
34 definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg Samtale i smågrupper og brainstorming på tavla: Hvorfor skal alle ha samfunnsfag?

Oppsummering med PP: “Skolens viktigste fag” (i lærerressursen)

Les side 58-60 og svar på oppgave 1-4 side 78 i felles klassesamtale.

Hvem er du og hvordan ble du deg?

Elevene intervjuer og presenterer hverandre i par, med aktiv bruk av fagbegrepene.

35 definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Brainstorming på tavla: Hva forbinder du med ordet kultur og hva tenker vi på med norsk kultur?

Les deretter side 61-65 og gjør oppgave 5.

Les side 66-76 og oppsummer svar på oppgave 6 og 7 felles i klassen. Diskuter oppgave 12 side 79 i grupper, og deretter felles i klassen. Gjør oppgave 8 og 10 side 78
36 Presentasjoner og klassesamtale med utgangspunkt i oppgave 8 og 10 side 78. Gjør oppgave 11 i grupper og oppsummer i felles klasse. Diskuter oppgave 13 eller gjør oppgave 14 side 79 Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 3 på elevnettsted
37 analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

 

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

La klassen diskutere om følgende påstand er sann i smågrupper: “Jo større sko en har, jo større er sjansene for å bli dømt for kriminalitet. Be deretter elevene finne svaret ved å lese kapittel 4. Diskuter i klassen årsaker til at påstanden er sann. Gå gjennom oppgave 1-7 side 98 Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 4 på elevnettsted
38 Gjør oppgave 10 side 98 individuelt og lever inn svarene. Diskuter oppgave 12 og 13 side 98. Gjør oppgave 17 side 99 Diskuter påstandene i oppgave 14 i grupper og deretter i samlet klasse. Forberede seg til prøve ved å repetere kapittel 3 og 4
39/40 analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg Prøve kapittel 3 og 4 Lese side 11-23 og gjøre oppgave 1-7 side 24.
40/41 Stats-budsjettet framlegges gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor

diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

Gjennomgang av prøven Diskuter oppgave 10 i smågrupper og deretter diskusjon om hvilke politiske problemer klassen er opptatt av. Lærer-presentasjon: PP “Høyre mot venstre” (i lærerressurs) Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 1 på elevnettsted
42 Arbeid med aktualitetsoppgaver om statsbudsjettet (kommer på nett etter at budsjettet er framlagt) Velg en problem-stilling, knyttet til stats-budsjettet eller oppgave 10 eller 11 og start nettdebatt Skrive ett nettdebatt-innlegg
43 Ta opp argumenter presentert i nettdebatten muntlig. Søke etter flere argumenter fra samfunns-debatten, og snakke om hvordan kilder refereres. Fortsette nettdebatten Flervalgs-prøve om partiene (modell i flervalgs-oppgave på elev-nettstedet).  Lese side 32-39 og gjør oppgave 1-4 kap 2. Fullføre nettdebatten
44  gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land (engelsk)

presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder (engelsk)

Gjennomgå og forklar oppgave 1-4 side 48 i fellesskap. Arbeid med presidentvalget i USA tverrfaglig med engelsk: 1. Elevene finner informasjon om det politiske systemet, valgordningen, det økonomiske systemet, partiene og hvilke politiske stridsspørsmål som dominerer den politiske dagsordenen i USA, og sammenligner dette med Norge. Finne informasjon om USA og president-valget fra ulike norsk- og engelsk-språklige kilder (også i engelsktimer)
45 President-valg i USA Fortsette tverrfaglig arbeid med engelsk om USA og presidentvalget Samtale om hva som ble resultatet av presidentvalget og valgene til Kongressen, hvorfor det ble som det ble, og hva konsekvensene av valget kan bli for USA, Norge og verden Finne informasjon om, og analyser av, valg-resultatene fra ulike norsk- og engelsk-språklige kilder (også i engelsktimer)
46 utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar

diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

Presentere og samtale om prøve kap 1-2 og vurderings-kriteriene til neste uke Les side 40-45 og gjør oppgave 6, 7, 11 og 18 i smågrupper Gjør oppgave 19. Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 2 på elevnettsted
47 Samtale om utfordringer knyttet til strategiene som ble valgt i oppgave 19. Prøve i kapittel 1 og 2 (eksempel i lærerressurs) Forberede seg til prøve ved å repetere kapittel 1 og 2
48 Stats-budsjettet vedtas formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Les side 28-29. Lærer gjennomgår vurderings-kriteriene for samfunnsfaglig artikkel. Elevene velger et tema koblet til ett eller flere kompetanse-mål fra kapittel 1,2,3 eller 4, og arbeider med å finne relevante kilder til artikkel. Elevene arbeider selvstendig med fagartikkelen, og får veiledning i arbeidet med å konkretisere en problemstilling. Arbeide med fagartikkel
49 Gjennomgang av prøve kap 1 og 2 Elevene arbeider i grupper på 3-4, som leser hverandres utkast og kommer med innspill Fullføring og innlevering av fagartikkel
50 Fagsamtaler i grupper basert på innleverte fagartikler og tilbakemelding om terminkarakter Forberede fagsamtale
1 Fagsamtaler i grupper basert på innleverte fagartikler og tilbakemelding om terminkarakter
2 definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

 

finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

 

diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

 

diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Les kapittel 8 og gjør oppgave 1-7 side 200 Gjennomgå oppgave 1-7 i felles klasse Les artikkelen “Hva er Islamsk Stat” (fordypning elev-nettsted kap 8) Fullfør lesing av artikkelen og svar på repetisjons-oppavene til teksten “Hva er islamsk Stat?”
3 Gjennomgå felles svar på repetisjons-oppavene til teksten “Hva er islamsk Stat?” Analyser i samlet klasse hvem som er aktører i Syria-konflikten og hva som er deres mål Start arbeid med oppgave 16 side 201 Sette seg inn i, og forberede argument-asjon, for sitt land i oppgave 16
4 Rollespillforhandlinger med utgangspunkt i oppgave 16 side 201 Samtale om hva som ligger bak terror generelt, og IS-terror spesielt, utfallet av rollespillet, og om hva som kan og bør gjøres Repetere kapittel 8 og teksten om Islamsk Stat
5 definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

 

 

Avkrysnings-prøve basert på kapittel 8 og fordypnings-tekst om Islamsk Stat (i lærerressurs) Felles brain-storming rundt begrepet globalisering. Elevene leser side 160-61 og deretter fortsetter diskusjon ut fra oppgave 12 Gjennom-gang av prøven
6 gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda Elevene leser side 168-169. Felles oppsummering, inkludert oppgave 5 side 176. Elevene arbeider i smågrupper med å analysere lærebokteksten side 170-173, og ungdomspartienes syn på side 178. Finn argumenter for og imot at bistand og/eller mer frihandel, inkludert kutt i norske landbrukssubsidier, kan bidra til å redusere global fattigdom. Les gjennom side 170-173 og gjør oppgave 6 og 7 side 176.
7/8 gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU

 

drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

 

Lærer-presentasjon av EUs mål og styringsorganer, og hoved-elementer i EØS-avtalen Elevene arbeider i smågrupper med å analyser lærebokteksten side 162-166 og ungdoms-organisasjoners syn på EU og EØS side 178-181. Finn argumenter for og imot Norges nåværende tilknytningsform til EU. Felles oppsummering. Gjør oppgave 2-5 og 9 side 176
8/9 Elevene arbeider med nettoppgaver om situasjonen i EU (sannsynligvis Brexitforhandlinger – kommer på elevnettsted)

Felles oppsummering.

Start nettdebatt om spørsmålet: Bør vi endre vår forbindelse til EU? Fortsette nettdebatt om Norge og EU
9/10 reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

 

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

 

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

Gruppe-samtaler om hva elevene vil bli når de blir voksne og hvorfor. Klassesamtale Les side 107-109. om hva som er verdien av å ha arbeid, og om verdien av, og verdsetting av, ulike typer arbeid. Les side 109-113 og gjør oppgave 1-4 side 122 Gjør oppgave 8 side 122 i par. Felles opp-summering. Les side 128-131 og bruk relevante argumenter herfra i nettdebatten om Norge og EU
11 Gjør oppgave 10 side 122. Felles oppsummering Klasse-diskusjon ut fra oppgave 13 a, b og c Opp-summering av argumenter knyttet til hvilken betydning Norges relasjon til EU har for arbeidslivet Avslutning av nettdebatt
12 Start tariff-oppgjør (mellom-oppgjør) gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

 

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

 

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Les side 114-121. Gjør oppgave 5-7 og 16. Felles oppsummering. Avkrysnings-prøve om arbeidsliv, global-isering og EU/EØS Repetere kapittel 5 og 7 til prøve
13 Start arbeid med å finne kilder og velge tema for fagartikkel om arbeidsliv, jamfør oppgave 14. Elevene arbeider selvstendig med fagartikkelen, og får veiledning i arbeidet med å konkretisere en problemstilling. Gjennom-gang av prøven Arbeide med fagartikkel
14 Elevene arbeider i grupper på 3-4, som leser hverandres utkast og kommer med innspill Fullføring og innlevering av fagartikkel
16 Fagsamtaler i grupper basert på innleverte fagartikler Forberede fagsamtale
17 gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi

 

Lese side 133-143 og gjør oppgave 1, 2, 3 og 4 side 152. Arbeid i par med oppgave 7 side 152. Felles gjennomgang Arbeid med oppgave 6 og 11 side 152
18 vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap Klassediskusjon ut fra oppgave 5 Starte arbeid i grupper ut fra oppgave 8 eller 12 Arbeid i grupper ut fra oppgave 8 eller 12 Klassediskusjon basert på oppgave 9 eller oppgave 1-3 side 155 Forberede presentasjon basert på oppgave 8 eller 12
19 Presentasjoner basert på oppgave 8 eller 12
20 Sluttvurdering og tilbakemeldinger
21

 

Forslag til årsplan i Sosiologi

Kapittel Tidsbruk Dato Kompetansemål
1 Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter 2 uker gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd

 

2 Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?   3 uker gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

 

3 Hva er et samfunn?   3 uker definere sentrale begreper knyttet til sosialisering

sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå

analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

 

4 Kommunikasjon og påvirkning   1 uke gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene

drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

 

5 Sosiale avvik   2 uker diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

 

6 Hva er kultur? 3 uker gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”

definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer

forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

 

 

 

Kapittel Tidsbruk Dato Kompetansemål
7 Religion og samfunnsfag 1 uke gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn

 

8 Produksjon og samfunn – lange linjer 1 uke sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

 

9 Næringsstruktur og sysselsetting 1 uke diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

 

10 Hva kjenne-tegner vår måte å produsere på? 1 uke gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø

 

11 Norsk og internasjonal økonomi 2 uker forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

 

12 Goder, makt og fordeling 3 uker gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet

forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

 

13 Sosial ulikhet – lagdeling og klasser 2 uker gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

 

14 Sosial ulikhet i Norge 3 uker finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge

 

15 Sosial mobilitet 2 uker definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

 

Reservetid

Prosjekt

Repetisjon

Prøver

8 uker
Totalt 38 uker