Hands touching a globe --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Hands touching a globe — Image by © Royalty-Free/Corbis

I Samfunnsfag ser man på hvordan det politiske samfunnet er bygget opp, på hvordan styringen av landet er på forskjellige nivåer, og på vårt forhold til land, organisasjoner og mennesker andre steder i verden.

Men vi ser ikke bare på samfunnet rundt oss; du som individ er også viktig her. Du er en del av samfunnet – et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du trenger kunnskaper om disse rettighetene og pliktene hvis du skal være et aktivt medlem av samfunnet, hvis du skal kunne begrunne dine synspunkter og ta veloverveide valg i framtida.

Ifølge læreplanen er et av formålene med samfunnsfag å gjøre deg bevisst både hvordan det sosiale fellesskapet påvirker dine holdninger, kunnskaper og handlinger, og hvordan du kan påvirke fellesskapet og din egen livssituasjon.

Siden faget er så omfattende, er det delt inn i fem hovedområder:

  • Utforskeren
  • Individ, samfunn og kultur
  • Arbeidsliv og næringsliv
  • Politikk og demokrati
  • Internasjonale forhold

Fra NDLA

Sider

Definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere...

Definere og bruke sentrale begreper knyttet til sosialisering Begreper du må kunne i forbindelse med sosialisering: samfunn Kultur - språk - lokalsamfunn - verdenssamfunn sosialisering ...

Kompetansemål i samfunnsfag

Utforskeren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang...

Læreboka

Å kunne delta bevisst og aktivt For å kunne delta i demokratiet er det ikke tilstrekkelig at det finnes lover som gir oss rett til...

Muntlig eksamen

Lokalgitt muntlig eksamen. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Etter trekningen har du som eksamenskandidat to lesedager (48 timer) til å forberede...

Vurdering

Kjennetegn på måloppnåelse tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene og er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag. Kjennetegnene er utformet...