Forslag til årsplan samfunnsfag med bruk av Delta! 2016-17 (detaljert versjon)

Uke/
hendelse
Kompetansemål Skoleaktiviteter Hjemmearbeid
Time 1 Time 2 Time 3
34 definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg Samtale i smågrupper og brainstorming på tavla: Hvorfor skal alle ha samfunnsfag?

Oppsummering med PP: “Skolens viktigste fag” (i lærerressursen)

Les side 58-60 og svar på oppgave 1-4 side 78 i felles klassesamtale.

Hvem er du og hvordan ble du deg?

Elevene intervjuer og presenterer hverandre i par, med aktiv bruk av fagbegrepene.

35 definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Brainstorming på tavla: Hva forbinder du med ordet kultur og hva tenker vi på med norsk kultur?

Les deretter side 61-65 og gjør oppgave 5.

Les side 66-76 og oppsummer svar på oppgave 6 og 7 felles i klassen. Diskuter oppgave 12 side 79 i grupper, og deretter felles i klassen. Gjør oppgave 8 og 10 side 78
36 Presentasjoner og klassesamtale med utgangspunkt i oppgave 8 og 10 side 78. Gjør oppgave 11 i grupper og oppsummer i felles klasse. Diskuter oppgave 13 eller gjør oppgave 14 side 79 Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 3 på elevnettsted
37 analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer

 

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

La klassen diskutere om følgende påstand er sann i smågrupper: “Jo større sko en har, jo større er sjansene for å bli dømt for kriminalitet. Be deretter elevene finne svaret ved å lese kapittel 4. Diskuter i klassen årsaker til at påstanden er sann. Gå gjennom oppgave 1-7 side 98 Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 4 på elevnettsted
38 Gjør oppgave 10 side 98 individuelt og lever inn svarene. Diskuter oppgave 12 og 13 side 98. Gjør oppgave 17 side 99 Diskuter påstandene i oppgave 14 i grupper og deretter i samlet klasse. Forberede seg til prøve ved å repetere kapittel 3 og 4
39/40 analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg Prøve kapittel 3 og 4 Lese side 11-23 og gjøre oppgave 1-7 side 24.
40/41 Stats-budsjettet framlegges gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor

diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

Gjennomgang av prøven Diskuter oppgave 10 i smågrupper og deretter diskusjon om hvilke politiske problemer klassen er opptatt av. Lærer-presentasjon: PP “Høyre mot venstre” (i lærerressurs) Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 1 på elevnettsted
42 Arbeid med aktualitetsoppgaver om statsbudsjettet (kommer på nett etter at budsjettet er framlagt) Velg en problem-stilling, knyttet til stats-budsjettet eller oppgave 10 eller 11 og start nettdebatt Skrive ett nettdebatt-innlegg
43 Ta opp argumenter presentert i nettdebatten muntlig. Søke etter flere argumenter fra samfunns-debatten, og snakke om hvordan kilder refereres. Fortsette nettdebatten Flervalgs-prøve om partiene (modell i flervalgs-oppgave på elev-nettstedet).  Lese side 32-39 og gjør oppgave 1-4 kap 2. Fullføre nettdebatten
44  gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet

gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg

drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land (engelsk)

presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder (engelsk)

Gjennomgå og forklar oppgave 1-4 side 48 i fellesskap. Arbeid med presidentvalget i USA tverrfaglig med engelsk: 1. Elevene finner informasjon om det politiske systemet, valgordningen, det økonomiske systemet, partiene og hvilke politiske stridsspørsmål som dominerer den politiske dagsordenen i USA, og sammenligner dette med Norge. Finne informasjon om USA og president-valget fra ulike norsk- og engelsk-språklige kilder (også i engelsktimer)
45 President-valg i USA Fortsette tverrfaglig arbeid med engelsk om USA og presidentvalget Samtale om hva som ble resultatet av presidentvalget og valgene til Kongressen, hvorfor det ble som det ble, og hva konsekvensene av valget kan bli for USA, Norge og verden Finne informasjon om, og analyser av, valg-resultatene fra ulike norsk- og engelsk-språklige kilder (også i engelsktimer)
46 utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar

diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold

Presentere og samtale om prøve kap 1-2 og vurderings-kriteriene til neste uke Les side 40-45 og gjør oppgave 6, 7, 11 og 18 i smågrupper Gjør oppgave 19. Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 2 på elevnettsted
47 Samtale om utfordringer knyttet til strategiene som ble valgt i oppgave 19. Prøve i kapittel 1 og 2 (eksempel i lærerressurs) Forberede seg til prøve ved å repetere kapittel 1 og 2
48 Stats-budsjettet vedtas formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Les side 28-29. Lærer gjennomgår vurderings-kriteriene for samfunnsfaglig artikkel. Elevene velger et tema koblet til ett eller flere kompetanse-mål fra kapittel 1,2,3 eller 4, og arbeider med å finne relevante kilder til artikkel. Elevene arbeider selvstendig med fagartikkelen, og får veiledning i arbeidet med å konkretisere en problemstilling. Arbeide med fagartikkel
49 Gjennomgang av prøve kap 1 og 2 Elevene arbeider i grupper på 3-4, som leser hverandres utkast og kommer med innspill Fullføring og innlevering av fagartikkel
50 Fagsamtaler i grupper basert på innleverte fagartikler og tilbakemelding om terminkarakter Forberede fagsamtale
1 Fagsamtaler i grupper basert på innleverte fagartikler og tilbakemelding om terminkarakter
2 definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

 

finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

 

diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

 

diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Les kapittel 8 og gjør oppgave 1-7 side 200 Gjennomgå oppgave 1-7 i felles klasse Les artikkelen “Hva er Islamsk Stat” (fordypning elev-nettsted kap 8) Fullfør lesing av artikkelen og svar på repetisjons-oppavene til teksten “Hva er islamsk Stat?”
3 Gjennomgå felles svar på repetisjons-oppavene til teksten “Hva er islamsk Stat?” Analyser i samlet klasse hvem som er aktører i Syria-konflikten og hva som er deres mål Start arbeid med oppgave 16 side 201 Sette seg inn i, og forberede argument-asjon, for sitt land i oppgave 16
4 Rollespillforhandlinger med utgangspunkt i oppgave 16 side 201 Samtale om hva som ligger bak terror generelt, og IS-terror spesielt, utfallet av rollespillet, og om hva som kan og bør gjøres Repetere kapittel 8 og teksten om Islamsk Stat
5 definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

 

 

Avkrysnings-prøve basert på kapittel 8 og fordypnings-tekst om Islamsk Stat (i lærerressurs) Felles brain-storming rundt begrepet globalisering. Elevene leser side 160-61 og deretter fortsetter diskusjon ut fra oppgave 12 Gjennom-gang av prøven
6 gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda Elevene leser side 168-169. Felles oppsummering, inkludert oppgave 5 side 176. Elevene arbeider i smågrupper med å analysere lærebokteksten side 170-173, og ungdomspartienes syn på side 178. Finn argumenter for og imot at bistand og/eller mer frihandel, inkludert kutt i norske landbrukssubsidier, kan bidra til å redusere global fattigdom. Les gjennom side 170-173 og gjør oppgave 6 og 7 side 176.
7/8 gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU

 

drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

 

Lærer-presentasjon av EUs mål og styringsorganer, og hoved-elementer i EØS-avtalen Elevene arbeider i smågrupper med å analyser lærebokteksten side 162-166 og ungdoms-organisasjoners syn på EU og EØS side 178-181. Finn argumenter for og imot Norges nåværende tilknytningsform til EU. Felles oppsummering. Gjør oppgave 2-5 og 9 side 176
8/9 Elevene arbeider med nettoppgaver om situasjonen i EU (sannsynligvis Brexitforhandlinger – kommer på elevnettsted)

Felles oppsummering.

Start nettdebatt om spørsmålet: Bør vi endre vår forbindelse til EU? Fortsette nettdebatt om Norge og EU
9/10 reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

 

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

 

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

Gruppe-samtaler om hva elevene vil bli når de blir voksne og hvorfor. Klassesamtale Les side 107-109. om hva som er verdien av å ha arbeid, og om verdien av, og verdsetting av, ulike typer arbeid. Les side 109-113 og gjør oppgave 1-4 side 122 Gjør oppgave 8 side 122 i par. Felles opp-summering. Les side 128-131 og bruk relevante argumenter herfra i nettdebatten om Norge og EU
11 Gjør oppgave 10 side 122. Felles oppsummering Klasse-diskusjon ut fra oppgave 13 a, b og c Opp-summering av argumenter knyttet til hvilken betydning Norges relasjon til EU har for arbeidslivet Avslutning av nettdebatt
12 Start tariff-oppgjør (mellom-oppgjør) gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

 

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar

utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

 

bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Les side 114-121. Gjør oppgave 5-7 og 16. Felles oppsummering. Avkrysnings-prøve om arbeidsliv, global-isering og EU/EØS Repetere kapittel 5 og 7 til prøve
13 Start arbeid med å finne kilder og velge tema for fagartikkel om arbeidsliv, jamfør oppgave 14. Elevene arbeider selvstendig med fagartikkelen, og får veiledning i arbeidet med å konkretisere en problemstilling. Gjennom-gang av prøven Arbeide med fagartikkel
14 Elevene arbeider i grupper på 3-4, som leser hverandres utkast og kommer med innspill Fullføring og innlevering av fagartikkel
16 Fagsamtaler i grupper basert på innleverte fagartikler Forberede fagsamtale
17 gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi

 

Lese side 133-143 og gjør oppgave 1, 2, 3 og 4 side 152. Arbeid i par med oppgave 7 side 152. Felles gjennomgang Arbeid med oppgave 6 og 11 side 152
18 vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap Klassediskusjon ut fra oppgave 5 Starte arbeid i grupper ut fra oppgave 8 eller 12 Arbeid i grupper ut fra oppgave 8 eller 12 Klassediskusjon basert på oppgave 9 eller oppgave 1-3 side 155 Forberede presentasjon basert på oppgave 8 eller 12
19 Presentasjoner basert på oppgave 8 eller 12
20 Sluttvurdering og tilbakemeldinger
21