Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

metode1Samfunnsvitenskapelige tenkemåter handler om tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi, sosial atferd og sosiale systemer. Det dreier seg også om hvordan samfunnsforskeren innhenter kunnskap om samfunnet. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger


definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd


definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå


gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet


gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene


Innvandring har gitt mindre ungdomsfyll

Mellom 1996 og 2018 gikk andelen av ungdom i Oslo som oppga å ha drukket seg fulle det siste året ned fra 42 prosent...

Atle Fretheim: Ubegripelig rapport om «innvandringens bakside»

Hvis forskning er så vanskelig å forstå at debatten uteblir, har vi et demokratisk problem. I januar omtalte mediene en rapport utarbeidet av forskere ved...

10 tips for en sterkere samfunnsforskning

Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. Vi ble selvsagt jublende glade. Hva er lærdommene våre etter mange...

Ungdata 2017

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner og fra...

Sosiologisk fantasi

Durkheim. Landets sosiologer markerer 100 års dagen for Émile Durkheims død. Han er kanskje mest kjent for å ha vist at selvmordsrisikoen er større blant...

Hva kan vi lære av Eilert Sundts måte å drive forskning...

Tirsdag er det 200 år siden Eilert Sundt, tidvis omtalt som vår første og største samfunnsviter, ble født. Generasjoner av forskere har vendt tilbake...

Diskursanalysen og den franske filosofen Michel Foucault

Diskursanalysen går tilbake til den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984). I sin bok The Archaeology of Knowledge (1972) – kunnskapens arkeologi – sier han at diskursen dannes av et...

Metodeprosjekt – spørreundersøkelse

Faser i prosjektet: Gruppedannelse Bestemme/lage problemstilling Lage hypoteser Gå igjennom/finne sekundærdata/få oversikt over temaet/problemstillingen Lage spørreskjema basert på hypotesene Samle inn primærdata Kommentere og...

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser den mest brukte metoden for å samle inn data om individer i samfunnsvitenskapene, og vi møter daglig eksempler på slike undersøkelser i massemedia....

Begreper – metode

Metode: En beskrivelse av ulike fremgangsmåter ved en undersøkelser. Den fremgangsmåten man bruker for å samle inn empirien, f. eks spørreskjema, intervju eller observasjon. Empiri: Det utsnittet av...

Metode

Kompetansemål - gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet - gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørrsmål...

Sosial atferd

Kompetansemål: definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd "Det vi kaller sosial atferd, er atferd som direkte eller indirekte er påvirket av...

Tenkere og tenkemåter

KOMPETANSEMÅL: GJØRE REDE FOR TENKEMÅTER I SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI OG BRUKE DEM TIL Å FORKLARE SOSIALE SAMMENHENGER Sosiologi er et samfunnsvitenskapelig fag. Et mangfold av definisjoner har blitt foreslått...

Samfunnsoppfatninger og tenkemåter

KOMPETANSEMÅL: GJØRE REDE FOR TENKEMÅTER I SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI OG BRUKE DEM TIL Å FORKLARE SOSIALE SAMMENHENGER To ulike måter å se på årsak/virkning individorientering og systemorientering: Individorientert...

Sosialt system – struktur

Kompetansemål: - definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal...

NDLA lenker:

Gå til:Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metode

Teori og empiri
Hva er sosiologi og hva er sosialantropologi? I dette emnet skal vi se på noen kjennetegn, og noen eksempler på samfunnsvitenskapelig metode.

Kvantitativ metode
Kvantitativ metode bruker du når du vil undersøke noe for å få informasjon om en større gruppe mennesker.

Kvalitativ metode 
Kvalitativ metode handler om å samle inn informasjon gjennom metoder som observasjon, deltakelse og intervjuer.