Uforskeren

Det er ikke lagt inn fagspesifikke kompetansemål i dette hovedområdet. Utforskeren griper inn i de andre hovedområdene og kompetansemålene på den måten at det er en arbeidsmåte i faget.

Utforskeren handler om samfunnsfaglige problemstillinger, å se ting fra forskjellige synsvinkler og å drøfte samfunnsfag med riktig bruk av begreper. Det blir spesielt lagt vekt på variert kildebruk, kildekritikk og riktige kildehenvisninger.

Kompetansemål:

formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, varierte kildeomfang og kildehenvisninger.

utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep

bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler og vurdere formålet og relevansen til kildene

bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling

drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsfora og vurdere egne oppfatninger i lys av andre sine innlegg.


 


Filmer fra NRK skole


Om samfunnsfaglig metode fra NDLA: 


Streif: Samfunnsvitenskaplig metode

Sider

Samfunnsfaglig metode

Hvordan går vi fram for å studere ulike samfunnsfaglige temaer? Innenfor samfunnsfagene er det vanlig å skille mellom to metodetyper. Disse kaller vi kvalitativ metode...

Fagartikkel om internasjonale forhold

Du skal skrive en drøftende fagartikkel der du bruker fagbegreper og varierte kilder. Denne oppgaven dekker følgende kompetasemål fra utforskeren: formulere en aktuell samfunnsfaglig...

Fra tema til problemstilling

Først og fremst er en godt formulert problemstilling et hjelpemiddel til å avgrense oppgaven og finne riktig informasjon.  En problemstilling tar som regel utgangspunkt i et tema...

Et bærekraftig Norge – en fagartikkel

Formuler en problemstilling og skriv en fagartikkel knyttet til temaet "Et bærekraftig Norge". Finn informasjon som belyser problemstillingen fra ulike synsvinkler. Gi også noen eksempler...

Fagartikkel om norsk økonomisk politikk

KOMPETANSEMÅL: – GJØRE GREIE FOR SENTRALE KJENNETEGN VED DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN I NORGE – DISKUTERE HOVDPRINSIPPENE FOR DEN NORSKE VELFERDSSTATEN OG DE UTFORDRINGENE DEN STÅR OVERFOR Skriv...