Emne: Metode Kompetansemål Lenker
Kapittel 3: Samfunnsvitenskapelig metode
Vurdering: Grupper gjennomfører egen undersøkelse og presenterer resultatene
 • gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet
 • gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
Torsdag 26. september PRØVE i kapittel 1-2-3

Høstferie!

Emne: Sosialisering og rolleteori Kompetansemål

Uke 41: Holdninger og utdanning I dette undervisningsopplegget skal du lære om hva en holdning er, hvordan holdninger dannes og hvordan holdninger kan føres videre i spørsmålet om utdanning. >>>>>>

Det er et opplegg som i tråd med det nye læreplanverket åpner opp for dybdelæring og tverrfaglighet. Opplegget henvender seg til alle elever i videregående skole og kan med fordel gjennomføres som et tverrfaglig forløp mellom samfunnskunnskap og ulike programfag innen programområder som samfunnsfag og realfag.
 • definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer
 • definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer
 • sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess
Emne Lenker  Arbeidsområder
 • Velkommen til kurset!
 • Bli kjent
 • Få oversikt over faget
 • Introduksjonsøvelser
 1. Bloggside: Om faget sosiologi
 2. Skoleportalen og OneNote.
Emne: Tenkemåter Opplegg og kompetansemål
Kapittel 2: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
 • gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger
 • definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd
Ulven - et eksempel på verdikonflikt eller interessekonflikt?
Harmoni eller konflikt?
Verdikonflikter og interessekonflikter
Fordypning Max Weber (video, 3, 36 min).

Samfunnsforskeren Max Weber


Kahoot - kapittel 2

Emne: Tenkemåter Opplegg  Kompetansemål
fra kap 2: Kahoot - kapittel 2
 • Introduksjon - lese i boka
 • Se video
 • Hva er problemet?
 • gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet
Emne: Kommunikasjon og medier Kompetansemål
Kapittel 6: Kommunikasjon og medier
 • drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen
 • gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene
Emne: Avvik og kriminalitet Kompetansemål Vurderinger
Kapittel 7: Sosialt avvik og kriminalitet
 • diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik
Fagskriving – oppgave knyttet til del 2 om Sosialisering
Emne: Kultur Kompetansemål
Kapittel 8: Kultur – menneskelig og mangfoldig
 • gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”
 • bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer
 • analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg
 • forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene
Emne: Repetisjon Vurderinger
Kapittel 1-8 Repetisjon/ fagdiskusjoner i grupper (se Sosios nettsider for nærmere info om dette). Uke 50/ 51 – fagdiskusjoner i grupper. Spørsmål gis fra ulike emner i første termin. Elevene samtaler i grupper på 3 eller 4 om spørsmålene.
Emne: Munlig trening Vurdering
 • Introduksjon  til oppgave:
 • Holde individuelt foredrag.
 • Foredragene spres utover vårterminen. Førstemann ut med foredrag: uke 4?. (se Sosios nettsider for nærmere info om dette)
I løpet av andre termin holder alle elever en og en et foredrag på cirka 7-10 minutter. Elever lager egen problemstilling og svarer på denne.
Emne: Religion Kompetansemål
Kapittel 9: Religionens rolle i samfunnet
 • gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn
Emne Kompetansemål
 • gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer
Emne: Arbeid Kompetansemål
 • sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker
 • diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov
 • gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn
 • forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv