Individ, samfunn og kultur

Home Samfunnsfag Individ, samfunn og kultur

Kriminaliteten nesten halvert blant ungdom – mer enn doblet blant eldre

Er lovbrudd mye knyttet til generasjoner? Norsk ungdom blir mer lovlydige for hvert år som går. Dette har vært kjent en stund.

Mindre kjent er det at godt voksne og eldre nå må ta en større del av ansvaret for at stadig flere politiansatte skal ha noe å fylle arbeidsdagen med. I Norge har vi nå snart en politimann eller politikvinne per 500 innbygger.

40 prosent ned
I 2002 ble 9956 ungdommer under 18 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette sunket til 5925 ungdommer, ifølge en utregning forskning.no har gjort med utgangspunkt i SSB sin statistikkbank. En reduksjon på over 40 prosent.

75 prosent opp
I 2002 ble 7316 voksne over 50 år siktet for lovbrudd. I 2015 var dette økt til nesten 13 000. En økning på over 75 prosent. Tallene er hentet fra SSBs kriminalstatistikk og omfatter alle som er siktet for lovbrudd.

Mindre voldsutsatte unge
Dagens ungdommer begår langt færre voldsforbrytelser og tyverier enn det generasjoner med ungdommer har gjort før.

Aller størst er nedgangen blant de yngste, altså unge under 18 år. I 1980 sto ungdom under 18 år for hele 35 prosent av alle siktelser for lovbrudd i Norge. I dag har dette sunket til under 8 prosent.

Mange unge siktes fortsatt for narkotikaforbrytelser. Hadde det ikke vært for dette, så ville nedgangen i kriminalitet blant norsk ungdom ha vært enda en god del større.

Ungdom blir også sjeldnere offer for vold nå enn før. Det er viktig, fordi ungdom og unge voksne generelt har vært de mest voldsutsatte i samfunnet.

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere er i arbeid? Her finner du utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser som belyser innvandring og innvandrere i Norge.

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge men ikke fått søknaden sin endelig avgjort. Statistikk og informasjon om asylsøkere finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI).


Mangfold og endring

Artikkel og læringssti fra:
NDLA Samfunnsfag
Kommuneforlaget

Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer. Disse nye innslagene kan komme av at folk har vært ute og reist og tar med seg nye impulser, eller ved at innvandring bringer med seg nye kulturinnslag.

Et eksempel er hiphopen. Hiphop regnes som en musikkstil, men også en subkultur som kjennetegnes av dans, mote og språk. Hiphop-kulturen oppsto blant afroamerikanere i New York i 1970-årene, men er siden blitt et verdensomspennende fenomen.

Ulike kulturer har ulike måter å organisere samfunnet sitt på, de har forskjellige samfunnskontrakter. Når forskere vil forklare hva som skjer i forholdet mellom enkeltindividene i et samfunn og det fellesskapet de er en del av, bruker de ofte begrepet «samfunnskontrakt». Ideen om samfunnskontrakten beskriver forholdet mellom individet og staten som en tenkt avtale eller kontrakt som forplikter begge parter.

Hvordan kan vi bli bevisst våre holdninger til, eller oppfatninger om, mennesker fra andre kulturer eller folkegrupper? Ofte er det ikke så lett å vite når vi bare er samfunnskritiske, og når vi baserer holdningene våre på manglende fakta, feil kunnskap eller et negativt syn på andre. Kanskje kan vi avdekke våre egne fordommer ved å tenke igjennom hvilke holdninger vi har til mennesker vi møter, eller saker vi leser om i mediene?

Læringssti: Mangfold og endring

Kulturen er under stadig påvirkning og endring – det har den alltid vært, og slik vil det alltid være. Nye innslag i kulturen kommer av kontakt med andre kulturer.

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

 • kunne gi eksempler på kulturell variasjon i Norge
 • kunne si noe om forskjeller på etnisitet og religion
 • ha grunnlag for å diskutere fordommer og rasisme

Gå til læringsstien på NDLA

Slik kan kriminalitet forebygges

Ni mekanismer kan forebygge terror, men også forhindre innbrudd og fyllekjøring. Det mener professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som nylig lanserte ny bok om forebygging av kriminalitet.

Hvordan kan vi forhindre terror og annen kriminalitet? Professor Tore Bjørgo har skrevet lærebok for hvordan vi alle kan bidra til å hindre kriminelle handlinger.

Han håper boken blir pensum på Politihøgskolen, men mener at boken også er relevant for andre utdanninger og for folk flest.

– Vi kan alle forebygge kriminalitet, sa Bjørgo på lanseringen ved Politihøgskolen. Han sikter til foreldre, naboer, venner, familie, skole, kommune, sosialtjenesten i tillegg til andre myndigheter.

Bjørgo har utformet en modell med ulike delstrategier, som han mener bør brukes til å utfylle hverandre.

Tilpasset fagartikkel om minoriteter, kultur og fordommer.

Dere skal levere inn en fagartikkel der dere svarer på disse oppgavene. Fagartikkelen skal ha en innledning, en hoveddel, en oppsummering og en kildeliste. Husk å referer til kilder i teksten.

Innledning
Innledningen skal gi oversikt over oppgaven som helhet. Dere forteller om tema og hvilke spørsmål som skal besvares.

1. Innvandringsgrupper og fordommer

Bruk denne kilden og svar på spørsmålene under. Statistisk sentralbyrå: Innvandrere etter innvandringsgrunn

 • Finn ut hvilke fem innvandringsgrupper som er størst i Norge.
 • Hvilke innvandrergrupper tror du møter flest fordommer? Begrunn svaret.
 • Hvilke innvandrergrupper tror du møter minst fordommer? Begrunn svaret.
 • Bruk Statistikkbanken og finn ut hvor mange innvandrere som bor i din kommune og hvor kommer de ifra?

2. Holdninger og rasisme

 • Definer og forklar begrepene fremmedfrykt, fordommer og rasisme. Gi eksempler.

Se videoklippet og svar på spørsmålene.

 • Hvilke eksempler på rasisme kommer guttene i videoen med? Har de selv opplevd rasisme?
 • Hvordan beskriver de samholdet i laget?
 • Hvorfor tror de ungdommer som har lik etnisk bakgrunn henger sammen med hverandre?
 • Har du selv opplevd rasisme eller sett noen bli utsatt for rasisme? Hvordan reagerte du på det?
 • Hvordan kan rasisme og fremmedfrykt motarbeides?

3. Å delta i samfunnsdebatten: Å forholde seg til flere samfunnskontrakter

Les denne artikkelen og svar på spørsmålet. 
Den norske samfunnskontrakten oppmuntrer til at vi skal være aktive i samfunnslivet og ta stilling i politiske spørsmål. Nordmenn med flerkulturell bakgrunn glimrer ofte med sitt fravær i interesseorganisasjoner og politiske partier. Reflekter over hvorfor det er slik?

Oppsummering med bibliografi/kildeliste
En oppsummering skal gjenta de viktigste momentene fra oppgaven.

Til slutt kommer en bibliografi/kildeliste. Den gir en oversikt over alle kildene som du har referert til i oppgaven.

Vurderingskriterier finner dere i fronter.


Kilder

Urix spesial: Verdens urfolk

Urfolksopprøret mot oljerørledningen Dakota Access Pipeline mobiliserte urfolk og aktivister over hele verden. President Obama valgte til sist å skrinlegge prosjektet, men nå har Donald Trump godkjent både den og den omstridte Keystone XL. Vi får siste nytt fra Nord-Dakota, og spør også om urfolk må bli turistattraksjoner for å kunne overleve i dagens samfunn.

Fotografen Jimmy Nelson har brukt 5 år på å dokumentere kulturer og stammer som står i fare for å forsvinne. Dokumentaren «De hvite spøkelsene» skildrer en gruppe nomader fra Kalahariørkenen som inviteres til Tyskland for å lære skolebarn om deres tradisjoner. Det vi tror skal bli kulturutveksling utvikler seg til latterfylte betraktninger om vestlig levesett. En varm og humoristisk dokumentar om oss selv, sett gjennom øynene til en av verdens eldste kulturer.

Se programmet

Fakta om innvandrere og integrering

16 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. De siste årene har arbeid vært hovedårsaken til innvandring til Norge.

Om lag 750 000 personer med innvandrerbakgrunn bodde i Norge ved inngangen til 2018. De utgjorde ca 16 prosent av befolkningen.

698 550 av personene med innvandrerbakgrunn hadde selv innvandret til Norge, og 149 657 var norskfødte med innvandrerforeldre. Disse to gruppene utgjør henholdsvis 13,4 og 2,9 prosent av befolkningen.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 19 prosent av alle barn født i Norge i 2014.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge har bakgrunn fra 223 land og selvstyrte områder.

Flest innvandrere fra Europa
Av de om lag 700 000 innvandrere i Norge, har 55 prosent bakgrunn fra Europa, 28 prosent har bakgrunn fra Asia og 12 prosent har bakgrunn fra Afrika. 3 prosent har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika, og 2 prosent fra Nord-Ameria og Oseania.

Innvandrere fra Polen er den desidert største gruppen i Norge, etterfulgt av innvandrere fra Litauen og Sverige.


Opplæringen skal følge Innholdsbeskrivelse for «Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere»og tilhørende presentasjoner av temaene, som er utarbeidet av Kompetanse Norge (Vox).


Samfunnsspeilet 4/2016: Flyktninger i Norge

Åpne og les tidsskriftet i PDF (5.3 MB)


Definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge

Definere og bruke sentrale begreper knyttet til sosialisering

Begreper du må kunne i forbindelse med sosialisering:

 • samfunn
  • Kultur – språk – lokalsamfunn – verdenssamfunn
 • sosialisering
 • verdier
 • identitet: gruppeidentitet
 • normer – formelle og uformelle normer – internalisering
 • roller – rollekonflikt – diverse typer roller
 • sosialiseringsområder – arenaer – agenter
  • primærsosialisering
  • sekundærsosialisering
 • sosial kontroll
  • sanksjoner – positive og negative

Undersøke og diskutere trekk ved sosialisering av ungdom i Norge:

Sosialisering

Personlig økonomi og forbrukeretikk

Introduksjon til temaet: film fra nettskolen

Kompetansemål:
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi

Hvilke inntekter har du? Hvordan kan du styre økonomien din? Det er viktig å ha oversikt over hvor mye du har til rådighet, også etter at du har handlet klær eller at regninger er betalt.

Spørsmål du må kunne svare på:

 1. Hva er et budsjett?
 2. Hva bør du ta hensyn til når du skal velge spareform?
 3. Hvorfor sier vi at det koster penger å låne?
 4. Hva regulerer forbrukerkjøpsloven?
 5. Hvorfor er forbrukslån populære selv om de er veldig kostbare for låntakeren?
 6. Hvordan kan du unngå å få behov for forbrukslån?
 7. Diskuter: «Ungdom i dag bruker for mye penger!»

Lenker:


Forbrukeretikk

Kompetansemål:
gjøre greie for rettene en har som forbruker og diskutere forbrukeren sitt etiske ansvar.

Vi er alle forbrukere. Det er rett og slett en del ting vi må kjøpe, som klær og mat. Men noen av oss er kanskje det vi kan kalle storforbrukere. Og uansett hvor mye eller lite vi forbruker, vil de fleste av oss av og til støte på etiske problemstillinger i forbindelse med forbruket vårt.
Vi skal her se på rettighetene dine som forbruker og på hva slags etisk ansvar du har, og hva du kan vurdere når du handler. (NDLA)

Forbrukerrettigheter

Rettighetene våre som forbrukere finner vi i forbrukerkjøpsloven. Denne loven gjelder når privatpersoner kjøper noe fra næringsdrivende, for eksempel en ny mobiltelefon fra en butikk. Kjøp mellom privatpersoner og kjøp mellom næringsdrivende er regulert i kjøpsloven. Et viktig hovedprinsipp i forbrukerkjøpsloven er at en selger ikke har lov til å gi deg dårligere vilkår enn det loven bestemmer. Selgeren kan altså ikke lage sine egne salgsbetingelser som gir deg dårligere rettigheter enn det du har krav på gjennom loven.

Spørsmål du må kunne svare på:

 1. Hva kan du kreve av varen?
 2. Hva har du krav på hvis varen har en mangel? (Omlevering)
 3. Bytterett og angrerett

Aktuelle lenker:

Fra NDLA:
– Video: Etisk forbruk
– Etisk kjøp og salg
– Smarte forbrukere vet å klage
– Nordmenn klager for lite
– Forbruk og personlig økonomi, presentasjon


Spleiselaget. Besøk http://www.spleiselaget.no/ Her finner du informasjon om skattekort, arbeidsavtale, selvangivelsen, lønn, tips til lærlinger og hvorfor jobbe hvitt. Nettsiden er utviklet av Skatteetaten og «Samarbeid mot svart økonomi» der NHO er med.


Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Her finner du blant annet klageguide og informasjon om tester, lover og rettigheter. Besøk http://forbrukerportalen.no/


Dødsbillig mote fra klesindustrien i Asia – ditt ansvar?

I dagens Norge bruker vi daglig varer som er produsert helt andre steder i verden. Dette gjelder også klærne vi bruker, som ofte er produsert i fattige land. Denne oppgaven tar for seg forholdene i klesindustrien i Asia, hvilket ansvar vestlige bedrifter har, og hva både bedrifter og vi forbrukere eventuelt kan gjøre for å bedre forholdene for arbeiderne i Asia.

Fagartikkel om flerkulturelle samfunn

Du skal selv lage en problemstilling innenfor følgende kompetanseområde:

DRØFT HVORDAN RELIGIØS, ETNISK OG KULTURELL VARIASJON SKAPER MULIGHETER OG UTFORDRINGER OG HVORDAN KAN VI MOTVIRKE FORDOMMER, RASISME OG DISKRIMINERING?

 1. Det vil si: Du skal skrive en drøftende fagartikkel.
 2. Du bestemmer selv et tema innenfor religiøs, etnisk og kulturell variasjon.
 3. Du ser på muligheter og utfordringer innenfor ditt tema
 4. Du ser på hvordan vi kan motvirke fordommer/rasisme/diskriminering innenfor ditt tema.
 • Oppsett/Struktur: Se oppsett for fagartikkel
  • Side 1: Forside: Problemstilling, navn, fag, skole, dato
  • Side 2: Innledning: Fortelle om hvordan teksten er bygd opp
   • Automatisk innholdsfortegnelse
  • Side 3-5: Hoveddel: Med egne overskrifter
  • Side 6: Konklusjon/oppsummering
   • Bibliografi

Viktig med et presist og korrekt fagspråk som kommuniserer godt. Kildene bør være varierte og troverdige. Husk å referer til kilder i teksten.