sosSosialisering

Hovedområdet sosialisering dreier seg om sosialisering i ulike kulturer, primær- og sekundærgrupper og om massemedienes rolle i sosialiseringen. Det handler også om kommunikasjon mellom mennesker og sosiale avvik.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene

diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Sider

«Vi prøver så godt vi kan å la livet gå videre»

For andre gang på kort tid er et norsk lokalsamfunn rammet av flere selvmord blant ungdom. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for å få...

Kriminalitet

Kriminalitet er en form for avvik som har store konsekvenser for samfunnet. Derfor er dette temaet sentralt. Vi ser på ulike typer kriminalitet, årsaker, og reaksjonsformer.   Anmeldte...

Integrasjon og avvik

Kompetansemål: diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik Prezi Vi har mange sosiale identiteter  og mange slags fellesskap. Sosial integrasjon handler...

Skolen som sosialt system

Sosiologi og sosialantropologi handler mye om å studere sosiale systemer på ulike nivåer. Du er selv deltaker i flere ulike sosiale systemer, blant annet...

Nye medier – sosiale medier

Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Nye medier står i et motsetningsforhold til «gamle medier», som...