Home Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

KOMPETANSEMÅL
Politikk og demokrati: 
diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
Internasjonale forhold
finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Tanken om at det fins universelle rettigheter som gjelder alle oppstod for mange hundre år siden. Likevel fantes det ikke noe internasjonalt system som sikret disse rettighetene.

Da FN ble opprettet i 1945 begynte arbeidet med å lage et slikt system. Verdens land hadde nettopp gjennomført to brutale verdenskriger der millioner av menneskeliv hadde gått tapt. Behovet for et internasjonalt regelverk og organer som skulle ivareta menneskerettighetene var tydelig for de fleste medlemsstatene. Gjennom FN-pakten, som er FNs grunnlov, ble det derfor vedtatt at kampen for menneskerettighetene skulle være en av organisasjonens hovedoppgaver.

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. Senere har FN vedtatt ni konvensjoner som utdyper det som står i verdenserklæringen. (FN-sambandet)

Hva er menneskerettigheter – Video – NRK

«Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.» (regjeringen.no)

Aktuelle lenker