Utforskeren

Home Samfunnsfag Utforskeren

Fagartikkel om flerkulturelle samfunn

Du skal selv lage en problemstilling innenfor følgende kompetanseområde:

DRØFT HVORDAN RELIGIØS, ETNISK OG KULTURELL VARIASJON SKAPER MULIGHETER OG UTFORDRINGER OG HVORDAN KAN VI MOTVIRKE FORDOMMER, RASISME OG DISKRIMINERING?

 1. Det vil si: Du skal skrive en drøftende fagartikkel.
 2. Du bestemmer selv et tema innenfor religiøs, etnisk og kulturell variasjon.
 3. Du ser på muligheter og utfordringer innenfor ditt tema
 4. Du ser på hvordan vi kan motvirke fordommer/rasisme/diskriminering innenfor ditt tema.
 • Oppsett/Struktur: Se oppsett for fagartikkel
  • Side 1: Forside: Problemstilling, navn, fag, skole, dato
  • Side 2: Innledning: Fortelle om hvordan teksten er bygd opp
   • Automatisk innholdsfortegnelse
  • Side 3-5: Hoveddel: Med egne overskrifter
  • Side 6: Konklusjon/oppsummering
   • Bibliografi

Viktig med et presist og korrekt fagspråk som kommuniserer godt. Kildene bør være varierte og troverdige. Husk å referer til kilder i teksten.

Skrive fagartikkel

Det og skrive en fagartikkel er en egen sjanger, på lik linje med andre sjangre som dikt, eventyr og kåseri. Det som kjennetegner en artikkel, er at den inneholder følgende elementer.

fagartikkel
Hvordan skrive en artikkel i samfunnsfag.

Innledning

En innledning som inkluderer en klart formulert problemstilling. Innledningen skal både gi oversikt over oppgaven som helhet, og være en appetittvekker for leseren. Det kan være lurt å gå gjennom innledningen helt til slutt, slik at det blir god sammenheng mellom den og avslutningen (konklusjonen). Innledningen inneholder gjerne:

 • Bakgrunn for valg av tema
 • Avgrensning og problemstilling (forskningsspørsmål)
 • Disposisjon over resten av oppgaven

Hoveddel

En hoveddel presenterer innsamlet informasjon med kildereferanser og drøfter problemstillingen. I mange oppgaver er drøftingen det viktigste. Pass derfor på at du har tid og plass til å gjennomføre en skikkelig drøfting. En drøfting består av argumentasjon; det vil si å undersøke et fenomen fra flere sider. Når du stiller spørsmål til det du har redegjort for, og vurderer ulike tolkninger, foretar du en drøfting. Her er noen få eksempler på formuleringer som signaliserer drøfting:

 • På den ene siden .. og på den andre
 • Men er det virkelig slik at …
 • … eller kan det også tenkes … ?
 • … en annen mulig forklaring kan være …

Avslutning med bibliografi

En konklusjon hvor du oppsummerer svaret på problemstillingen som du har kommet fram til gjennom drøftingen i hoveddelen. En oppsummering skal gjenta de viktigste momentene fra oppgaven (særlig drøftingen), men gjerne sagt på en ny måte, for eksempel ved å sette dem inn i en større sammenheng, der du setter oppgaven din inn i et større perspektiv.

Til slutt kommer en bibliografi/kildeliste. Den gir en oversikt over alle kildene som du har referert til i oppgaven.


Kilder

Utforskeren, et eksempel

Kompetansemål:
formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger

bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling


svVi vil vise et eksempel på hvordan kildene på Samfunnsveven kan benyttes i arbeidet med å nå disse målene. Innledningsvis vil vi understreke at vi har valgt en av nesten uendelig mange mulige tilnærminger, men arbeidsopplegget gir en generell grunnoppskrift som kan brukes igjen og igjen.

Hvordan skal den ferdige teksten se ut?
Fagtekster fins i mange fasonger. Vi skal bygge en tekst med følgende komponenter:

 • Innledning
  • presentasjon av tema og problemstilling
  • definisjon av sentrale begreper
  • beskrivelse av fremgangsmåte
 • Hoveddel
  • Presentasjon av temaet og problemstillingen i lys av pensum/teori/historikk
  • Bruke denne presentasjonen til å formulere forventninger (hypoteser)
  • Teste hypotesene mot data
  • Presentere og kommentere resultatene
 • Konklusjon
  • Gjenta problemstillingen
  • Oppsummere hva en har gjort
  • Beskrive funnene (hva en har kommet fram til)

Les videre