Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

metode1Samfunnsvitenskapelige tenkemåter handler om tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi, sosial atferd og sosiale systemer. Det dreier seg også om hvordan samfunnsforskeren innhenter kunnskap om samfunnet. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger


definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd


definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå


gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet


gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene


Sider

Metodeprosjekt – spørreundersøkelse

Faser i prosjektet: Gruppedannelse Bestemme/lage problemstilling Lage hypoteser Gå igjennom/finne sekundærdata/få oversikt over temaet/problemstillingen Lage spørreskjema basert på hypotesene Samle inn primærdata Kommentere og...

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser den mest brukte metoden for å samle inn data om individer i samfunnsvitenskapene, og vi møter daglig eksempler på slike undersøkelser i massemedia....

Begreper – metode

Metode: En beskrivelse av ulike fremgangsmåter ved en undersøkelser. Den fremgangsmåten man bruker for å samle inn empirien, f. eks spørreskjema, intervju eller observasjon. Empiri: Det utsnittet av...

Metode

Kompetansemål - gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet - gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørrsmål...

Sosial atferd

Kompetansemål: definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd "Det vi kaller sosial atferd, er atferd som direkte eller indirekte er påvirket av...