Arbeids- og næringsliv

Hovedområdet handler om næringer, bedrifter, etablering, yrkesvalg og arbeidsløshet. Det dreier seg også om organisasjonene i arbeidslivet og lønnsdanning, og om arbeidslivet i dag og de prinsippene og verdiene det bygger på.

Hva har du lyst til å bli når du blir «stor»?
Dette er et spørsmål de aller fleste av oss har fått en eller annen gang. Svarene vi gir, er politi, brannmann, flyvertinne eller frisør. På veien er det mange valg du må ta – du må velge videregående skole og linje, du må velge om du vil ha studiekompetanse og gå videre til høyskole eller universitet, eller ta yrkesrettet utdanning med praksis og fagbrev.

  • Men hvorfor er dette et så sentralt spørsmål for oss?
  • Hvorfor er det viktig med arbeid – og hva er verdien av å ha et arbeid?
  • Et annet viktig punkt er arbeidsmiljø. Hva er arbeidsmiljø? Og hva er et godt arbeidsmiljø?

Kompetansemål:

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad


Filmer fra NRK skole


Oppsummering NDLA


Sider

Roboten Tord redder arbeidsplasser

Kværner i Verdal lar roboter bygge stadig mer av de store oljeplattformene. Det synes de ansatte er helt utmerket, fordi det sikrer jobbene deres. Dersom...

Den norske modellen må stå sterkt

Vår måte å organisere arbeidslivet på har tjent landet godt. Nå utfordres dette av globaliseringen. Her hjemme er det bred enighet om at det vi...

Den nordiske modellen* , versjon 2.0.

Nye digitale løsninger for arbeidsformidling er på full fart inn i det nordiske arbeidsmarkedet. Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og stadig !ere frilansere...

Her blir det sannsynligvis lett å få jobb

Forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på hvilke yrker som blir sikre kort i årene som kommer – og hvor det kan bli...

Arbeidsmiljø: Frie tøyler og flat struktur gjorde susen

Da teknologiselskapet sluttet å løpe etter pengene, begynte det å boble av ideer. Teknologiselskapet Iterate gjorde en helomvending. Da Jonas Feiring begynte i selskapet for...